FMEA – analiza przyczyn i skutków wad

FMEA – analiza przyczyn i skutków wad

1. Cel szkolenia: zaznajomienie uczestników z narzędziami prowadzenia działań zapobiegawczych i korygujących (na etapie projektowania wyrobu i procesu) oraz podczas ich doskonalenia.

2. Profil uczestników: kadra zarządzająca średniego i niższego szczebla w zakładach produkcyjnych.

3. Forma szkolenia: kurs połączony z ćwiczeniami.

4. Termin i miejsce: do uzgodnienia

* możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych

9. Cena: 1000 zł netto za osobę

cena obejmuje:

 • zaświadczenie ukończenia szkolenia,
 • materiały szkoleniowe w wersji papierowej,
 • serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

6. Program szkolenia

  I. OGÓLNE WPROWADZENIE W IDEĘ FMEA:

 • podstawowa technika pracy w analizie FMEA,
 • doskonalenie jakości a działania korygujące / zapobiegawcze, FMEA a PDCA,
 • skład zespołu do analiz FMEA.

  II. RODZAJE FMEA:

 • zakres stosowania,
 • D FMEA,
 • P FMEA,
 • C FMEA.

  III. PRZYGOTOWANIE DO ANALIZY FMEA:

 • dobór zespołu (struktura, zadania, możliwości, odpowiedzialność),
 • katalog wad,
 • budowa kart – tabel,
 • miejsca wykrywania wad,
 • ocena prawdopodobieństwa powstania wad,
 • ocena prawdopodobieństwa wykrycia wad,
 • klasyfikacja znaczenia (ważności) wad,
 • niezbędne dane do realizacji.

  IV. ANALIZA P FMEA:

 • P FMEA (część I):
 •  analiza bieżącego stanu,
 •  potencjalne wady,
 •  potencjalne skutki,
 •  potencjalne przyczyny,
 •  ranking wad,
 • P FMEA (część II):
 •  działania zapobiegawcze (kto? gdzie? kiedy? jak?),
 •  szacowanie efektów działań,
 •  ranking wad po działaniach zapobiegawczych,
 • prezentacja efektów działania.

  V. ĆWICZENIA:

 • praca w grupach na tych samych danych,
 • wybór procesu produkcyjnego,
 • budowa schematu blokowego,
 • analiza procesu w aspekcie powstających wad,
 • katalog wad (znaczenie, częstość, możliwości wykrycia),
 • katalog przyczyn,
 • działania zapobiegawcze,
 • konstrukcja tabeli FMEA,
 • porównanie wyników poszczególnych grup,
 • dyskusja.

 

Grupa szkoleniowa składa się z minimum 8 osób.

 

W celu zgłoszenia na szkolenie proszę wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy

Osoba zamawiająca

Imię*
Nazwisko*
Telefon*
E-mail*
Nazwa firmy/instytucji*
NIP*
Adres


Miejscowość*
Województwo*
Kod pocztowy*
Państwo*
Uczestnik 1:

Imię*
Nazwisko*
Uczestnik 2:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 3:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 4:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 5:

Imię
Nazwisko
Uwagi dodatkowe
* Jednocześnie upoważniamy firmę Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.


Należność za uczestnictwo w kursie zobowiązujemy się uregulować przed jego
rozpoczęciem przelewem na konto:
23 1020 2401 0000 0402 0217 168
Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl