Wymagania normy Systemu Zarządzania Środowiskiem wg ISO 14001:2015

Wymagania normy Systemu Zarządzania Środowiskiem wg ISO 14001:2015

1. Cel: zapoznanie się wymaganiami normy ISO 14001:2015 i uzyskanie wiedzy na temat ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Środowiskowego.

2. Profil uczestników: szkolenie skierowane jest do wszystkich osób chcących zapoznać się z wymaganiami normy ISO 14001:2015
i przygotowującymi się do szkolenia właściwego na audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Środowiskowego.

3. Forma szkolenia:  kurs połączony z ćwiczeniami.

4. Termin i miejsce: harmonogram szkoleń

* możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych

5. Cena: 600 zł netto za osobę

cena obejmuje:

 • zaświadczenie,
 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek.

6. Program szkolenia:

1. Wprowadzenie.

2. Podstawowe pojęcia, terminy i definicje systemu zarządzania środowiskowego.

3. Wymagania ISO 14001:2015:

a) ogólne wymagania systemu zarządzania środowiskowego,

b) polityka środowiskowa,

c) przywództwo w systemie zarządzania środowiskowego:

 • nowe zadania najwyższego kierownictwa organizacji,

d) planowanie systemu zarządzania środowiskowego:

 • identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych,
 • wymagania prawne, zadania i programy środowiskowe,

e) wdrażanie i funkcjonowanie systemu zarządzania środowiskowego:

 • zasoby ludzkie i komunikacja,
 • dokumentacja i nadzór,
 • sterowanie operacyjne,
 • reakcja na awarie środowiskowe,

f) ocena działania systemu zarządzania środowiskowego:

 • monitorowanie i pomiary,
 • audit wewnętrzny,

g) doskonalenie:

 • postępowanie z niezgodnościami,
 • stosowanie działań korygujących.

4. Integracja z Systemem Zarządzania Jakością ISO 9001:2015.

5. Podsumowanie.

 

W celu zgłoszenia na szkolenie proszę wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy

Osoba zamawiająca

Imię*
Nazwisko*
Telefon*
E-mail*
Nazwa firmy/instytucji*
NIP*
Adres


Miejscowość*
Województwo*
Kod pocztowy*
Państwo*
Uczestnik 1:

Imię*
Nazwisko*
Uczestnik 2:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 3:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 4:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 5:

Imię
Nazwisko
Uwagi dodatkowe
* Jednocześnie upoważniamy firmę Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.


Należność za uczestnictwo w kursie zobowiązujemy się uregulować przed jego
rozpoczęciem przelewem na konto:
23 1020 2401 0000 0402 0217 168
Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl