Opłata produktowa

Opłata produktowa, znana także jako opłata opakowaniowa, została wprowadzona w Polsce 1 stycznia 2014 roku. To rodzaj ekologicznej opłaty, która jest naliczana i wpłacana w przypadku wprowadzenia na polski rynek produktów w opakowaniach. Z definicji opłata produktowa musi zostać wniesiona przez przedsiębiorcę w przypadku niewykonania obowiązku zapewnienia odzysku, a w szczególności recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych.

Obowiązek rozliczania opłaty produktowej dotyczy szerokiej rzeszy przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. Do jej rozliczenia zobligowani są:

 • wprowadzający na rynek krajowy opakowania,
 • wprowadzający na rynek krajowy sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • wprowadzający na rynek krajowy baterie i akumulatory,
 • wprowadzający na rynek krajowy produkty (oleje i opony).

Poprzez wprowadzenie na rynek krajowy rozumiane jest:

 • pakowanie swoich produktów i sprzedawanie (pod własnym logo); sprowadzanie z zagranicy opakowań i produktów
  w opakowaniach,
 • produkowanie i sprzedawanie (pod własnym logo) oraz sprowadzanie z zagranicy: sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, opon oraz olejów.

 

Obowiązek wniesienia opłaty produktowej ciąży na przedsiębiorcach, którzy nie wykonali obowiązku w zakresie:

 1. zapewnienia odzysku, a szczególnie recyklingu odpadów takiego samego rodzaju jak odpady powstałe z produktów wprowadzonych przez niego na terytorium kraju,
 2. zapewnienia odzysku, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych, takiego samego rodzaju jak odpady opakowaniowe powstałe z tego samego rodzaju opakowań jak opakowania, w których zostały wprowadzone produkty
 3. osiągnięcia poziomów zbierania zużytych baterii i akumulatorów
 4. osiągnięcia minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu, poziomu odzysku lub poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu.

Obowiązek zapewnienia odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu przedsiębiorca może zlecić organizacji odzysku opakowań. Organizacja odzysku opakowań przejmie obowiązek wprowadzającego produkty w opakowaniach na podstawie umowy w odniesieniu do całej masy opakowań jednego lub kilku rodzajów, jakie twoja firma wprowadziła do obrotu w danym roku kalendarzowym.

Podstawą do obliczenia opłaty produktowej jest masa w kilogramach opakowań danego rodzaju, w których firma wprowadziła produkty do obrotu.

Nie wnosi się opłaty produktowej, której łączna roczna wysokość dla wszystkich produktów nie przekracza 100 zł.(zgodnie z ustawą o opłacie produktowej – Dz. U. 2018, poz. 1932).

Przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach, którzy w danym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań nieprzekraczającej 1Mg nie dotyczą obowiązki ustawy w zakresie:

-uzyskania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych,

-opłaty produktowej,

-dokumentów DPO, DPR, EDPO i EDPR.

Nie zwalnia to jednak z obowiązku rocznych sprawozdań.

Zwolnienie wprowadzających produkty w opakowaniach do 1 Mg jest traktowane jako pomoc de minimis. Wartość pomocy de minimis odpowiada wartości zwolnienia z opłaty produktowej, obliczanej z zastosowaniem maksymalnej stawki opłaty produktowej dla opakowań.

OD 1 STYCZNIA 2020 ROKU ROCZNE SPRAWOZDANIA O PRODUKTACH, OPAKOWANIACH I O GOSPODAROWANIU ODPADAMI Z NICH POWSTAJĄCYMI  NALEŻY ZŁOŻYĆ POPRZEZ WYPEŁNIENIE ELEKTRONICZNEGO FORMULARZA BDO ZA POŚREDNICTWEM INDYWIDUALNEGO KONTA  UTWORZONEGO  PRZEZ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PRZY DOKONYWANIU WPISU DO REJESTRU BDO.

Kampanie edukacyjne

Od 2014 roku wprowadzający produkty w opakowaniach musi prowadzić publiczne kampanie edukacyjne. Obowiązek ten można wykonywać samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań. Należy łącznie przekazywać co najmniej 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym:

 • na publiczne kampanie edukacyjne lub
 • na rachunek Urzędu Marszałkowskiego właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy

w terminie do 31 grudnia roku sprawozdawczego. Ponadto przedsiębiorca ma obowiązek przedłożyć w ramach rocznego sprawozdania informację o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne.