ISO 9001

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 jest normą jakościową wprowadzoną przez Międzynarodową Organizację ds. Standaryzacji w 2015 roku. Określa ona wymagania, które powinien spełniać System Zarządzania Jakością w danej organizacji. Jej głównym celem jest zrozumienie i spełnienie oczekiwań klienta, czyli jego potrzeb wobec usług i produktów danej organizacji. Jej zadaniem jest również przyjęcie podejścia procesowego przez daną organizację, dostarczenie wyników skuteczności procesów oraz ich stałe doskonalenie bazując na obiektywnych danych.

Wdrażanie ISO 9001:2015

Przedsiębiorstwa, które pragną uzyskać lub utrzymać certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg wymagań ISO 9001:2015 muszą spełnić szereg wymagań, które zostały jasno określone:

 • zorientowanie działalności na klienta,
 • przywództwo,
 • zaangażowanie ludzi,
 • podejście procesowe,
 • systemowe podejście do zarządzania,
 • ciągłe doskonalenie,
 • rzeczowe podejście do podejmowania decyzji,
 • zarządzanie poprzez identyfikację ryzyk i szans,
 • wzajemne korzyści w stosunkach z dostawcami.

Norma ISO 9001:2015 została stworzona na podstawie normy ISO 9001:2008, którą znacznie rozbudowała oraz zoptymalizowała. Spośród najważniejszych różnic pomiędzy nimi należy wymienić:

 • zwiększenie zaangażowania kierownictwa firmy w opisane procesy,
 • nastawienie na cele i określanie drogi do ich realizacji,
 • zwiększenie elastyczności Systemu Zarządzania Jakością,
 • określanie kontekstu organizacji,
 • identyfikację oraz ocenę ryzyk i szans
 • zwrócono uwagę na produkty, usługi i procesy realizowane dla zewnętrznych klientów.

Czego pozwala uniknąć norma ISO 9001:2015?

Firma, która nie posiada unormowanego i jednolitego Systemu Zarządzania Jakością opiera swoją działalność o wiedzę pracowników. Pozwala to na efektywne funkcjonowanie na rynku, jednak takie podejście wiąże się z ryzykiem z powodu rotacji pracowników oraz różnym poziomem ich zaangażowania. W przypadku gdy z firmy odchodzi zaangażowany pracownik dysponujący wiedzą i doświadczeniem, jakość produktów i usług może ulec pogorszeniu. Sprawny System Zarządzania Jakością pozwala uniknąć takich przypadków.

Kolejną zaletą tego rozwiązania jest nakierowanie na ciągły rozwój firmy. Niesystematyczne wdrażanie nowych pomysłów i optymalizacji może prowadzić do powstania chaosu, a egzekwowanie i ich realizacja bywają niekonsekwentne.

Określenie konkretnych procedur i spisanie wiedzy pracowników stanowią nieocenioną pomoc we wdrażaniu nowych członków kadry pracowniczej. Muszą zostać opracowane w sposób zrozumiały dla pracowników i powinny wymagać jak najmniej ich zaangażowania w przyswajanie dokumentacji. Przekazanie wiedzy w sposób prosty jest podstawowym czynnikiem warunkującym jej przyswojenie.

Korzyści płynące z zastosowania normy ISO 9001:2015 w firmie

Systemowe podejście do ciągłego doskonalenia jest kolejną zaletą wdrożenia normy ISO 9001:2015. Poprzez określanie celów oraz drogi do ich realizacji pozwala organizacji osiągnąć stały poziom rozwoju. Terminowość celów oraz odpowiedzialność konkretnych jednostek za ich realizację porządkuje cały proces działalności firmy i pozwala w łatwy sposób rozliczyć ich wykonanie. Należy pamiętać, aby cele były nakreślone w sposób mierzalny, aby można było jasno stwierdzić, czy zostały osiągnięte.

Kolejną ważną cechą normy ISO 9001:2015 jest realność określanych celów. Muszą zostać wyznaczone na podstawie obecnej sytuacji firmy, ponieważ w innym przypadku mogą stać się listą znacznie oddalonych w czasie lub wręcz niemożliwych do realizacji marzeń. Aby cel spełniał to wymaganie, jego wyznaczenie musi opierać się o możliwości firmy, czyli m.in.: zasoby finansowe, zasoby ludzkie, obecną sytuację na rynku czy możliwości dostawców.

Profesjonalne zarządzanie jakością zgodnie z ISO 9001:2015

Zachowanie wiedzy i doświadczenia w firmie, sprawne wdrożenie nowego pracownika do pracy i systematyczność w doskonaleniu organizacji to tylko niektóre korzyści płynące ze wdrożenia normy ISO 9001:2105. Jest to doskonałe rozwiązanie dla wszystkich zainteresowanych firm. Rozwiązanie to ma znaczenie więcej zalet, jednak musi zostać wdrożone przez doświadczony zespół specjalistów.

Nasza firma oferuje profesjonalne doradztwo oraz pomoc w wdrożeniu normy ISO 9001:2015. Dysponujemy niezbędną wiedzą oraz doświadczeniem, aby Państwa organizacja z sukcesem wdrożyła wszystkie elementy normy i dzięki temu zyskała nową jakość w swojej działalności.

Wdrożenia ISO 9001:2015 – usługa na najwyższym poziomie

Jesteśmy profesjonalną firmą, podchodzącą do wszystkich klientów w indywidualny sposób. Dzięki temu zapewniamy im obsługę wyróżniającą się najwyższymi standardami. Za sprawą bogatego doświadczenia oraz licznych szkoleń jesteśmy w stanie pomagać przedsiębiorstwom bez względu na rodzaj prowadzonej działalności oraz wielkość.

Jesteśmy przekonani, że korzystając z naszych usług, będą Państwo zadowoleni. Podjęcie z nami współpracy wpływa na jakość wdrożenia systemu ISO 9001, dlatego warto powierzyć nam tak ważne zadanie.

Wdrożenie ISO 9001 – koszt

Koszt wdrożenia ISO 9001:2015 jest składową kilku elementów. Przede wszystkim cena w dużej mierze zależy od wielkości przedsiębiorstwa czy stopnia jego złożoności. Zazwyczaj taki koszt warto skonsultować z naszymi pracownikami, którzy udzielą wszelki istotnych informacji.

Mimo, iż wdrożenie ISO 9001:2015 na początku może wydawać sporym wydatkiem, to w efekcie jest to rozwiązanie przynoszące wymierne korzyści – w tym również finansowe.

 

Skontaktuj się z nami

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.
  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl