Wymagania normy Systemu Zarządzania Jakością w laboratorium badawczym i wzorcującym wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018

Wymagania normy Systemu Zarządzania Jakością w laboratorium badawczym i wzorcującym wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018

1. Cel szkolenia: 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi wymaganiami i strukturą normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018. W trakcie szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę niezbędną w skutecznym zarządzaniu laboratorium badawczym i wzorcującym.

2. Profil uczestników: 

Pracownicy, którym powierzono zadanie wdrożenia i nadzorowania Systemu Zarządzania Jakością w laboratorium badawczym i wzorcującym. Kandydaci na auditorów wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością w laboratorium badawczym i wzorcującym przygotowujący się do szkolenia właściwego na auditora wewnętrznego. Szkolenie skierowane jest również do wszystkich innych osób, które jeszcze nie miały styczności, a chcą zapoznać się z wymaganiami normy ISO/IEC 17025.

3. Forma szkolenia: 

Szkolenie zorganizowane jest w formie kursu połączonego z ćwiczeniami.

4. Termin i miejsce:

Termin – Zgodnie z harmonogramem szkoleń lub też w terminie uzgodnionym z klientem.

Miejsce – sala szkoleniowa Przedsiębiorstwa Konsultingowego „AGM” lub siedziba Zamawiającego (w przypadku szkoleń zamkniętych).

* możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych

5. Cena:

600 zł netto za osobę (w przypadku szkolenia w siedzibie Przedsiębiorstwa Konsultingowego „AGM”)

cena obejmuje:

 • certyfikat/zaświadczenie,
 • materiały szkoleniowe.

6. Program szkolenia:

1. Wprowadzenie.

2. Podstawowe pojęcia, terminy i definicje.

3. Wymagania ogólne, w tym bezstronności i poufność.

4. Wymagania dotyczące struktury.

5. Wymagania dotyczące zasobów, w tym personel, pomieszczenia, wyposażenie, spójność pomiarowa, wyroby i usługi dostarczane z zewnątrz.

6. Wymagania dotyczące procesów, w tym pobieranie próbek, postępowanie z obiektami do badań lub wzorcowań, zapisy techniczne, ocena niepewności pomiaru, potwierdzenie ważności i raportowanie wyników.

7. Wymagania dotyczące systemu zarządzania.

8. Test sprawdzający wiedzę z zakresu Wymagań Systemu Zarządzania Jakością w laboratorium badawczym i wzorcującym.

W celu zgłoszenia na szkolenie proszę wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy

  Osoba zamawiająca

  Imię*

  Nazwisko*

  Telefon*
  E-mail*
  Nazwa firmy/instytucji*
  NIP*

  Adres


  Miejscowość*

  Województwo*

  Kod pocztowy*

  Kraj*

  Uczestnik 1:

  Imię*

  Nazwisko*

  Uczestnik 2:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 3:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 4:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 5:

  Imię

  Nazwisko

  Uwagi dodatkowe

  * Jednocześnie upoważniamy firmę Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

  Należność za uczestnictwo w kursie zobowiązujemy się uregulować przed jego
  rozpoczęciem przelewem na konto:
  23 1020 2401 0000 0402 0217 168
  Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl