Sankcje karne, odpowiedzialność prawna za nieprzestrzeganie ustawowych obowiązków zakresie prawa Ochrony Środowiska

Sankcje karne, odpowiedzialność prawna za nieprzestrzeganie ustawowych obowiązków zakresie prawa Ochrony Środowiska

1. Cel szkolenia: pokazanie jakie obowiązki posiadają przedsiębiorcy wobec prawa Ochrony środowiska oraz jakie wynikają konsekwencje z nieprzestrzegania tej ustawy

2. Profil uczestników: właściciele przedsiębiorstw, osoby odpowiedzialne za sprawy środowiskowe w firmie

3. Forma szkolenia: seminarium z przykładami praktycznymi

4. Termin i miejsce: harmonogram szkoleń

5. Cena: 300 zł netto za osobę

cena obejmuje:

  • zaświadczenie
  • materiały szkoleniowe
  • poczęstunek

6. Program szkolenia:

1. Przedstawienie podstaw prawnych oraz definicji

2. Obowiązki przedsiębiorcy wobec prawa Ochrony środowiska

3. Postępowania w sprawie wymierzenia kary oraz wysokości kar za nieprzestrzeganie przepisów prawa

4. Szczególne przepisy dotyczące kar za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków oraz emisje hałasu

5. Możliwości odraczania, zmniejszania oraz umarzania podwyższonych kar pieniężnych

6. Odpowiedzialność cywilna, karna i administracyjna

7. Przykładowe błędy które są powodem kontroli a następnie nałożenia kar na przedsiębiorcę

8. Efekty ekologiczne

 

W celu zgłoszenia na szkolenie proszę wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy

Osoba zamawiająca

Imię*
Nazwisko*
Telefon*
E-mail*
Nazwa firmy/instytucji*
NIP*
Adres


Miejscowość*
Województwo*
Kod pocztowy*
Państwo*
Uczestnik 1:

Imię*
Nazwisko*
Uczestnik 2:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 3:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 4:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 5:

Imię
Nazwisko
Uwagi dodatkowe
* Jednocześnie upoważniamy firmę Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.


Należność za uczestnictwo w kursie zobowiązujemy się uregulować przed jego
rozpoczęciem przelewem na konto:
23 1020 2401 0000 0402 0217 168
Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl