Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami na produkcji

Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami na produkcji

1. Cel szkolenia:

 • szkolenie ma na celu pomóc w zdefiniowaniu uczestnikom swoich mocnych i słabych stron, które w przypadku trudnych sytuacji na produkcji pomogą im w znalezieniu odpowiedniego rozwiązania,
 • jest nauką eliminacji błędów i wykorzystywania nadarzających się sytuacji,
 • pomaga posiąść umiejętność znajdowania korzystnych rozwiązań nawet w najtrudniejszych sytuacjach.

2. Profil uczestników: kadra zarządzająca średniego i niższego szczebla w zakładach produkcyjnych.

3. Forma szkolenia: kurs połączony z ćwiczeniami.

4. Termin i miejsce: do uzgodnienia

*możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych

5. Cena: 1600 zł netto za osobę

cena obejmuje:

 • zaświadczenie ukończenia szkolenia,
 • materiały szkoleniowe w wersji papierowej,
 • serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).
 • 16h lekcyjnych

6. Program szkolenia:

1. Rozmowy z trudnym pracownikiem:

 • jak przeprowadzić rozmowę oceniającą/motywującą/korygującą, żeby pracownika rozwijać, a nie blokować,
 • jak poradzić sobie z agresją lub płaczem ze strony pracownika,
 • jak krytykować pracownika, a nie człowieka – konstruktywna krytyka,
 • kiedy pracownik nie chce rozmawiać – najczęstsze przyczyny,
 • kiedy pracownik będzie odbierał ocenę jako rozwój a nie “czepianie się”,
 • jak wzmocnić swoją asertywność i przełamać stres przed trudną rozmową,
 • jak przekonać pracownika tymczasowego, że warto pracować  w trybie stałej umowy.

2. Zapobieganie i reakcja na trudne sytuacje w zespole:

 • główne czynniki wywołujące konflikt – pracownik, szef, organizacja, jak je zdiagnozować?
 • jak radzić sobie z konfliktem w zespole?
 • oczernianie szefa przez pracownika przed zespołem – najskuteczniejsze reakcje.

3. Zwalnianie/przenoszenie pracowników:

 • przeprowadzenie rozmowy z pracownikiem w taki sposób, żeby po otrzymaniu wypowiedzenia/przeniesienia do innego działu nie podburzał pracowników,
 • przekazanie pracownikom informacji o zmianach personalnych, w taki sposób, żeby nie spadła ich motywacja do pracy,
 • przekuwanie obawy pracowników przed utratą pracy na działania proaktywne.

4. Przekazywanie informacji:

 • jak przekazać pracownikom informację o zmianach organizacyjnych, zmianie wynagrodzeń lub systemie pracy,
 • w jaki sposób przekonać ludzi, żeby podejmowali nadgodziny.

5. Rozwiązywanie problemów:

 • 4 szybkie techniki rozwiązywania problemów,
 • w jaki sposób prowadzić zespół, żeby jego członkowie nie mieli obaw przed zgłaszaniem nieprawidłowości,
 • najbardziej efektywne narzędzia pracy grupowej sprzyjające budowie zaufania i otwartości.

 

Grupa szkoleniowa składa się z minimum 8 osób.

 

W celu zgłoszenia na szkolenie proszę wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy

  Osoba zamawiająca

  Imię*

  Nazwisko*

  Telefon*
  E-mail*
  Nazwa firmy/instytucji*
  NIP*

  Adres


  Miejscowość*

  Województwo*

  Kod pocztowy*

  Kraj*

  Uczestnik 1:

  Imię*

  Nazwisko*

  Uczestnik 2:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 3:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 4:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 5:

  Imię

  Nazwisko

  Uwagi dodatkowe

  * Jednocześnie upoważniamy firmę Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

  Należność za uczestnictwo w kursie zobowiązujemy się uregulować przed jego
  rozpoczęciem przelewem na konto:
  23 1020 2401 0000 0402 0217 168
  Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl