ISO 45001

Oferujemy następujące szkolenia dotyczące ISO 45001:

System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg normy PN-ISO 45001:2018 daje pewność Organizacji, że jest zgodna z obowiązującym prawem, monitoruje wszelkie zagrożenia, które mogą mieć wpływ na jej działalność oraz potencjalnie chroni życie pracowników, zmniejszają ilość wypadków, koszty z nimi związane i podwyższa morale pracowników.

Szkolenia związane z System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zapoznają z wymaganiami normy ISO 45001:2018, m.in. dotyczącymi:

 • kontekstu organizacji,
 • potrzeb i oczekiwań pracowników i innych stron zainteresowanych,
 • roli kierownictwa,
 • konsultacji i współudziału pracowników,
 • planowania (w tym zarządzania ryzykami i szansami),
 • eliminowania zagrożeń i ograniczania ryzyk dotyczących bhp,
 • monitorowania, pomiarów, analiz i ocen,
 • ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

Celem szkolenia na Auditora wewnętrznego SZBiHP jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat wytycznych dotyczących przeprowadzania auditów wewnętrznych systemu zarządzania zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 19011:2018 oraz ich zastosowania w odniesieniu do przeprowadzania auditu zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 45001:2018.

Szkolenia skierowane są do:

 • pracowników, którym powierzono zadanie transformacji posiadanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy do wymagań nowej normy ISO 45001,
 • wszystkich osób chcących zapoznać się z wymaganiami normy ISO 45001:2018,
 • pracownikami, którym powierzono zadanie wdrożenia i nadzorowania Systemu Zarzadzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy,
 • auditorom wewnętrznym, celem odnowienia posiadanej wiedzy,
 • kandydatom na auditorów wewnętrznych Systemu Zarzadzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

Skontaktuj się z nami

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.
  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl