Pełnomocnik/Koordynator Systemu Zarządzania Jakością wg. normy EN ISO 9001:2015

Szkolenie na Pełnomocnika/Koordynatora Systemu Zarządzania Jakością wg. normy EN ISO 9001:2015

1. Cel szkolenia: zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających pełnienie w firmie funkcji Pełnomocnika/Koordynatora ds. Systemu Zarządzania Jakością w odniesieniu do wymagań normy.

2. Profil uczestników: Pełnomocnicy i kandydaci na Pełnomocnika/Koordynatora ds. Systemu Zarządzania Jakością.

3. Forma szkolenia: kurs połączony z ćwiczeniami.

4. Termin i miejsce: Harmonogram szkoleń

* możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych

5. Cena: 1200 zł netto za osobę

cena obejmuje:

  • certyfikat/zaświadczenie,
  • materiały szkoleniowe,
  • poczęstunek.

6. Program szkolenia:

1. Wprowadzenie. Przedstawienie prowadzącego.

2. Podstawowe definicje i terminologia jakości.

3. Zasady zarządzania jakością.

4. Wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015 – ćwiczenia.

5. Pełnomocnik/Koordynator ds. Systemu Zarządzania Jakością:

a) rola,

b) zadania,

c) kompetencje,

d) odpowiedzialność i uprawnienia.

6. Ćwiczenia.

7. Dane wejściowe i wyjściowe z procesów:

a) przykłady wymaganych dokumentów i zapisów.

8. Narzędzia jakości w oparciu o wymagania normy EN ISO 9001:2015 i EN ISO 19011:2012.

9. Auditowanie wg normy EN ISO 19011:2012:

a) audity wewnętrzne,

b) audity zewnętrzne,

c) audity klientowskie.

10. Komunikacja, ocenianie i dokumentowanie przez Pełnomocnika/Koordynatora systemu zarządzania, analiza danych i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością.

11. Egzamin testowy, zakończenie i wstępna ocena kursu.

 

W celu zgłoszenia na szkolenie proszę wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy

Osoba zamawiająca

Imię*
Nazwisko*
Telefon*
E-mail*
Nazwa firmy/instytucji*
NIP*
Adres


Miejscowość*
Województwo*
Kod pocztowy*
Państwo*
Uczestnik 1:

Imię*
Nazwisko*
Uczestnik 2:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 3:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 4:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 5:

Imię
Nazwisko
Uwagi dodatkowe
* Jednocześnie upoważniamy firmę Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.


Należność za uczestnictwo w kursie zobowiązujemy się uregulować przed jego
rozpoczęciem przelewem na konto:
23 1020 2401 0000 0402 0217 168
Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl