ISO/IEC 17025

ISO/IEC 17025

PN-EN ISO/IEC 17025 – podstawowy standard funkcjonowania laboratoriów badawczych i wzorcujących.

Ideą standardu PN-EN ISO/IEC 17025 jest stworzenie dla laboratorium wytycznych dotyczących zarówno zarządzania jakością,
jak i wymagań technicznych co do jego prawidłowego funkcjonowania.

Standard ten można traktować zatem jako techniczne uzupełnienie do ISO 9001:2015. W efekcie, każda organizacja, która spełnia wymagania PN-EN ISO/IEC 17025 spełnia również wymagania ISO 9001:2015, nie działa to jednak w kierunku odwrotnym.

Wyniki badań laboratoryjnych są często podstawą do podjęcia ważnych decyzji, dotyczących obrotu towarowego, procesów produkcyjnych, a nawet ludzkiego zdrowia i życia. Konsekwencje tych decyzji są ogromne, stąd rzeczą niezwykle ważną jest dbałość o to, by wyniki badań były rzetelne, obarczone jak najmniejszym błędem.

Kolejną przyczyną stworzenia tego standardu była potrzeba zharmonizowania akredytacji laboratoriów i akceptacji wyników testów na poziomie ogólnoświatowym. Przyjmuje się zasadę, że od wszystkich uczestniczących w porozumieniu państw oczekuje się akceptacji wyników testów przeprowadzonych przez akredytowane laboratoria działające na terenie wszystkich państw członkowskich.

Korzyści wynikające z zastosowania PN-EN ISO/IEC 17025:

  • zwiększenie prestiżu laboratorium,
  • usprawnienie jego działalności,
  • kompetentny personel kierowniczy i techniczny,
  • stosowanie wysokiej klasy aparatury badawczej,
  • jasno sprecyzowane zakresy odpowiedzialności i uprawnień kadry,
  • uzyskiwanie wyników badań o dużej dokładności i wiarygodności,
  • podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników.

Możliwość doskonalenia systemu dokonuje się poprzez audity, działania korygujące i zapobiegawcze.