Dostępność Plus

Informujemy, że wszystkie nasze usługi doradcze wykonywane są dla Państwa w sposób tradycyjny tj. w trakcie bezpośredniego spotkania z Klientem, jednakże z uwagi na dynamiczny rozwój technologiczny oraz wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów w związku z m.in. sytuacją epidemiczną w kraju wszystkie usługi wykonujemy również w formie e-learningowej oraz w formie wideo konferencji z wykorzystaniem najnowszych technologii.

Standard dostępności POZ został opracowany w ramach projektu grantowego pn. Dostępność Plus dla zdrowia- Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające  dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020.

Celem standardu jest wdrożenie działań projakościowych związanych z dostosowaniem placówek medycznych do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (przede wszystkim osób z niepełnosprawnościami i osób starszych.) Osoby ze szczególnymi potrzebami są rozumiane zgodnie z zakresem dostępności, zdefiniowanym w Programie rządowym Dostępność Plus 2018- 2025, który dotyczy:

 • osób na wózkach inwalidzkich, poruszających się o kulach, o ograniczonej możliwości poruszania się;
 • osób niewidomych i słabowidzących;
 • osób z niepełnosprawnością słuchu;
 • osób głuchoniewidomych;
 • osób z niepełnosprawnością psychiczną i intelektualną;
 • osób starszych i osłabionych chorobami;
 • kobiet w ciąży;
 • osób z małymi dziećmi, w tym z wózkami dziecięcymi;
 • osób mających trudności w komunikowaniu się z otoczeniem (także z rozumieniem języka pisanego albo mówionego);
 • osób o nietypowym wzroście (w tym również dzieci);
 • osób z ciężkim lub nieporęcznym bagażem, towarem.

Projekt grantowy realizowany jest w okresie: 1 stycznia 2019 r. – 30 czerwca 2023 r.

Głównym celem Standardu Dostępności POZ, jest zdefiniowanie warunków istotnych dla poprawy dostępności placówek POZ dla osób ze szczególnymi potrzebami w obszarach: architektonicznym, cyfrowym, komunikacyjnym i organizacyjnym.

 • Dostępność architektoniczna (podjazdy, windy, poszerzanie wejść do budynków i drzwi wewnętrznych, likwidacja wysokich progów, montaż posadzek antypoślizgowych, dostosowanie pomieszczeń sanitarnych, rejestracji pacjentów, włączników i tablic informacyjnych, zakup pętli indukcyjnych itp.)
 • Dostępność cyfrowa (zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz innych urządzeń służących poprawie dostępności do świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z niepełnosprawnościami, rozwój telemedycyny ułatwiającej komunikację na odległość, a także wdrożenie innych rozwiązań zapewniających funkcjonowanie placówek „przyjaznych” osobom niepełnosprawnym, systemy rejestracji, także on-line, uwzględniające potrzeby osób z niepełnosprawnościami, tworzenie i dostosowanie stron internetowych do standardu WCAG 2.0 oraz szkolenia z obszaru IT);
 • Dostępność komunikacyjna (szkolenia w zakresie kompetencji miękkich dla kadry medycznej i niemedycznej np. pracownicy rejestracji, służące wsparciu kompetencji w zakresie właściwej komunikacji z osobami z niepełnosprawnościami np. szkolenia zwracające uwagę na właściwe formy komunikacji);
 • Dostępność organizacyjna (usprawnianie rozwiązań organizacyjnych, w tym procedur dotyczących pacjentów, w celu ułatwienia obsługi pacjentów z niepełnosprawnościami).

Przedstawiamy Państwu naszą ofertę przygotowania Państwa placówki zgodnie z wymaganiami Standardu Dostępności PLUS POZ w zakresie:

 • Auditu weryfikującego dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami;
 • opracowania procedur w zakresie przyjaznej obsługi osób ze szczególnymi potrzebami;
 • przeprowadzenia szkoleń oraz warsztatów dla personelu placówki POZ z zakresu wiedzy i kompetencji społecznych właściwych dla komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami;
 • opracowanie programu badania satysfakcji pacjentów ze szczególnymi potrzebami oraz badania opinii kadry placówki.