Elektroniczna dokumentacja medyczna

Elektroniczna dokumentacja medyczna

1. Cel szkolenia: celem kursu jest zapoznanie uczestników z prawnymi aspektami regulującymi proces wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej, jak również praktyczne przedstawienie zasad prowadzenia EDM w placówce zdrowia.

2. Profil uczestników: szkolenie jest adresowane do menedżerów, pracowników zajmujących się administrowaniem i zabezpieczaniem dokumentacji medycznej oraz personelu medycznego.

3. Forma szkolenia: kurs połączony z ćwiczeniami.

4. Termin i miejsce: do ustalenia.

* możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych

5. Cena: 600 zł netto za osobę

cena obejmuje:

  • zaświadczenie,
  • materiały szkoleniowe,
  • poczęstunek.

6. Program szkolenia:

1. Obowiązujące akty prawne.

2. Odpowiedzialność za naruszenia przepisów.

3.Podział i rodzaje dokumentacji medycznej.

4. EDM podstawowe pojęcia.

5. Elektroniczny obieg dokumentów a dokumentacji medycznej.

6. Dołączanie dokumentacji w postaci innej niż elektroniczna do dokumentacji elektronicznej – skanowanie dokumentów.

7. Przechowywanie, zabezpieczanie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej.

8. Opłaty przy udostępnianiu EDM.

9. Wdrożenie – praktyczne kroki w przygotowaniu placówki do elektronicznej dokumentacji medycznej.

10. Przykłady EDM w różnych oprogramowaniach.

11. Polityka i procedury zabezpieczenia i dostępu do danych w placówce medycznej.

12. Organizacja nadzoru i obsługi systemu po wdrożeniu.

 

W celu zgłoszenia na szkolenie proszę wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy

Osoba zamawiająca

Imię*
Nazwisko*
Telefon*
E-mail*
Nazwa firmy/instytucji*
NIP*
Adres


Miejscowość*
Województwo*
Kod pocztowy*
Państwo*
Uczestnik 1:

Imię*
Nazwisko*
Uczestnik 2:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 3:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 4:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 5:

Imię
Nazwisko
Uwagi dodatkowe
* Jednocześnie upoważniamy firmę Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.


Należność za uczestnictwo w kursie zobowiązujemy się uregulować przed jego
rozpoczęciem przelewem na konto:
23 1020 2401 0000 0402 0217 168
Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl