Opłata środowiskowa

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Opłaty środowiskowe są istotnym elementem finansowania ochrony środowiska w Polsce. Wpływy z tytułu opłat zasilające m.in. budżety gmin, powiatów oraz fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej przeznaczane są na realizację inwestycji i przedsięwzięć proekologicznych.

Uregulowania prawne dotyczące opłaty za korzystanie ze środowiska zawarte są w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2019 poz. 1396 z późn. zm.).

Sprawozdanie środowiskowe i opłata marszałkowska

Podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty, ma również obowiązek wnieść należną opłatę oraz przedłożyć związane z nią sprawozdanie do urzędu marszałkowskiego w terminie do 31 marca roku następującego po roku sprawozdawczym. Naliczonej opłaty, której wartość nie przekracza kwoty 800 PLN za dany rodzaj korzystania ze środowiska nie wnosi się.

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje zwolnienie przedsiębiorców ze składania wykazu opłat środowiskowych do urzędu marszałkowskiego, jeśli roczna wysokość opłat za korzystanie ze środowiska nie przekroczy 100 zł dla każdego rodzaju osobno. Przedsiębiorcy nadal mają obowiązek naliczania opłat środowiskowych, ale poniżej tej kwoty nie muszą wysyłać sprawozdania.

Ww. ustawa Prawo ochrony środowiska ujednoliciła zasady naliczania i uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska, którymi zostały objęte niżej wymienione elementy korzystania ze środowiska.

Opłata środowiskowa za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza:

  • z kotłowni,
  • ze spalania paliw przez środki transportu,
  • z procesów technologicznych, np.: malowanie, lakierowanie, spawanie, obróbka drewna, galwanizacja, wyrób masy bitumicznej, wędzenie itp.,
  • z przeładunku benzyn silnikowych,
  • z chowu lub hodowli drobiu.

Opłaty środowiskowe za składowanie odpadów

Podmiotem zobowiązanym do naliczania i uiszczania opłat za składowanie odpadów jest przede wszystkim zarządzający składowiskiem odpadów, ale w niektórych sytuacjach obowiązek ten dotyczy innych posiadaczy odpadów, którzy gospodarują nimi niezgodnie z przepisami prawa.

Brak wymaganego pozwolenia skutkuje koniecznością ponoszenia opłat podwyższonych.

Np. w przypadku braku wymaganego pozwolenia na:

  • wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów,

Zgodnie z art. 292 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2019 poz. 1396 z późn. zm.) podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłatę podwyższoną o 500%.

Od 1 stycznia 2018 roku obowiązek ponoszenia opłat z tytułu wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz poboru wód został uregulowany przepisami nowej ustawy Prawo wodne z 20 lipca 2017 roku (Dz. U. 2020 poz. 310), nie zaś jak do tej pory ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Szczegółowe informacje w tym zakresie zostały opisane w zakładce Obowiązki pracodawcy, w pkt. 3, który opisuje obowiązki pracodawcy wynikające z ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne.

Skontaktuj się z nami

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.
    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl