Środowisko

Informujemy, że wszystkie nasze usługi doradcze wykonywane są dla Państwa w sposób tradycyjny tj. w trakcie bezpośredniego spotkania z Klientem, jednakże z uwagi na dynamiczny rozwój technologiczny oraz wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów w związku z m.in. sytuacją epidemiczną w kraju wszystkie usługi wykonujemy również w formie e-learningowej oraz w formie wideo konferencji z wykorzystaniem najnowszych technologii.

Jesteśmy zespołem pracowników z wieloletnim doświadczeniem w branży ochrony środowiska. Zrealizowaliśmy szereg projektów
i zadań z zakresu ochrony środowiska. Naszym celem jest budowa długotrwałej i owocnej współpracy z Klientami. Prawo ochrony środowiska jest na bieżąco aktualizowane, co nakłada na przedsiębiorstwa uciążliwy i czasochłonny obowiązek śledzenia tych zmian. Warto wspomnieć, że ochrona środowiska i związane z nią prawo to obszar wysoce specjalistyczny, dlatego też do prawidłowego wykonywania wszystkich obowiązków potrzebna jest ekspercka wiedza z tego zakresu. Mając to na uwadze oferujemy Państwu szereg usług outsourcingowych i konsultingowych z zakresu ochrony środowiska.

OUTSOURCING ŚRODOWISKOWY

Naszą ofertę usługi outsourcingu środowiskowego kierujemy przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy z powodów ekonomicznych lub organizacyjnych nie chcą tworzyć w swoich firmach osobnych etatów lub działów zajmujących się ochroną środowiska.

Oferujemy realizację wybranych obowiązków z zakresu ochrony środowiska na zasadzie zewnętrznej obsługi podmiotów gospodarczych.

Nasza oferta obejmuje przede wszystkim:

a) koordynację działań związanych z problematyką ochrony środowiska w zakresie bieżącej eksploatacji, jak również planowanych inwestycji tj. budowa, zmiana sposobu użytkowania,

b) naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska:

 • spalanie paliw w silnikach (np. pojazdy samochodowe),
 • spalanie paliw w kotłach,
 • emisję technologiczną,

c) sporządzanie wszelkiego rodzaju zbiorczych zestawień, informacji i sprawozdań, do których podmiot jest zobowiązany w zakresie ochrony środowiska; m. in.:

 • zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
 • sprawozdania z zakresu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
 • sprawozdania z zakresu ustawy o bateriach i akumulatorach,
 • sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi,
 • sporządzanie raportów KOBiZE,
 • sporządzanie sprawozdań PRTR,

d) weryfikacja i koordynowanie prowadzonej przez Zakład ewidencji odpadów,

e) weryfikacja prowadzonych przez Zakład zeszytów eksploatacji urządzeń ochrony środowiska,

f) inicjowanie i koordynowanie, wymaganych decyzjami z zakresu ochrony środowiska, pomiarów i badań,

g) weryfikowanie zgodności wyników pomiarów z aktualnymi pozwoleniami,

h) monitorowanie zmian w prawodawstwie z zakresu ochrony środowiska i przedstawianie propozycji sposobu ich realizacji,

i) reprezentowanie podmiotu przed urzędami i służbami kontrolnymi z zakresu ochrony środowiska,

j) pomoc w realizacji zarządzeń pokontrolnych,

k) pomoc w znalezieniu odpowiednich firm zewnętrznych (firmy odbierające odpady, Organizacje Odzysku, itp.),

l) okresowe szkolenia dla pracowników z zakresu przepisów ochrony środowiska,

m) okresowe audyty środowiskowe,

n) wypełnianie formularzy GUS z zakresu ochrony środowiska.

Zakres outsourcingu może być modyfikowany w zależności od potrzeb Zleceniodawcy.

Outsourcing środowiskowy pozwoli Państwu skoncentrować się na najistotniejszych aspektach działalności Państwa firmy, pozostawiając sprawy związane ze środowiskiem w rękach wykwalifikowanych specjalistów. Proces przejęcia odbywa się pod Państwa stałą kontrolą, co pozwala na elastyczne dopasowanie się do oczekiwań względem dalszej współpracy.

Jeśli jednak Państwo nie zdecydują się na powierzenie nam stałego outsourcingu, możliwe jest jednorazowe zlecenie nam wybranych zadań do wykonania, a także przeprowadzenie audytu w Państwa przedsiębiorstwie pod kątem spełniania wymagań z zakresu ochrony środowiska. Audyt taki zawsze zakończony jest pisemnym raportem oceniającym sytuację w Państwa przedsiębiorstwie wraz z propozycjami eliminacji uchybień. Ponadto oferujemy doradztwo w zakresie otrzymania funduszy (unijnych, krajowych) na realizację wszelkich działań wpływających na poprawę stanu środowiska.

POZWOLENIA I ZEZWOLENIA ŚRODOWISKOWE

Oferujemy Państwu pomoc w przygotowaniu wniosków i uzyskaniu wymaganych pozwoleń środowiskowych, np.:

 • pozwoleń wodnoprawnych,
 • pozwoleń na wytwarzanie odpadów,
 • zezwoleń na przetwarzanie odpadów,
 • zezwoleń na zbieranie odpadów,
 • pozwoleń na emisję zanieczyszczeń do atmosfery,
 • pozwoleń na realizację inwestycji (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych przedsięwzięć).

SZKOLENIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

– Zapraszamy do zakładki szkolenia.

DORADZTWO ŚRODOWISKOWE

– Zapraszamy do zakładki doradztwo.