Techniki wywierania wpływu

Techniki wywierania wpływu

1. Cel: uczestnicy poznają naturalne mechanizmy i techniki wywierania wpływu, które umożliwiają przekonywanie i zmianę postaw
u ludzi.

2. Profil uczestników: specjaliści oraz kierownicy, którzy chcą sprawnie posługiwać się technikami wywierania wpływu w komunikacji, aby odpowiedzialnie i skutecznie wdrażać właściwe rozwiązania w codziennej współpracy z ludźmi.

3. Forma szkolenia: kurs połączony z ćwiczeniami.

4. Termin i miejsce: do ustalenia

* możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych

5. Cena: 1.000 zł netto za osobę

cena obejmuje:

 • zaświadczenie,
 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek.

6. Program szkolenia:

 1. Podejmowanie decyzji w oparciu o korzyści i wartości związane z kulturą organizacyjną firmy/instytucji.
 2. Przedstawianie precyzyjnie i przejrzyście własnego punktu widzenia.
 3. Umiejętne stosowanie argumentacji racjonalnej i emocjonalnej.
 4. Świadomość roli dobrych relacji ze współpracownikami oraz komunikacja temu sprzyjająca; budowanie zaufania.
 5. Świadome posługiwanie się komunikacją niewerbalną ( kontakt wzrokowy, mimika, postawa ciała, ruch, głos).
 6. Znajomość reguł przekonywania i trików perswazyjnych.
 7. Świadomość własnych mocnych stron będących podstawą do tworzenia własnego pozytywnego wizerunku i autorytetu.
 8. Umiejętność uzyskiwania ustępstw i kompromisów.
 9. Świadomość roli własnego zaangażowania w procesie długotrwałego wypracowywania dobrych rozwiązań.
 10. Znajomość technik manipulacji w kontekście skutecznej obrony przed nimi.

W celu zgłoszenia na szkolenie proszę wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy

Osoba zamawiająca

Imię*
Nazwisko*
Telefon*
E-mail*
Nazwa firmy/instytucji*
NIP*
Adres


Miejscowość*
Województwo*
Kod pocztowy*
Państwo*
Uczestnik 1:

Imię*
Nazwisko*
Uczestnik 2:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 3:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 4:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 5:

Imię
Nazwisko
Uwagi dodatkowe
* Jednocześnie upoważniamy firmę Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.


Należność za uczestnictwo w kursie zobowiązujemy się uregulować przed jego
rozpoczęciem przelewem na konto:
23 1020 2401 0000 0402 0217 168
Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl