Szkolenie z ISO 13485

Oferujemy następujące szkolenia dotyczące ISO 13485:

System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 13485:2016 obejmuje wymagania mające na celu dostarczanie wyrobów medycznych i związanych z nimi usług, spełniających stale wymagania klienta i wymagania przepisów prawnych oraz regulacyjnych.

Szkolenia związane z System Zarządzania Jakością zapoznają z wymaganiami normy ISO 13485:2016, m.in. dotyczącymi:

 • roli kierownictwa,
 • zasobów (w postaci infrastruktury czy zasobów ludzkich),
 • realizacji wyrobu medycznego i/lub usługi z nim związanej,
 • nadzorowania wyposażenia do monitorowania i pomiarów,
 • nadzoru nad wyrobem niezgodnym,
 • monitorowania, pomiarów, analiz,
 • ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością.

Celem szkolenia na Auditora wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat wytycznych dotyczących przeprowadzania auditów wewnętrznych systemu zarządzania zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 19011:2018 oraz ich zastosowania w odniesieniu do przeprowadzania auditu zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 13485:2016.

Szkolenia skierowane są do:

 • wszystkich osób chcących zapoznać się z wymaganiami normy ISO 13485:2016,
 • pracownikami, którym powierzono zadanie wdrożenia i nadzorowania Systemu Zarzadzania Jakością,
 • auditorom wewnętrznym, celem odnowienia posiadanej wiedzy,
 • kandydatom na auditorów wewnętrznych Systemu Zarzadzania Jakością.

Skontaktuj się z nami

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.
  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl