Zarządzanie dla poprawy wyników sprzedażowych

 

Zarządzanie dla poprawy wyników sprzedażowych

1. Cel: zdobycie systemowej wiedzy i umiejętności łączących sztukę diagnozowania problemów, wyznaczania celów i zadań handlowych, motywowania, przewodzenia handlowcom, organizowania działu handlowego i raportowania wyników.

2. Profil uczestników: kierownicy działów odpowiedzialnych za wyniki sprzedaży zespołów handlowych – zarówno na poziomie małego zespołu handlowego, jak i całej organizacji.

3. Forma szkolenia: kurs połączony z ćwiczeniami.

4. Termin i miejsce: do ustalenia

* możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych

5. Cena: 1000 zł netto za osobę

cena obejmuje:

 • zaświadczenie,
 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek.

6. Program szkolenia:

1. Sztuka doskonalenia działalności handlowej:

 • diagnozowanie przyczyn zbyt niskiej skuteczności handlowej,
 • metody identyfikacji kierunków usprawnień działalności handlowej,
 • metody identyfikacji czynników ograniczających wdrażanie usprawnień.

2. Wyznaczanie celów i zadań handlowych:

 • wyznaczanie celów dla zespołów handlowych,
 • wyznaczanie celów indywidualnych dla handlowców,
 • wyznaczanie zadań i działań sprzedażowych,
 • określanie priorytetów handlowych,
 • przewidywanie potrzebnych zasobów,
 • określanie standardów wyników dla zespołów handlowych,
 • określanie standardów wyników dla indywidualnych handlowców.

3. Organizacja działalności handlowców:

 • sprawna struktura organizacyjna działu handlowego,
 • optymalna wielkość zespołów handlowych,
 • określenie terytorium działania,
 • określenie zadań i uprawnień.

4. Motywowanie i przewodzenie handlowcom:

 • fundamentalne zasady motywowania pracowników,
 • zasady motywowania handlowców,
 • płacowe systemy motywacyjne,
 • pozapłacowe systemy motywacyjne,
 • zwalczanie czynników zmniejszających motywację handlowców.

5. Skuteczne przewodzenie zespołom handlowym:

 • budowanie silnego wizerunku lidera działu handlowego,
 • mowa ciała lidera działu handlowego,
 • sztuka efektywnego komunikowania się z pracownikami,
 • budowanie właściwych relacji międzyludzkich,
 • umiejętność prowadzenia spotkań handlowych,
 • sztuka zadawania pytań i prowadzenia rozmowy z handlowcami,
 • sztuka słuchania handlowców,
 • zasady wprowadzania zmian w działalności handlowej,
 • rozwiązywanie konfliktów w zespole handlowym,
 • sztuka coachowania handlowców.

6. Kontrola i ocena wyników handlowych:

 • raportowanie z realizacji zadań handlowych,
 • zasady kontroli handlowców,
 • zasady kontroli sprawności handlowców,
 • zasady kontroli aktywności handlowców,
 • rozmowy oceniające z handlowcami.

W celu zgłoszenia na szkolenie proszę wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy

  Osoba zamawiająca

  Imię*

  Nazwisko*

  Telefon*
  E-mail*
  Nazwa firmy/instytucji*
  NIP*

  Adres


  Miejscowość*

  Województwo*

  Kod pocztowy*

  Kraj*

  Uczestnik 1:

  Imię*

  Nazwisko*

  Uczestnik 2:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 3:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 4:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 5:

  Imię

  Nazwisko

  Uwagi dodatkowe

  * Jednocześnie upoważniamy firmę Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

  Należność za uczestnictwo w kursie zobowiązujemy się uregulować przed jego
  rozpoczęciem przelewem na konto:
  23 1020 2401 0000 0402 0217 168
  Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl