Badanie Ankietowe Satysfakcji Pacjenta

Ponieważ jakość w ochronie zdrowia to pojęcie newralgiczne i wielowymiarowe, w  ostatnich  latach  sektor  usług  medycznych przechodził  szereg  reform,  których  efektem  miała być globalna poprawa jakości funkcjonowania podmiotu leczniczego. Jedną z reform stało się zlecone badanie ankietowe, przeprowadzane przez niezawisłe i powołane do tego organizacje, by zapewnić maksymalną obiektywność dla otrzymanych wyników.

Dlaczego ankieta satysfakcji pacjenta jest istotna?

Dzięki  poznaniu  opinii  pacjentów możliwa  staje  się  ocena  wrażliwości  systemu  opieki zdrowotnej na potrzeby świadczeniobiorców. Zgodnie z zaleceniami WHO niemedyczne aspekty świadczeń zdrowotnych powinny być regularnie monitorowane. Badanie satysfakcji pacjenta umożliwia identyfikację oczekiwań pacjentów oraz określenie przyczyn braku zadowolenia  z  otrzymywanych  usług.  Dzięki  temu możliwe  staje  się też  wdrożenie  działań  naprawczych, których celem jest poprawa jakości tych usług medycznych, w których zaobserwowano uchybienia Badanie potrzeb oraz preferencji pacjentów w zakresie  świadczonych  usług  zdrowotnych  staje  się  więc podstawą do uruchomienia procesu mającego na celu doskonalenie jakości.

Ankieta satysfakcji pacjenta – jak należy ją przeprowadzić?

Dobór właściwego sposobu i metody dla przeprowadzania procesu ankietyzacji jest pierwszym krokiem na drodze do sukcesu. Na każdym etapie uzgadniamy z Państwem narzędzia, terminy oraz zakres działań, który będzie poddawany ankietyzacji.

Analiza wyników rzetelnie przygotowanego badania opinii Pacjentów jest niezwykle ważna w przypadku procesów akredytacyjnych – i ma znaczący wpływ na ocenę jakości usług świadczonych przez podmiot medyczny.

Przy wyborze firmy, która docelowo ma przeprowadzić całościowy proces ankietyzacji należy postawić na jej doświadczenie, udokumentowane wielopoziomową pracą dla branży medycznej. Daje to Państwu gwarancję, iż prace przebiegać będą sprawnie, a otrzymane wyniki będą miarodajne.

Skontaktuj się z nami

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.
    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl