Zarządzanie Produkcją oraz Systemy Wspomagające Produkcję – filozofia Lean Management

Zarządzanie Produkcją oraz Systemy Wspomagające Produkcję – filozofia Lean Management

Jak skutecznie zarządzać produkcją w firmie? Na to też znamy odpowiedź. Zorganizujemy Twoim pracownikom szkolenia Lean Management oraz nauczymy zasad stosowania poszczególnych narzędzi szczupłego zarządzania w praktyce. Pokażemy jak jakość prowadzi do stylu życia.

1. Cel szkolenia:

 • założenia filozofii Lean Management i zasad stosowania poszczególnych narzędzi i technik w praktyce,
 • techniki i metody: 5S, SMED, TPM, Kanban, praca standaryzowana,
 • rzeczywiste przykłady udanych rozwiązań w zakresie Lean w wybranych branżach,
 • skuteczne wdrażanie zasad Lean Management,
 • unikanie błędów oraz najwartościowszych rozwiązań.

2. Profil uczestników: specjaliści i kadra zarządzająca z zakresu produkcji i logistyki oraz te osoby, które pragną zdobyć kwalifikacje w tej dziedzinie.

3. Forma szkolenia: kurs połączony z ćwiczeniami.

4. Termin i miejsce: do uzgodnienia.

* możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych

5. Cena: 1800 zł netto za osobę

cena obejmuje:

 • zaświadczenie ukończenia szkolenia,
 • materiały szkoleniowe w wersji papierowej,
 • serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).
 • 16 h lekcyjnych

6. Program szkolenia:

   I. WPROWADZENIE DO WARSZTATÓW:

 • prezentacja trenera i uczestników warsztatów,
 • omówienie głównych elementów warsztatów.

II. PODSTAWOWE ZASADY LEAN MANAGEMENT:

 • co to jest właściwie Kaizen,
 • korzyści z wykorzystania Kaizen,
 • techniki zbierania informacji,
 • karta rozwiązania problemu,
 • warsztaty Kazein – droga do szybkich udoskonaleń,
 • zespoły Kazein,
 • wdrażanie usprawnień,
 • likwidacja „wąskich gardeł” – czyli jak eliminować ograniczenia,
 • SMED a Kaizen,
 • 10 podstawowych zasad Kaizen.

III. TECHNIKI I METODY OPTYMALIZACJI PRODUKCJI:

TECHNIKA 5S:

 • promocja i ustalenie polityki wprowadzenia systemu 5″S” w zakładzie,
 • stworzenie planu wdrożenia programu 5″S”,
 • wyznaczenie obszarów, w których zostanie wdrażany system 5″S”,
 • omówienie procedur wdrożenia programu 5″S” krok po kroku,
 • propagowanie systemu 5″S”,

TECHNIKA SMED:

 • geneza metody SMED,
 • główne korzyści wynikające z krótkich czasów przezbrojeń,
 • etapy przezbrajania maszyn – przestawienie czteroetapowego modelu przezbrajania maszyn i urządzeń,
 • prezentacja wybranych metod i technik pomocniczych,
 • przedstawienie japońskich doświadczeń z zakresu stosowania metody SMED – przykłady z firm produkcyjnych,

KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE MASZYN – TPM:

 • rozwój koncepcji TPM,
 • określenie strategii TPM dla firmy,
 • wskaźniki efektywności TPM,
 • samodzielne przeglądy – anomalia,
 • standardy czyszczenie i konserwacji.

 

Grupa szkoleniowa składa się z minimum 8 osób.

 

W celu zgłoszenia na szkolenie proszę wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy

  Osoba zamawiająca

  Imię*

  Nazwisko*

  Telefon*
  E-mail*
  Nazwa firmy/instytucji*
  NIP*

  Adres


  Miejscowość*

  Województwo*

  Kod pocztowy*

  Kraj*

  Uczestnik 1:

  Imię*

  Nazwisko*

  Uczestnik 2:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 3:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 4:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 5:

  Imię

  Nazwisko

  Uwagi dodatkowe

  * Jednocześnie upoważniamy firmę Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

  Należność za uczestnictwo w kursie zobowiązujemy się uregulować przed jego
  rozpoczęciem przelewem na konto:
  23 1020 2401 0000 0402 0217 168
  Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl