ISO/IEC 27001

Oferujemy następujące szkolenia dotyczące ISO/IEC 27001:

 

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017 zapewnia zachowanie poufności, integralności i dostępności informacji w wyniku stosowania procesu zarządzania ryzykiem i dostarcza stronom zainteresowanym zaufania, że ryzyka są odpowiednio zarządzane.

 

Szkolenia związane z System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zapoznają z wymaganiami normy ISO/IEC 27001:2017, m.in. dotyczącymi:

 • kontekstu organizacji,
 • roli kierownictwa,
 • zarządzania ryzykami w bezpieczeństwie informacji (w tym szacowania i postepowania z ryzykiem),
 • zasobów,
 • monitorowania, pomiarów, analiz i ocen,
 • ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji,
 • stosowania urządzeń mobilnych,
 • zarządzania aktywami,
 • kontroli dostępu,
 • bezpieczeństwa fizycznego i środowiskowego,
 • bezpieczeństwa eksploatacji,
 • bezpieczeństwa komunikacji,
 • zarzadzania incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji.

 

Celem szkolenia na Auditora wewnętrznego SZBI jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat wytycznych dotyczących przeprowadzania auditów wewnętrznych systemu zarządzania zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 19011:2018 oraz ich zastosowania w odniesieniu do przeprowadzania auditu zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017.

 

Szkolenia skierowane są do:

 • wszystkich osób chcących zapoznać się z wymaganiami normy ISO/IEC 27001:2017,
 • pracownikami, którym powierzono zadanie wdrożenia i nadzorowania Systemu Zarzadzania Bezpieczeństwem Informacji,
 • auditorom wewnętrznym, celem odnowienia posiadanej wiedzy,
 • kandydatom na auditorów wewnętrznych Systemu Zarzadzania Bezpieczeństwem Informacji.

Skontaktuj się z nami

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.
  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl