ISO 26000

ISO 26000

 ISO 26000 (Guidance on social responsibility) – norma międzynarodowa dotycząca odpowiedzialności społecznej.

ISO 26000 jest normą międzynarodową zawierającą wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności, czyli odpowiedzialności organizacji za oddziaływanie podejmowanych przez nią decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko. Wyznacznikiem działań organizacji powinno być przejrzyste i etyczne postępowanie, które przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym zdrowia i dobrobytu społeczeństwa.

ISO 26000 nie jest normą systemu zarządzania – ale zawiera elementy, które mogą być włączone do już istniejących systemów. Nie zawiera wymagań i nie jest przeznaczona do certyfikacji, ani do zastosowania w celach regulacyjnych lub związanych z umowami. Ma natomiast na celu ułatwiać organizacjom działanie w sposób odpowiedzialny społecznie, co staje się wymaganiem społeczeństw na całym świecie, a nie jest tylko sprawą wyboru.

Zgodnie z ISO 26000, postrzeganie organizacji jako społecznie odpowiedzialnej oraz jej rzeczywiste działania w zakresie społecznej odpowiedzialności mogą mieć wpływ na:

  • przewagę konkurencyjną,
  • wizerunek organizacji,
  • zdolność pozyskiwania i utrzymywania pracowników, udziałowców i klientów,
  • morale, zaangażowanie i wydajność pracowników,
  • opinie inwestorów, właścicieli, darczyńców, sponsorów społeczności finansowej oraz relacje organizacji z przedsiębiorstwami, instytucjami rządowymi, mediami, dostawcami, partnerami, klientami oraz społecznością, w obrębie której organizacja funkcjonuje.