Wymagania normy Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017

Wymagania normy Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017

1. Cel szkolenia: 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi wymaganiami i strukturą normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017, a także z nowoczesnymi metodami zarządzania bezpieczeństwem informacji zbudowanym w oparciu o wymagania normy jak również wymagania przepisów prawnych.

2. Profil uczestników: 

Szkolenie dedykowane jest dla osób, które będą zaangażowane w doradzanie najwyższemu kierownictwu przy wprowadzaniu ISO/IEC 27001 i dla przedstawicieli kadry kierowniczej na każdym poziomie organizacji. Jego zakres posłuży także do zdobycia niezbędnej wiedzy managerom IT, managerom systemów zarządzania, inspektorom ds. bezpieczeństwa informacji i wszystkim osobom zainteresowanym tematyką szkolenia.

 3. Forma szkolenia:

Szkolenie zorganizowane jest w formie kursu połączonego z ćwiczeniami.

 4. Termin i miejsce:

Termin – Zgodnie z harmonogramem szkoleń lub też w terminie uzgodnionym z klientem.

Miejsce – sala szkoleniowa Przedsiębiorstwa Konsultingowego „AGM” lub siedziba Zamawiającego (w przypadku szkoleń zamkniętych).

* możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych

 5. Cena:

700 zł netto za osobę (w przypadku szkolenia w siedzibie Przedsiębiorstwa Konsultingowego „AGM”)

cena obejmuje:

 • certyfikat/zaświadczenie,
 • materiały szkoleniowe.

6. Program szkolenia:

1. Wprowadzenie.

2. Podstawowe pojęcia, terminy i definicje.

3. Kontekst organizacji.

4. Przywództwo.

5. Planowanie, w tym działania odnoszące się do ryzyk i szans.

6. Wsparcie, w tym zasoby, kompetencje i komunikacja.

7. Działania operacyjne, w tym szacowanie ryzyka w bezpieczeństwie informacji i postępowanie z ryzykiem.

8. Ocena wyników, w tym monitorowanie, pomiary, analiza i ocena.

9. Doskonalenie.

10. Wymagania załącznika A do normy PN- EN ISO/IEC 27001:2017, w tym organizacja bezpieczeństwa informacji, stosowanie urządzeń mobilnych, zarządzanie aktywami, kontrola dostępu, zabezpieczenie kryptograficzne, bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe, bezpieczeństwo eksploatacji, bezpieczeństwo komunikacji, bezpieczeństwo informacji w relacjach z dostawcami, zarzadzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji.

11. Test sprawdzający wiedzę z zakresu Wymagań Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

W celu zgłoszenia na szkolenie proszę wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy

  Osoba zamawiająca

  Imię*

  Nazwisko*

  Telefon*
  E-mail*
  Nazwa firmy/instytucji*
  NIP*

  Adres


  Miejscowość*

  Województwo*

  Kod pocztowy*

  Kraj*

  Uczestnik 1:

  Imię*

  Nazwisko*

  Uczestnik 2:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 3:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 4:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 5:

  Imię

  Nazwisko

  Uwagi dodatkowe

  * Jednocześnie upoważniamy firmę Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

  Należność za uczestnictwo w kursie zobowiązujemy się uregulować przed jego
  rozpoczęciem przelewem na konto:
  23 1020 2401 0000 0402 0217 168
  Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl