Dostępność Plus – Podstawowa Opieka Zdrowotna

Informujemy, że wszystkie nasze usługi szkoleniowe wykonywane są dla Państwa w sposób tradycyjny tj. w trakcie bezpośredniego spotkania z Klientem, jednakże z uwagi na dynamiczny rozwój technologiczny oraz wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów w związku z m.in. sytuacją epidemiczną w kraju wszystkie usługi wykonujemy również w formie e-learningowej oraz w formie wideo konferencji z wykorzystaniem najnowszych technologii.

Dostępność Plus – Podstawowa Opieka Zdrowotna

1. Cel kursu: zdobycie wiedzy i umiejętności komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami, w tym likwidowanie barier w komunikowaniu się.

2. Profil uczestnika: szkolenie skierowane jest do personelu placówki POZ.

3. Forma szkolenia: kurs połączony z ćwiczeniami.

4. Termin i miejsce: do ustalenia

* możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych

5. Cena: do uzgodnienia

cena obejmuje:

 • zaświadczenie,
 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek.

6. Program szkolenia:

 1. Potrzeby komunikacyjne pacjenta;
 2. Dopasowanie komunikacji do potrzeb poszczególnych grup pacjentów;
 3. Sposoby oraz podział komunikacji.
 4. Dostosowanie komunikatu do potrzeb pacjenta;
 5. Kontrolowanie i odpowiednie stosowanie komunikacji werbalnej oraz niewerbalnej;
 6. Prawidłowe zarządzanie przestrzenią wizualną w placówce;
 7. Umiejętności komunikacyjne uwzględniające specyfikę placówki;
 8. Zarządzanie personelem w zakresie efektywnej komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami;
 9. Warsztaty praktyczne.

 

 

W celu zgłoszenia na szkolenie proszę wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy:

Osoba zamawiająca

Imię*
Nazwisko*
Telefon*
E-mail*
Nazwa firmy/instytucji*
NIP*
Adres


Miejscowość*
Województwo*
Kod pocztowy*
Państwo*
Uczestnik 1:

Imię*
Nazwisko*
Uczestnik 2:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 3:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 4:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 5:

Imię
Nazwisko
Uwagi dodatkowe
* Jednocześnie upoważniamy firmę Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.


Należność za uczestnictwo w kursie zobowiązujemy się uregulować przed jego
rozpoczęciem przelewem na konto:
23 1020 2401 0000 0402 0217 168
Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl