Projekty Unijne

Przedsiębiorstwo Konsultingowe „AGM” spółka z o.o. realizuje projekt pn. „Zdrowi pracownicy w biurze, doposażenie stanowisk pracy i szkolenia”, w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

na lata 2014-2020, poddziałanie: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej.

Projekt realizowany jest w terminie od 1 stycznia 2023 r. do 13 września 2023 r.

Projektem objętych zostanie 15 pracowników Przedsiębiorstwa Konsultingowego „AGM” spółka z o.o., w tym 13 kobiet i 2 mężczyzn.

Wydatki kwalifikowane: 92 991,25 zł

Dofinansowanie UE: 79 042,56 zł

Celem głównym projektu jest wdrożenie w PK AGM Sp. z o.o. programu eliminującego zdrowotne czynniki ryzyka w miejscu pracy, z uwzględnieniem działań szkoleniowych. Poprzez modernizację i doposażenie stanowisk pracy zminimalizowane zostaną zdrowotne czynniki ryzyka, które mogą powodować u pracowników dolegliwości w postaci m.in.: osłabienia wzroku, chorób układu ruchu, zwyrodnień kręgosłupa, bólów szyi, barków, mięśni, stres, choroby układu nerwowego, nerwice. Pracownicy zostaną przeszkoleni z ergonomii, z pierwszej pomocy, radzenia sobie z trudnym klientem i ze stresem, aby ograniczyć jego negatywny wpływ na organizm. Programem objęci będą wszyscy pracownicy, którzy wyrazili chęć przystąpienia do programu (O:15, K:13, M:2). Stanowiska pracy zostaną wyposażone w ergonomiczny sprzęt, w pomieszczeniach znajdą się oczyszczacze powietrza.