Opłata recyklingowa

Opłata recyklingowa to opłata, którą pobiera od swoich klientów przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego (np. sklep spożywczy) lub hurtowego za wydane im torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów.

Przedsiębiorcy tacy również mają obowiązek zarejestrowania się w Rejestrze BDO!

Za co pobierana jest opłata recyklingowa?

Od 1 września 2019 roku opłata recyklingowa pobierana jest za wszystkie reklamówki foliowe oprócz bardzo lekkich toreb o grubości materiału określonego ustawowo poniżej 15 mikrometrów (tzw. jednorazowych zrywek), będących używanych ze względów higienicznych do pakowania żywności sprzedawanej luzem.

Wysokość stawki opłaty recyklingowej wynoszącą 20 gr określono w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 27.08.2019 r. w sprawie stawki opłaty recyklingowej. Oczywiście do tej obowiązkowej opłaty prowadzący sklep może doliczyć właściwą cenę opakowania, np. 15 gr, co oznacza, że ostateczna cena, jaką będzie musiał zapłacić klient, nabywając taką torbę, wyniesie w tym przypadku 40 gr.

Uwaga! Opłaty należy wnosić do 15 dnia miesiąca następującego po danym kwartale, w którym powyższe opłaty zostały pobrane. W praktyce oznacza to, iż sam termin wniesienia opłat za pierwszy kwartał 2020 roku to 15 kwietnia 2020 r., analogicznie następny będzie w czerwcu 2020, kolejny zaś to grudzień i następny to marzec 2021 roku.
Wszelka opłata recyklingowa za reklamówki wnoszona musi być na specjalne, wydzielone w tym celu konto bankowe, które zostało ustanowione przez właściwego marszałka województwa.

Opłata recyklingowa – sprawozdanie

Przedsiębiorcy oferujący w jednostkach handlowych torby na zakupy objęte opłatą recyklingową są zobowiązani również do corocznego składania sprawozdań zawierających informację o liczbie nabytych i wydanych lekkich i pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego.
Pierwsze takie sprawozdanie należało złożyć do 30.06.2020 r. za 2019 r za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.
Sprawozdanie za rok 2020 należy złożyć do 15 marca 2021 roku.

Od 1.01.2020 r. przedsiębiorcy oferujący torby na zakupy objęte opłatą recyklingową są również obowiązani do prowadzenia ewidencji nabytych i wydanych lekkich i pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego w danym roku kalendarzowym, w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej.
Uwaga! Przedsiębiorcy prowadzący kilka sklepów albo hurtowni muszą prowadzić ewidencję dla każdego sklepu osobno. Taką dokumentację należy przechowywać przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego owe informacje dotyczą.

Zatem Szanowni Państwo, zarówno jako przedsiębiorcy oraz jako klienci dbajmy o nasze wspólne środowisko naturalne i własny portfel.
Zużywajmy mniej folii i w tym także (w dalszej redukcji) mniej plastikowych opakowań.

Skontaktuj się z nami

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.
    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl