Opłata produktowa

Opłata produktowa definicja

Opłata produktowa, znana także jako opłata opakowaniowa, została wprowadzona w Polsce 1 stycznia 2014 roku. To rodzaj ekologicznej opłaty, która jest naliczana i wpłacana w przypadku wprowadzenia na polski rynek produktów w opakowaniach.

Z definicji opłata produktowa musi zostać wniesiona przez przedsiębiorcę w przypadku niewykonania obowiązku zapewnienia odzysku, a w szczególności recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych.

Kto musi dokonać opłaty produktowej?

Obowiązek rozliczania opłaty produktowej dotyczy szerokiej rzeszy przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. Do jej rozliczenia zobligowani są:

 • wprowadzający na rynek krajowy opakowania,
 • wprowadzający na rynek krajowy sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • wprowadzający na rynek krajowy baterie i akumulatory,
 • wprowadzający na rynek krajowy produkty (oleje i opony).

Poprzez wprowadzenie na rynek krajowy rozumiane jest:

 • pakowanie swoich produktów i sprzedawanie (pod własnym logo); sprowadzanie z zagranicy opakowań i produktów w opakowaniach,
 • produkowanie i sprzedawanie (pod własnym logo) oraz sprowadzanie z zagranicy: sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, opon oraz olejów.

Opłata produktowa a poziom odzysku i recyklingu

Obowiązek wniesienia opłaty produktowej ciąży na przedsiębiorcach, którzy nie wykonali obowiązku w zakresie:

 1. zapewnienia odzysku, a szczególnie recyklingu odpadów takiego samego rodzaju jak odpady powstałe z produktów wprowadzonych przez niego na terytorium kraju,
 2. zapewnienia odzysku, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych, takiego samego rodzaju jak odpady opakowaniowe powstałe z tego samego rodzaju opakowań jak opakowania, w których zostały wprowadzone produkty
 3. osiągnięcia poziomów zbierania zużytych baterii i akumulatorów
 4. osiągnięcia minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu, poziomu odzysku lub poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu.

Obowiązek zapewnienia odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu przedsiębiorca może zlecić organizacji odzysku opakowań. Organizacja odzysku opakowań przejmie obowiązek wprowadzającego produkty w opakowaniach na podstawie umowy, w odniesieniu do całej masy opakowań jednego lub kilku rodzajów, jakie firma wprowadziła do obrotu w danym roku kalendarzowym.

Kto jest zwolniony z opłaty opakowaniowej?

Przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach, którzy w danym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań nieprzekraczającej 1Mg nie dotyczą obowiązki ustawy w zakresie:

 • uzyskania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych,
 • opłaty produktowej,
 • dokumentów DPO, DPR, EDPO i EDPR.

Zwolnienie wprowadzających produkty w opakowaniach do 1 Mg jest traktowane jako pomoc de minimis. Nie zwalnia to jednak z obowiązku sporządzania rocznych sprawozdań.

Od 1 stycznia 2020 roku roczne sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi składa się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza bdo za pośrednictwem indywidualnego konta utworzonego przez Marszałka Województwa przy dokonywaniu wpisu do rejestru bdo.

Opłata produktowa a publiczne kampanie edukacyjne

Ponadto przedsiębiorcy wprowadzający produkty w opakowaniach od 2014 roku są zobowiązani do prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych. W tym przypadku mają Państwo dwa wyjścia – albo samodzielne wykonanie tej czynności, albo skorzystanie z pośrednictwa organizacji odzysku opakowań.

Powinno się przekazywać co najmniej 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym. Wartość ta przeznaczona jest na publiczne kampanie edukacyjne lub na rachunek Urzędu Marszałkowskiego zgodnego z siedzibą lub miejscem zamieszkania (do 31 grudnia roku sprawozdawczego). W ramach rocznego sprawozdania należy przedłożyć informację wskazującą na wysokość środków, jakie przeznaczone zostały na publiczne kampanie edukacyjne.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty z zakresu działalności szkoleniowej i konsultingowej w odniesieniu do tematu opłaty produktowej.

Skontaktuj się z nami

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.
  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl