Opłata produktowa

Obowiązek rozliczania opłaty produktowej dotyczy szerokiej rzeszy przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. Do jej rozliczenia zobligowani są:

 • wprowadzający na rynek krajowy opakowania,
 • wprowadzający na rynek krajowy sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • wprowadzający na rynek krajowy baterie i akumulatory,
 • wprowadzający na rynek krajowy produkty (oleje i opony).

Poprzez wprowadzenie na rynek krajowy rozumiane jest:

 • pakowanie swoich produktów i sprzedawanie (pod własnym logo); sprowadzanie z zagranicy opakowań i produktów
  w opakowaniach,
 • produkowanie i sprzedawanie (pod własnym logo) oraz sprowadzanie z zagranicy: sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, opon oraz olejów.

 

Obowiązek wniesienia opłaty produktowej ciąży na przedsiębiorcach, którzy nie wykonali obowiązku w zakresie:

 1. zapewnienia odzysku, a szczególnie recyklingu odpadów takiego samego rodzaju jak odpady powstałe z produktów wprowadzonych przez niego na terytorium kraju,
 2. zapewnienia odzysku, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych, takiego samego rodzaju jak odpady opakowaniowe powstałe z tego samego rodzaju opakowań jak opakowania, w których zostały wprowadzone produkty
 3. osiągnięcia poziomów zbierania zużytych baterii i akumulatorów
 4. osiągnięcia minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu, poziomu odzysku lub poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu.

 

Opłata produktowa za opakowania od 2014 roku

Od 1 stycznia 2014 roku mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2018 poz. 150) z wyj. art. 46-51, która zastępuje, obowiązującą dotychczas ustawę z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz wprowadza istotne zmiany w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. 2018 poz. 1932.).

Najistotniejsze zmiany przepisów:

 • obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych,
 • nowe obowiązki dla wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych, a także środki niebezpieczne
  w opakowaniach, w tym środki ochrony roślin,
 • zwolnienie wprowadzających produkty w opakowaniach o masie do 1 tony (dotyczy masy opakowań),
 • zmiana sposobu obliczania poziomów odzysku i recyklingu,
 • zmiany w dokumentacji potwierdzającej odzysk/recykling odpadów opakowaniowych,
 • przepisy ustawy stosuje się do wszystkich opakowań.

Poza tradycyjnie rozumianymi rodzajami opakowań (jak np. karton, worek foliowy, butelka, paleta) pod opłatę produktową mogą podlegać również:

 • wieszaki na ubrania przekazywane z ubraniami w sklepach, pralniach,
 • rolki, tuby, cylindry, wokół których nawijany jest materiał,
 • wypełnienia opakowań (styropian, wióry),
 • reklamówki, torebki (stosowane w jednostkach handlowych),
 • doniczki przeznaczone wyłącznie do sprzedaży i transportu roślin, a nie do ich uprawy,
 • etykiety, zszywki, koszulki foliowe powiązane bezpośrednio lub dołączone do produktu.

A zatem zakłady wprowadzające produkty w opakowaniowych na rynek są zobowiązane wypełniać szereg obowiązków wynikających z zapisów ustawy opakowaniowej. Każdy z takich podmiotów powinien co najmniej:

 • zawiadomić marszałka województwa o wprowadzaniu produktów w opakowaniach na rynek krajowy;
 • prowadzić ewidencję opakowań;
 • rozliczać się z obowiązku osiągania poziomów odzysku i recyklingu, składając odpowiednie sprawozdanie lub zawrzeć w tym zakresie umowę z organizacją odzysku lub składać oświadczenia/zaświadczenia o pomocy de minimis;
 • prowadzić kampanie edukacyjne lub zawrzeć w tym zakresie umowę z organizacją odzysku.

 

Opłata produktowa za produkty (np. opony, oleje) od 2014 roku

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2018 poz. 150) uchyliła część przepisów (m.in. w zakresie opakowań) oraz wprowadziła istotne zmiany w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. 2018 poz. 1932) m.in.:

 • wprowadziła nowe rodzaje produktów podlegających ustawie (oleje smarowe syntetyczne i półsyntetyczne oraz opony stosowane w motocyklach i rowerach),
 • zwolnienie z uiszczania opłaty produktowej poniżej 100 zł.