Pierwsza pomoc

Informujemy, że wszystkie nasze usługi szkoleniowe wykonywane są dla Państwa w sposób tradycyjny tj. w trakcie bezpośredniego spotkania z Klientem, jednakże z uwagi na dynamiczny rozwój technologiczny oraz wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów w związku z m.in. sytuacją epidemiczną w kraju wszystkie usługi wykonujemy również w formie e-learningowej oraz w formie wideo konferencji z wykorzystaniem najnowszych technologii.

Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy

1. Cel kursu: zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności praktycznych zachowania się w najczęściej spotykanych stanach zagrożenia życia. Forma kursu, sposób przekazywania wiedzy przez ratownika medycznego są przystępne i zrozumiałe dla osób
nie mających na co dzień styczności z medycyną.

2. Profil uczestnika: osoby dorosłe, nie posiadające wykształcenia medycznego.

3. Forma szkolenia: kurs połączony z ćwiczeniami.

4. Termin i miejsce: do ustalenia

* możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych

5. Cena: do uzgodnienia

cena obejmuje:

  • zaświadczenie,
  • materiały szkoleniowe,
  • poczęstunek.

6. Program szkolenia:

1. Prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy i motywacja do jej udzielania.

2. Bezpieczeństwo udzielania pomocy.

3. Algorytm BLS (podstawowych zabiegów resuscytacyjnych).

4. Algorytm BLS z użyciem defibrylatora AED.

5. Pozycja bezpieczna.

6. Zakrztuszenie.

7. Omdlenia.

8. Urazy (kręgosłupa, złamania, rany, krwotoki).

9. Oparzenia i odmrożenia.

10. Stany nagłe (padaczka, zawał mięśnia sercowego).

 

W celu zgłoszenia na szkolenie proszę wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy:

Osoba zamawiająca

Imię*
Nazwisko*
Telefon*
E-mail*
Nazwa firmy/instytucji*
NIP*
Adres


Miejscowość*
Województwo*
Kod pocztowy*
Państwo*
Uczestnik 1:

Imię*
Nazwisko*
Uczestnik 2:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 3:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 4:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 5:

Imię
Nazwisko
Uwagi dodatkowe
* Jednocześnie upoważniamy firmę Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.


Należność za uczestnictwo w kursie zobowiązujemy się uregulować przed jego
rozpoczęciem przelewem na konto:
23 1020 2401 0000 0402 0217 168
Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.



Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl