Pełnomocnik/Koordynator Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw wg normy ISO 28000:2007

Pełnomocnik/Koordynator Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw wg normy ISO 28000:2007

 1. Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami dotyczącymi funkcji Pełnomocnika/Koordynatora Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw normy ISO 28000:2007. W trakcie szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę umożliwiającą pełnienie ww. funkcji w organizacji.

 2. Profil uczestników: 

Pracownicy, którym powierzono funkcję Pełnomocnika/Koordynatora Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw. Pracownicy, którzy są przewidziani do objęcia funkcji Pełnomocnika/Koordynatora Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw. Szkolenie skierowane jest również do wszystkich osób, które chcą we własnym zakresie zdobyć wiedzę umożliwiającą w przyszłości pełnienie ww. funkcji.

 3. Forma szkolenia:

Szkolenie zorganizowane jest w formie kursu połączonego z ćwiczeniami.

 4. Termin i miejsce:

Termin – Zgodnie z harmonogramem szkoleń lub też w terminie uzgodnionym z klientem.

Miejsce – sala szkoleniowa Przedsiębiorstwa Konsultingowego „AGM” lub siedziba Zamawiającego (w przypadku szkoleń zamkniętych).

* możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych

 5. Cena:

1 200 zł netto za osobę (w przypadku szkolenia w siedzibie Przedsiębiorstwa Konsultingowego „AGM”)

cena obejmuje:

 • certyfikat/zaświadczenie,
 • materiały szkoleniowe.

6. Program szkolenia:

1. Wstęp.

2. Podstawowe pojęcia, terminy i definicje.

3. Ogólne wymagania normy ISO 28000:2007 w odniesieniu do funkcji Pełnomocnika/Koordynatora Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw.

4. Role, zadania, kompetencje, odpowiedzialności i uprawnienia Pełnomocnika/Koordynatora Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw.

5. Zasady auditowania oraz przygotowywania dokumentów około auditowych.

6. Komunikacja, ocenianie i dokumentowanie przez Pełnomocnika/Koordynatora Systemu Zarządzania wdrożonego w organizacji, w tym analiza danych i doskonalenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw.

7. Test sprawdzający wiedzę z zakresu szkolenia.

W celu zgłoszenia na szkolenie proszę wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy

  Osoba zamawiająca

  Imię*
  Nazwisko*
  Telefon*
  E-mail*
  Nazwa firmy/instytucji*
  NIP*
  Adres


  Miejscowość*
  Województwo*
  Kod pocztowy*
  Państwo*
  Uczestnik 1:

  Imię*
  Nazwisko*
  Uczestnik 2:

  Imię
  Nazwisko
  Uczestnik 3:

  Imię
  Nazwisko
  Uczestnik 4:

  Imię
  Nazwisko
  Uczestnik 5:

  Imię
  Nazwisko
  Uwagi dodatkowe
  * Jednocześnie upoważniamy firmę Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.


  Należność za uczestnictwo w kursie zobowiązujemy się uregulować przed jego
  rozpoczęciem przelewem na konto:
  23 1020 2401 0000 0402 0217 168
  Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.


  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl