ISO 28000

Oferujemy następujące szkolenia dotyczące ISO 28000:

System Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw wg normy ISO 28000:2007 obejmuje wymagania mające na celu poprawę bezpieczeństwa Organizacji biorących udział w procesie dostaw ładunków, na każdym jego etapie, począwszy od wyboru kontrahentów, poprzez transport, spedycję, odprawy celne, magazynowanie i inne procesy mające zapewnić usługę dostawy ładunków z określonego miejsca do docelowego.

Szkolenia związane z System Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw zapoznają z wymaganiami normy ISO 28000:2007, m.in. dotyczącymi:

 • zarządzania ryzykiem,
 • udokumentowanych kierunków działania w zarządzaniu bezpieczeństwem,
 • programów zarządzania bezpieczeństwem,
 • odpowiedzialności w zarządzaniu bezpieczeństwem,
 • kontroli dokumentów i danych,
 • kontroli operacyjnej,
 • reagowania na potencjalne niepożądane zdarzenia i nagłe wypadki
 • monitorowania i pomiarów wydolności bezpieczeństwa,
 • ewaluacji systemu,
 • ciągłego doskonalenia.

Celem szkolenia na Auditora wewnętrznego SZBŁD jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat wytycznych dotyczących przeprowadzania auditów wewnętrznych systemu zarządzania zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 19011:2018 oraz ich zastosowania w odniesieniu do przeprowadzania auditu zgodnie z wymaganiami normy ISO 28000:2007.

Szkolenia skierowane są do:

 • wszystkich osób chcących zapoznać się z wymaganiami normy ISO 28000:2007,
 • pracownikami, którym powierzono zadanie wdrożenia i nadzorowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw,
 • auditorom wewnętrznym, celem odnowienia posiadanej wiedzy,
 • kandydatom na auditorów wewnętrznych Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw.

Skontaktuj się z nami

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.
  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl