BLS – podstawowe czynności ratujące życie

BLS – podstawowe czynności ratujące życie

1. Cel szkolenia: zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia resuscytacji krążeniowo – oddechowej i rozpoznawania nagłego zatrzymania krążenia (NZK).

2. Profil uczestników: szkolenie skierowane jest do pracowników ochrony zdrowia nie posiadających wykształcenia medycznego.

3. Forma szkolenia: kursu połączony z ćwiczeniami.

4. Termin i miejsce: do ustalenia.

* możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych

5. Cena: 500 zł netto za osobę

cena obejmuje:

 • zaświadczenie,
 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek.

6. Program szkolenia:

 • podstawy prawne udzielania pomocy,
 • podstawy patofizjologii nagłego zatrzymania krążenia,
 • algorytm podstawowych zabiegów resuscytacyjnych ALS ERC u osób dorosłych,
 • algorytm podstawowych zabiegów resuscytacyjnych ALS ERC u dzieci,
 • bezpieczeństwo ratownika, poszkodowanego i osób postronnych,
 • ocena stanu świadomości poszkodowanego i układanie w odpowiednich pozycjach,
 • bezprzyrządowe metody udrażniania dróg oddechowych,
 • pośredni masaż serca,
 • zastosowanie defibrylatora zautomatyzowanego AED,
 • skuteczność działań resuscytacyjnych,
 • etyczne aspekty resuscytacji,
 • krwotoki tętnicze, żylne, miąższowe – postępowanie praktyczne,
 • zawał serca, omdlenie, hipoglikemia, padaczka – postępowanie praktyczne,
 • układanie poszkodowanych w zależności od stanu pacjenta,
 • złamania, zwichnięcia, skręcenia – postępowanie praktyczne.

W celu zgłoszenia na szkolenie proszę wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy

  Osoba zamawiająca

  Imię*

  Nazwisko*

  Telefon*
  E-mail*
  Nazwa firmy/instytucji*
  NIP*

  Adres


  Miejscowość*

  Województwo*

  Kod pocztowy*

  Państwo*

  Uczestnik 1:

  Imię*

  Nazwisko*

  Uczestnik 2:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 3:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 4:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 5:

  Imię

  Nazwisko

  Uwagi dodatkowe

  * Jednocześnie upoważniamy firmę Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

  Należność za uczestnictwo w kursie zobowiązujemy się uregulować przed jego
  rozpoczęciem przelewem na konto:
  23 1020 2401 0000 0402 0217 168
  Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl