Badanie Ankietowe Satysfakcji Pacjenta

Świadomość społeczeństwa w zakresie jakości obsługi medycznej, jaką powinny oferować działające w tym obszarze placówki, z roku na rok rośnie. Badanie poziomu satysfakcji z realizowanych świadczeń jest jednak trudnym zadaniem, ponieważ wymaga kompleksowego podejścia do analizy i uwzględnienia szeregu niemedycznych aspektów.

Monitoring uwzględniający wiele obszarów powiązanych zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio z obszarem pomocy medycznej pozwala na identyfikację realnych oczekiwań pacjentów oraz określenie obszarów, które wymagają wprowadzenia zmian.

Ponieważ jakość w ochronie zdrowia to pojęcie newralgiczne i wielowymiarowe, w ostatnich latach sektor  usług  medycznych przechodził  szereg  reform,  których  efektem  miała być globalna poprawa jakości funkcjonowania podmiotu leczniczego. Jedną z reform stało się zlecone badanie ankietowe, przeprowadzane przez niezawisłe i powołane do tego organizacje, by zapewnić maksymalną obiektywność dla otrzymanych wyników.

Czym tak naprawdę jest badanie satysfakcji pacjenta? Ankieta

Ankieta satysfakcji pacjenta to wielkoobszarowe badanie, które przeprowadzane jest w placówkach medycznych, a więc w szpitalach, klinikach, przychodniach oraz prywatnych ośrodkach opieki zdrowotnej. Obejmuje szereg zagadnień, które ustalane są na podstawie specyfiki funkcjonowania danego podmiotu medycznego.

Badanie to stanowi bardzo istotne narzędzie oceny sposobu funkcjonowania konkretnych placówek. Umożliwia zrozumienie, w jaki sposób pacjenci postrzegają jakość opieki medycznej oraz, jak prezentuje się poziom ich zadowolenia z usług dostarczanych przez kadrę.

Dlaczego ankieta satysfakcji pacjenta jest istotna?

Dzięki  poznaniu  opinii  pacjentów możliwa  staje  się  ocena  wrażliwości  systemu  opieki zdrowotnej na potrzeby świadczeniobiorców. Zgodnie z zaleceniami WHO niemedyczne aspekty świadczeń zdrowotnych powinny być regularnie monitorowane. Badanie satysfakcji pacjenta umożliwia identyfikację oczekiwań pacjentów oraz określenie przyczyn braku zadowolenia  z  otrzymywanych  usług.  Dzięki  temu możliwe  staje  się też  wdrożenie  działań  naprawczych, których celem jest poprawa jakości tych usług medycznych, w których zaobserwowano uchybienia Badanie potrzeb oraz preferencji pacjentów w zakresie  świadczonych  usług  zdrowotnych  staje  się  więc podstawą do uruchomienia procesu mającego na celu doskonalenie jakości.

Główne cele przeprowadzania ankiety oceny satysfakcji pacjenta

Profesjonalne placówki medyczne decydują się na przygotowanie oraz przeprowadzenie ankiety satysfakcji pacjenta w celu późniejszego wykorzystania jej do oceny efektywności świadczonych usług medycznych. Badanie jest rekomendowane przez instytucje regulujące opiekę zdrowotną.

Aby odpowiednio przeprowadzić tego typu ankietę, wymagane jest szczegółowe dostosowanie kryteriów podlegających ocenie. Mogą one różnić się w zależności od obszaru medycznego, w jakim działa dana placówka. Proces ankietyzacji musi być ściśle powiązany z indywidualnie dopasowanym narzędziem kategoryzacyjnym. Niezbędnym elementem badania satysfakcji pacjenta jest więc szczegółowa dokumentacja.

Ankieta satysfakcji pacjenta – jak należy ją przeprowadzić?

Dobór właściwego sposobu i metody dla przeprowadzania procesu ankietyzacji jest pierwszym krokiem na drodze do sukcesu. Na każdym etapie uzgadniamy z Państwem narzędzia, terminy oraz zakres działań, który będzie poddawany ankietyzacji.

Analiza wyników rzetelnie przygotowanego badania opinii Pacjentów jest niezwykle ważna w przypadku procesów akredytacyjnych – i ma znaczący wpływ na ocenę jakości usług świadczonych przez podmiot medyczny.

Przy wyborze firmy, która docelowo ma przeprowadzić całościowy proces ankietyzacji należy postawić na jej doświadczenie, udokumentowane wielopoziomową pracą dla branży medycznej. Daje to Państwu gwarancję, iż prace przebiegać będą sprawnie, a otrzymane wyniki będą miarodajne.

Ankieta oceny satysfakcji pacjenta – nasza oferta

Nasza firma oferuje fachową pomoc w przygotowaniu ankiety oceny satysfakcji pacjenta, która będzie adekwatna do potrzeb placówki medycznej, a jednocześnie skupi się na kluczowych aspektach związanych ze sprawdzanym obszarem.

Dbamy o to, aby dane zbierane do badania były wiarygodne i gromadzone w sposób poufny. Na podstawie ich analizy nasi specjaliści mogą przygotować także kompleksowy raport zawierający wyniki badania, wnioski oraz rekomendacje.

Każda współpraca realizowana jest w sposób indywidualny. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co opisywanej oferty serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się z nami

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.
    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl