Wymagania normy Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw wg normy ISO 28000:2007

Wymagania normy Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw wg normy ISO 28000:2007

1. Cel szkolenia: 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi wymaganiami i strukturą normy ISO 28000:2007. W trakcie szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę dotyczącą metod zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw na każdym jego etapie, począwszy od wyboru kontrahentów, poprzez transport, spedycję, odprawy celne, magazynowanie i inne procesy mające zapewnić usługę dostawy ładunków z określonego miejsca do docelowego.

2. Profil uczestników:

Pracownicy, którym powierzono zadanie wdrożenia i nadzorowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw. Kandydaci na auditorów wewnętrznych Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw przygotowujący się do szkolenia właściwego na auditora wewnętrznego. Szkolenie skierowane jest również do wszystkich innych osób, które jeszcze nie miały styczności, a chcą zapoznać się z wymaganiami normy ISO 28000.

3. Forma szkolenia:

Szkolenie zorganizowane jest w formie kursu połączonego z ćwiczeniami.

4. Termin i miejsce:

Termin – Zgodnie z harmonogramem szkoleń lub też w terminie uzgodnionym z klientem.

Miejsce – sala szkoleniowa Przedsiębiorstwa Konsultingowego „AGM” lub siedziba Zamawiającego (w przypadku szkoleń zamkniętych).

* możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych

5. Cena:

600 zł netto za osobę (w przypadku szkolenia w siedzibie Przedsiębiorstwa Konsultingowego „AGM”)

cena obejmuje:

 • certyfikat/zaświadczenie,
 • materiały szkoleniowe.

6. Program szkolenia:

1. Wprowadzenie.

2. Podstawowe pojęcia, terminy i definicje.

3. Wymagania ogólne.

4. Polityka zarządzania bezpieczeństwem.

5. Planowanie i ocena ryzyka.

6. Wymagania prawne i regulacyjne.

7. Cele i programy zarządzania bezpieczeństwem.

8. Struktura, uprawnienia i zakres odpowiedzialności w zarządzaniu bezpieczeństwem.

9. Kompetencje, szkolenia i świadomość.

10. Dokumentacja, w tym kontrola dokumentacji.

11. Kontrola operacyjna.

12. Przygotowanie wypadkowe, reagowanie i odzyskiwanie bezpieczeństwa.

13. Monitoring i pomiar wydolności bezpieczeństwa.

14. Zaniedbania powiązane z bezpieczeństwem, incydenty, niezgodności i działania naprawcze i prewencyjne.

15. Audit wewnętrzny.

16. Przegląd kadry zarządzającej i ciągłe doskonalenie.

17. Test sprawdzający wiedzę z zakresu Wymagań Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw.

W celu zgłoszenia na szkolenie proszę wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy

  Osoba zamawiająca

  Imię*

  Nazwisko*

  Telefon*
  E-mail*
  Nazwa firmy/instytucji*
  NIP*

  Adres


  Miejscowość*

  Województwo*

  Kod pocztowy*

  Kraj*

  Uczestnik 1:

  Imię*

  Nazwisko*

  Uczestnik 2:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 3:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 4:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 5:

  Imię

  Nazwisko

  Uwagi dodatkowe

  * Jednocześnie upoważniamy firmę Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

  Należność za uczestnictwo w kursie zobowiązujemy się uregulować przed jego
  rozpoczęciem przelewem na konto:
  23 1020 2401 0000 0402 0217 168
  Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl