Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko, inwestycje szkodliwe dla środowiska

Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko, inwestycje szkodliwe dla środowiska

1. Cel szkolenia: przedstawienie wymagań związanych z planowanymi przedsięwzięciami znacząco oddziałującymi na środowisko, potencjalnie znacząco oddziałującymi na środowisko oraz innymi, które nie oddziałują znacząco na środowisko ale są bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony

2. Profil uczestników: właściciele przedsiębiorstw, osoby odpowiedzialne za sprawy środowiskowe w firmie

3. Forma szkolenia: seminarium z przykładami praktycznymi

4. Termin i miejsce: harmonogram szkoleń

możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych

5. Cena: 400 zł netto za osobę

cena obejmuje:

  • zaświadczenie
  • materiały szkoleniowe
  • poczęstunek.

6. Program szkolenia:

1. Przedstawienie podstaw prawnych oraz definicji

2. Funkcjonowanie systemu ocen środowiskowych w Polsce

3. Procedury i decyzje związane z OOŚ

4. Udział społeczeństwa oraz organy kontrolujące

5. Przykłady  inwestycji znacząco oddziałujących na środowisko i potencjalnie oddziałujących na środowisko oraz ich oddziaływania na środowisko

6. Natura 2000

7. Najczęściej popełniane błędy

8. Efekty ekologiczne

 

W celu zgłoszenia na szkolenie proszę wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy

Osoba zamawiająca

Imię*
Nazwisko*
Telefon*
E-mail*
Nazwa firmy/instytucji*
NIP*
Adres


Miejscowość*
Województwo*
Kod pocztowy*
Państwo*
Uczestnik 1:

Imię*
Nazwisko*
Uczestnik 2:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 3:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 4:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 5:

Imię
Nazwisko
Uwagi dodatkowe
* Jednocześnie upoważniamy firmę Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.


Należność za uczestnictwo w kursie zobowiązujemy się uregulować przed jego
rozpoczęciem przelewem na konto:
23 1020 2401 0000 0402 0217 168
Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl