Szkolenie z opłat środowiskowych

Szkolenie z opłat środowiskowych

1. Cel szkolenia: zapoznanie się z dokumentami sprawozdań korzystania ze środowiska w celu prawidłowego wypełniania, zgodnie
z ustawą prawo ochrony środowiska

2. Profil uczestników: właściciele przedsiębiorstw, osoby odpowiedzialne za sprawy środowiskowe w firmie

3. Forma szkolenia: seminarium z przykładami praktycznymi i trwa 6 h lekcyjnych

4. Termin i miejsce: harmonogram szkoleń

możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych

5. Cena: 450 zł netto za osobę

cena obejmuje:

  • zaświadczenie
  • materiały szkoleniowe
  • poczęstunek

6. Program szkolenia:

1. Przedstawienie podstaw prawnych oraz definicji

2. Wnoszenie opłaty jako obowiązek korzystającego ze środowiska

3. Z czego wynikają opłaty podwyższone

4. Jakie są administracyjne kary pieniężne z uwzględnieniem postępowania w sprawie wymierzenia kary, jej wysokości oraz odraczania, zmniejszania i umarzania

5. Jak prawidłowo wypełniać druki zbiorczego zestawienia danych

6. Najczęściej popełniane błędy związane z opłatą środowiskową
W celu zgłoszenia na szkolenie proszę wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy

Osoba zamawiająca

Imię*
Nazwisko*
Telefon*
E-mail*
Nazwa firmy/instytucji*
NIP*
Adres


Miejscowość*
Województwo*
Kod pocztowy*
Państwo*
Uczestnik 1:

Imię*
Nazwisko*
Uczestnik 2:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 3:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 4:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 5:

Imię
Nazwisko
Uwagi dodatkowe
* Jednocześnie upoważniamy firmę Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.


Należność za uczestnictwo w kursie zobowiązujemy się uregulować przed jego
rozpoczęciem przelewem na konto:
23 1020 2401 0000 0402 0217 168
Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl