ISO 9001

Oferujemy następujące szkolenia dotyczące ISO 9001:

System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2015 obejmuje wymagania mające na celu poprawę skuteczności w zarzadzaniu organizacją.

 

Szkolenia związane z System Zarządzania Jakością zapoznają z wymaganiami normy ISO 9001:2015, m.in. dotyczącymi:

 • kontekstu organizacji,
 • roli kierownictwa,
 • planowania (w tym zarządzania ryzykami i szansami),
 • zasobów (w postaci infrastruktury czy zasobów ludzkich)
 • dostarczania usług i produkcji,
 • monitorowania, pomiarów, analiz,
 • ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością.

 

Celem szkolenia na Auditora wewnętrznego SZJ jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat wytycznych dotyczących przeprowadzania auditów wewnętrznych systemu zarządzania zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 19011:2018 oraz ich zastosowania w odniesieniu do przeprowadzania auditu zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015.

 

Szkolenia skierowane są do:

 • wszystkich osób chcących zapoznać się z wymaganiami normy ISO 9001:2015,
 • pracownikami, którym powierzono zadanie wdrożenia i nadzorowania Systemu Zarzadzania Jakością,
 • auditorom wewnętrznym, celem odnowienia posiadanej wiedzy,
 • kandydatom na auditorów wewnętrznych Systemu Zarzadzania Jakością.

 

Skontaktuj się z nami

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.
  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl