Opłata recyklingowa

Opłata recyklingowa to opłata, którą pobiera od swoich klientów przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego (np. sklep spożywczy) lub hurtowego za wydane im torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów.

Przedsiębiorcy tacy również mają obowiązek zarejestrowania się w Rejestrze BDO!

Od 1 września 2019 r. opłacie recyklingowej podlegają wszystkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego, za wyjątkiem bardzo lekkich toreb o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów (tzw. zrywek), które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności sprzedawanej luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności.

Stawka opłaty recyklingowej za jedną torbę wynosi 20 gr. Opłata może stanowić całkowity koszt torby lub zostać doliczona do ceny ustalonej przez przedsiębiorcę. Opłatę wnosimy do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana. Oznacza to, że opłatę za pierwszy kwartał 2020 r. należy wnieść  do 15 kwietnia 2020 r. Opłatę należy przelać na specjalne konto bankowe otwarte przez właściwego marszałka województwa.

Sprawozdanie dotyczące liczby toreb

Indywidualne konto w rejestrze BDO  oraz numer rejestrowy są potrzebne do złożenia rocznego sprawozdania o liczbie nabytych i wydanych toreb lekkich (od 15 do 49 mikrometrów) i toreb pozostałych (50 i więcej mikrometrów).
Pierwsze sprawozdanie, za 2019 r., należy złożyć do 30 czerwca 2020 r. Będzie dotyczyć okresu:

  • od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w zakresie toreb lekkich (od 15 do 49 mikrometrów) oraz
  • od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w zakresie toreb pozostałych (50 i więcej mikrometrów).

Kolejne sprawozdania, począwszy od sprawozdania za rok 2020, będą już dotyczyły całego poprzedniego roku kalendarzowego i należy je składać do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

Ewidencja toreb z tworzywa sztucznego

Od 1 stycznia 2020 r. przedsiębiorcy muszą prowadzić ewidencję nabytych i wydanych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego – w postaci papierowej lub elektronicznej.
Ewidencję należy prowadzić osobno dla każdego punktu i przechowywać ją przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, którego informacje dotyczą.