Opracowywanie analiz stanu BHP

Opracowywanie analiz stanu BHP

Podstawy prawne przeprowadzania ocen stanu BHP:

 • obowiązek przeprowadzania oceny stanu BHP jest konsekwencją postanowień art. 207 Kodeksu pracy, który nakłada na pracodawcę obowiązek ochrony zdrowia i życia pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki,
 • obowiązek przeprowadzania co najmniej raz w roku oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy nakłada także art. 237 Kodeksu pracy, zobowiązując do tych działań organy założycielskie sprawujące nadzór nad przedsiębiorstwami i innymi jednostkami organizacyjnymi, zarówno państwowymi jak i samorządowymi,
 • opracowanie oceny stanu BHP jest możliwe tylko na podstawie przeprowadzonej rzetelnej kontroli i analizy stanu BHP.

 Zakres analizy stanu BHP:

W praktyce analiza i ocena stanu BHP obejmuje m.in.  poniższe zagadnienia:

 • analiza stanu wypadkowości przy pracy,
 • ilość i rodzaje chorób i schorzeń zawodowych,
 • profilaktyczna ochrona zdrowia,
 • stan bezpieczeństwa przy stosowaniu materiałów szkodliwych i niebezpiecznych,
 • przestrzeganie norm dotyczących poziomów NDN i NDS na stanowiskach pracy,
 • ocena warunków pracy i narażenia zawodowego pracowników,
 • stan techniczny budynków, maszyn, urządzeń, narzędzi i wyposażenia,
 • stan BHP na stanowiskach pracy,
 • stan bezpieczeństwa w transporcie i magazynowaniu,
 • stan bezpieczeństwa przy pracach szczególnie niebezpiecznych lub wymagających asekuracji,
 • stan BHP pracowników wykonujących pracę zmianową i pracujących w nocy,
 • stan przestrzegania przepisów o ochronie zdrowia kobiet, młodocianych i niepełnosprawnych,
 • stan szkolenia BHP,
 • wyposażenie pracowników w odzież robocza i sprzęt ochrony indywidualnej,
 • stan pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych,
 • stan bezpieczeństwa pożarowego,
 • realizacja zaleceń wynikających z kontroli wewnętrznych stanu BHP,
 • realizacja nakazów i zarządzeń wydanych przez kontrole zewnętrzne,
 • wnioski wynikające i prowadzonych konsultacji problematyki BHP z przedstawicielami pracowników,
 • zmiany wprowadzone w przepisach prawnych BHP i instrukcjach,
 • realizacja planu poprawy warunków pracy,
 • wnioski i propozycje działań.

 Przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia analizy stanu BHP:

W celu opracowania analizy stanu BHP należy  zebrać informacje zawarte, miedzy innymi w:

 • rejestrze wypadków przy pracy,
 • rejestrze chorób zawodowych,
 • wynikach pomiarów czynników szkodliwych na stanowiskach pracy,
 • kartach oceny ryzyka zawodowego,
 • protokołach kontroli stanu BHP przeprowadzonej przez służbę BHP,
 • zaleceniach Społecznej Inspekcji Pracy,
 • protokołach kontroli instytucji zewnętrznych np. Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej, Urzędu Dozoru Technicznego i innych organów kontroli państwowej,
 • protokołach posiedzeń Komisji BHP,
 • planie poprawy warunków BHP (jeśli został opracowany).

Skontaktuj się z nami

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.
  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl