Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania

 1. Cel szkolenia:

Głównym celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat wytycznych dotyczących przeprowadzania auditów wewnętrznych Systemu Zarządzania zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 19011:2018 oraz ich zastosowania w odniesieniu do przeprowadzania auditu zgodnie z wymaganiami normy dotyczącej konkretnego już Systemu Zarzadzania (np. ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001, ISO 45001, ISO 28000, ISO 13485, ISO/IEC 17025, itd.).

2. Profil uczestników: 

Osoby odpowiedzialne za wdrażanie i nadzorowanie Systemów Zarządzania (np. Pełnomocnicy), Auditorzy wewnętrzni posiadający uprawnienia do auditowania zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 19011:2012, kandydaci na auditorów wewnętrznych.

 3. Forma szkolenia:

Szkolenie zorganizowane jest w formie kursu połączonego z ćwiczeniami.

 4. Termin i miejsce:

Termin – Zgodnie z harmonogramem szkoleń lub też w terminie uzgodnionym z klientem.

Miejsce – sala szkoleniowa Przedsiębiorstwa Konsultingowego „AGM” lub siedziba Zamawiającego (w przypadku szkoleń zamkniętych).

* możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych

 5. Cena:

1000 zł netto za osobę (w przypadku szkolenia w siedzibie Przedsiębiorstwa Konsultingowego „AGM”)

cena obejmuje:

 • certyfikat/zaświadczenie,
 • materiały szkoleniowe.

7. Program szkolenia:

1. Przedstawienie prowadzącego. Omówienie głównych celów, założeń i struktury szkolenia.

2. Terminologia dotycząca przeprowadzania auditów.

3. Zasady auditowania systemów zarządzania wg normy ISO 19011.

4. Zarządzanie programem auditów, w tym:

 • określenie i ocena ryzyk i szans programu auditów,
 • kompetencje osoby zarządzającej programem auditów.

5. Określenie celów, zakresu i kryteriów dla indywidualnego auditu.

6. Rodzaje auditów.

7. Wybór i określenie metod auditu.

8. Wybór członków zespołu auditującego.

9. Przydzielanie odpowiedzialności za dany audit auditorowi wiodącemu.

10. Przeprowadzanie auditu, w tym:

 • inicjowanie auditu,
 • przygotowanie działań auditowych,
 • przeprowadzanie działań auditowych,
 • przygotowanie i rozpowszechnianie raportu z auditu.

11. Określenie kompetencji auditora.

12. Wiedza i umiejętności auditora.

13. Nabywanie kompetencji przez auditora i auditora wiodącego.

14. Ćwiczenia.

15. Egzamin skutkujący wydaniem certyfikatu Auditora Wewnętrznego w przypadku wyniku pozytywnego lub certyfikatem uczestnictwa, gdy wynik testu jest negatywny.

 

W celu zgłoszenia na szkolenie proszę wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy

  Osoba zamawiająca

  Imię*

  Nazwisko*

  Telefon*
  E-mail*
  Nazwa firmy/instytucji*
  NIP*

  Adres


  Miejscowość*

  Województwo*

  Kod pocztowy*

  Państwo*

  Uczestnik 1:

  Imię*

  Nazwisko*

  Uczestnik 2:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 3:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 4:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 5:

  Imię

  Nazwisko

  Uwagi dodatkowe

  * Jednocześnie upoważniamy firmę Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

  Należność za uczestnictwo w kursie zobowiązujemy się uregulować przed jego
  rozpoczęciem przelewem na konto:
  23 1020 2401 0000 0402 0217 168
  Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl