Tworzenie profesjonalnego wizerunku

Tworzenie profesjonalnego wizerunku

1. Cel szkolenia: uczestnicy szkolenia prezentacja uczą się jak minimalizować tremę, jak dobrać ubiór i jak zachowywać się odpowiednio do miejsca, charakteru prezentacji i oczekiwań publiczności.

2. Profil uczestników: menadżerowie wyższego szczebla, menedżerowie ds. handlowych, przedstawiciele handlowi oraz inne osoby uczestniczące w spotkaniach negocjacyjnych oraz reprezentujące firmę w sytuacjach biznesowych.

3. Forma szkolenia: kurs połączony z ćwiczeniami.

4. Termin i miejsce: do ustalenia.

* możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych

5. Cena: 1000 zł netto za osobę

cena obejmuje:

 • zaświadczenie,
 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek.

6. Program szkolenia:

1. Komunikacja werbalna, czyli co mówić i jak mówić:

 • plan wypowiedzi,
 • treść prezentacji,
 • dobór słów,
 • układ słów,
 • odpowiednie przedstawianie faktów,
 • rozwijanie umiejętności korzystania z przykładów,
 • dobieranie treści i sposobu mówienia do celu prezentacji i rodzaju odbiorców,
 • ćwiczenie odpowiedniego stylu wypowiadania się podczas prezentacji:
        – stosowanie odpowiednich form gramatycznych,
        – używanie pojęć i terminów,
        – analiza błędów i korygowanie nawyków językowych,
        – manieryzmy językowe,
 • ćwiczenie umiejętności korzystania z własnych emocji, czyli budowanie dramaturgii wystąpienia,

2. Komunikacja niewerbalna (mowa ciała), czyli jak sprawić, żeby odbiorcy nas słuchali i lubili, zatem pracujemy nad:

 • postawą ciała,
 • sposobem poruszania się,
 • tonem i siłą głosu, ( ćwiczenie dykcji i modulacji / emisji głosu),
 • gestykulacją,
 • tempem wymowy,
 • kontrola nad kontaktem wzrokowym,
 • wskazówki dotyczące wyglądu: ubioru, atrybutów, fryzury, itd.,
 • praca nad utrzymywaniem odpowiedniego wyrazu twarzy.

3. Przygotowanie części wizualnej prezentacji:

 • tytuły, hasła, diagramy, schematy, rysunki,
 • dobre operowanie:
      – kolorem,
      – wielkością i rodzajem czcionki,
      – elementami graficznymi,
      – zasady kompozycji,
      – dobór treści do części wizualnej prezentacji,
 • korzystanie z różnych technik i mediów prezentacyjnych.

4. Kontakt z publicznością:

 • jak przygotować się do pytań publiczności,
 • kontakt z odbiorcami w zależności od wielkości i typu audytorium oraz okoliczności wystąpienia,
 • radzenie sobie z kłopotliwymi słuchaczami,
 • podstawowe techniki perswazji, czyli co robić i mówić, by przekonać publiczność.

5. Radzenie sobie z tremą podczas wystąpienia:

 • indywidualny dobór technik radzenia sobie z tremą w zależności od bodźca wywołującego napięcie,
 • ćwiczenia relaksacyjne na chwilę przed wystąpieniem,
 • elementy treningu relaksacji służące radzeniu sobie z przedłużającym się stresem.

W celu zgłoszenia na szkolenie proszę wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy

  Osoba zamawiająca

  Imię*

  Nazwisko*

  Telefon*
  E-mail*
  Nazwa firmy/instytucji*
  NIP*

  Adres


  Miejscowość*

  Województwo*

  Kod pocztowy*

  Kraj*

  Uczestnik 1:

  Imię*

  Nazwisko*

  Uczestnik 2:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 3:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 4:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 5:

  Imię

  Nazwisko

  Uwagi dodatkowe

  * Jednocześnie upoważniamy firmę Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

  Należność za uczestnictwo w kursie zobowiązujemy się uregulować przed jego
  rozpoczęciem przelewem na konto:
  23 1020 2401 0000 0402 0217 168
  Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl