Dotacje

Dotacje – Konsultuj z nami swój projekt.

Zastanawiasz się czy masz szanse pozyskania dotacji?

Jesteśmy firmą doradczą działającą na rynku od 1999 r. Mamy wieloletnie doświadczenie w zdobywaniu dotacji unijnych dla różnych branż. Spośród innych firm na rynku wyróżnia nas zakres wsparcia – pomagamy Państwu nie tylko pozyskać środki, ale również zrealizować sam projekt i go rozliczyć.

Nasza oferta to kompleksowa pomoc w procedurze aplikowania o dotacje unijne, oferta zakłada:

 • rozpoznanie potrzeb Klienta
 • dobór odpowiedniego programu i działania,
 • optymalizację projektu pod kątem wymogów programowych i kryteriów oceny
 • przygotowanie kompletu wymaganych dokumentów,
 • zarządzanie projektem, aż po jego rozliczenie.

Naszym założeniem jest profesjonalne i kompleksowe podejście do procesu pozyskiwania dotacji, dlatego zanim podpiszemy ewentualną umowę na realizację usług doradczych, staramy się poznać potrzeby inwestycyjne Klienta tak w obrębie posiadanej infrastruktury, jak i rozwoju zasobów ludzkich.

Oferta dotyczy sporządzania i składania wniosków z Funduszy Europejskich, funduszy odpowiednich ministerstw, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz pozostałych źródeł dofinansowania działalności gospodarczej i statutowej ze źródeł Unii Europejskiej i środków krajowych.

Jeśli chcesz sprawdzić czy masz szanse pozyskania dotacji – skonsultuj z nami swój projekt.

Wyślij niezobowiązujące zapytanie w formularzu Wypełnij formularz

Na Twoje pytania czeka również nasz ekspert.

Zadzwoń + 48/ 608 527 987 

Napisz  dotacje@agm-konsulting.pl

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

Priorytet: II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Działanie: 2.2.1. Modele biznesowe MŚP

KOMU:

Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa-woj. łódzkie.

Preferowane będą Inteligentne Specjalizacje woj. łódzkiego (Branża włókiennicza, moda i wzornictwo, Materiały budowlane, Medycyna, farmacja oraz kosmetyki, Energetyka i OZE, Branża rolnicza i rolno-spożywcza, Informatyka oraz telekomunikacja

NA CO:

Konkurs obejmuje typ projektu:

– wdrożenie nowego modelu biznesowego poprzez np. udział przedstawicieli beneficjenta w imprezach targowo wystawienniczych zagranicznych lub krajowych o charakterze międzynarodowym, wyszukiwanie i dobór partnerów biznesowych na rynku docelowym; działania wdrożeniowe muszą wynikać ze strategii biznesowej w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstwa.

ILE:

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi:

a) w przypadku pomocy de minimis udzielanej Wnioskodawcy wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych objętych pomocą de minimis;

b) w przypadku pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP oraz pomocy na udział MŚP w targach udzielanej Wnioskodawcy wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.
Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 500 000,00 PLN.

KIEDY:

27.12.2018 r. – 15.02.2019 r.

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Priorytet: VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy

Działanie 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy

Poddziałanie: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs

KOMU:

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu, m.in.:

1.Projektodawca lub Partner prowadzi działalność w obszarze usług zdrowotnych i posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział
czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie województwa śląskiego,

2.Projektodawca deklaruje, że świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są wyłącznie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą uprawnione do tego na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego,

3. Projektodawca lub partner jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna (POZ) na podstawie zawartej umowy o udzielanie świadczeń z dyrektorem śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,

4. Wnioskodawca lub Partner posiada akredytację wydaną na podstawie Ustawy z dn. 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (tj,. DZ U. m2016 poz. 2135) lub posiada certyfikat normy EN 15224 – Usługi Ochrony Zdrowia – System Zarzadzania Jakością,

5. Wnioskodawca lub Partner posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w obszarze realizowanego RPZ,

6. Projekt zakłada realizację wsparcia również w godzinach popołudniowych i wieczornych oraz w sobotę lub w niedzielę(..).

NA CO:

W ramach konkursu Wnioskodawcy/Projektodawcy mogą składać wnioski wyłącznie na jeden typ projektu:
Typ 2: Wdrażanie programów zdrowotnych dot. rehabilitacji leczniczej, ułatwiających powroty do pracy i utrzymanie zatrudnienia we współpracy z pracodawcami.

 • Regionalny Program rehabilitacji osób z zapalnymi chorobami układu kostno- stawowego i mięśniowego na lata 2019-2022
 • Regionalny Program rehabilitacji osób z chorobami przewlekłymi układu kostno- stawowego i mięśniowego na lata 2019-2022

W ramach projektów można sfinansować:
– szkolenia dla kadry medycznej z zakresu nowoczesnych technik rehabilitacji,
– kompleksową rehabilitację pacjenta obejmującą konsultacje reumatologiczne, wizyty lekarskie u specjalisty, porady fizjoterapeutyczne, Indywidualne plany rehabilitacyjne oraz edukację zdrowotną, żywieniową oraz psychoedukację.

ILE:

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie w ramach poddziałania 8.3.2 to:
37 542 632,46 PLN

Maksymalny poziom dofinansowania [%]
88,00 % (w tym 85% wsparcie finansowe EFS)

Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych: 12 %

Minimalna wartość projektu : 100.000,00 PLN

KIEDY:

31 grudnia 2018 r. (od godz.0:00:00) do dnia 18 lutego 2019 r. (do godz. 12:00:00).

Program: 2.1 Nowe produkty i usługi w MSP

Działanie: 2.1.3 Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych, RPO Opolskiego

Poddziałanie: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs

KOMU:

Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa-woj. opolskie

NA CO:

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla poddziałania 2.1.3 Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych RPO WO 2014-2020 tj.:

1) wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych, zwłaszcza wypracowanych w ramach OP I;

2) inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług;

3) inwestycje w rozwój przedsiębiorstw zwiększające skalę ich działalności, wzrost zasięgu oferty.

ILE:

Mikro i małe przedsiębiorstwa: 55 %;
− Średnie przedsiębiorstwa: 45 %;

Projekty/koszty objęte pomocą de minimis zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U z 2015 r. poz. 488):

− Mikro i małe i średnie przedsiębiorstwa: 70 %.
W przypadku zastosowania cross-financingu w projekcie:
– dla części projektu objętego pomocą de minimis: 70 %;
– dla części projektu objętego pomocą na usługi doradcze MSP: 50 %.

KIEDY:

od 22.03.2019 do 29.03.2019

Oś priorytetowa: 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

Działanie: 4.1. Odnawialne źródła energii

Poddziałanie: 4.1.2. Odnawialne źródła energii – RIT

KOMU:

 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 2. Związek Metropolitalny;
 3. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
 4. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej);
 5. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną;
 6. Szkoły wyższe;
 7. Organizacje pozarządowe;
 8. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
 9. Towarzystwa budownictwa społecznego.

Beneficjentem projektu może być podmiot funkcjonujący dłużej niż 2 lata. Przedmiotowe ograniczenie nie dotyczy podmiotów, które są jednostkami sektora finansów publicznych, jak również podmiotów, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia.

NA CO:

Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.

ILE:

Maksymalny poziom dofinansowania: 95,00 %

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie 8 034 722,24 PLN

KIEDY:

od 2018-12-31 [07:00:00] do 2019-04-02 [12:00:00]

Program: 3.2 POIR

Działanie: 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne, Inteligentny Rozwój

KOMU:

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

NA CO:

Wsparciem objęte są projekty polegające na wdrożeniu innowacji technologicznych – własnych lub nabytych wyników prac badawczo-rozwojowych.
Dofinansowanie w formie dotacji – „premii technologicznej” otrzymuje się celem spłaty części kredytu technologicznego. Dofinansowaniu podlegają wydatki kwalifikowalne przeznaczone na inwestycję technologiczną oraz na zrealizowane przez podmioty zewnętrzne ekspertyzy, studia, koncepcje i projekty związane z inwestycją.

ILE:

Wsparcie dla przedsiębiorcy stanowi premia technologiczna stanowiąca spłatę części kredytu technologicznego, udzielonego przez bank komercyjny na realizację inwestycji technologicznej.

Środki własne przedsiębiorcy muszą stanowić co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych inwestycji technologicznej finansowanej z kredytu technologicznego.

Udział premii technologicznej w odniesieniu do wartości kosztów kwalifikowanych ustalany jest zgodnie z pułapami określonymi w mapie pomocy regionalnej (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014–2020).

KIEDY:

od 08.10.2018 do 26.04.2019

Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy

KOMU:

Wnioski mogą składać osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy, spełniające kryteria regulaminowe

NA CO:

Dotacje można przeznaczyć w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, pozyskanie lokalu, pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa, związanych z podjęciem tej działalności.

ILE:

Dotacja bezzwrotna w wysokości w wysokości określonej w umowie, nie niż wyższej jednak niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia (od 20.000,00 zł do 23.000,00 zł)- wysokość może się różnić w zależności od województwa

KIEDY:

Nabór stały prowadzony przez Urzędy Pracy do wyczerpania środków

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego – projekty pozakonkursowe realizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy

KOMU:

podmioty prowadzące działalność gospodarczą, niepubliczne przedszkola i niepubliczna szkoły lub producenci rolni- spełniający kryteria regulaminowe

NA CO:

a) koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego lub opiekuna;
b) koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, związanego bezpośrednio ze sprawowaniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi lub prowadzeniem dla nich zajęć, dla skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna lub skierowanego poszukującego pracy absolwenta – dotyczy podmiotów będących żłobkiem lub klubem dziecięcym
c) koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, związanego bezpośrednio ze świadczeniem usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania, w tym usług mobilnych, dla skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna lub skierowanego poszukującego pracy absolwenta – dotyczy to podmiotów świadczących usługi rehabilitacyjne

ILE:

Kwota refundacji jest dokonywana w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak od 6 krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia (od 20.000,00 zł do 23.000,00 zł) – wysokość może się różnić w zależności od województwa.

KIEDY:

Nabór stały prowadzony przez Urzędy Pracy do wyczerpania środków

Polska Wschodnia

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II etap w ramach
osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

KOMU:

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy, prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej, którzy prawidłowo wykorzystali pomoc finansową otrzymaną w ramach Etapu I.

NA CO:

W ramach Etapu II działania 1.4 POPW dofinansowanie mogą uzyskać projekty obejmujące realizację działań rekomendowanych do wdrożenia w ramach strategii wzorniczej, opracowanej w Etapie I działania, m.in.:
1. koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych związanych z wdrożeniem strategii wzorniczej opracowanej w ramach I Etapu;
2. koszty realizacji inwestycji początkowej obejmujące:
a) nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości;
b) nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
– będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy otrzymującego pomoc,
– będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
– będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych,
– będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem oraz pozostaną w jego przedsiębiorstwie przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu;
3. Koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki wypłacanej na rzecz MŚP.

ILE:

Pomoc finansowa w ramach działania 1.4 POPW jest udzielana w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego.
Wysokość dofinansowania:
1. na koszty usług doradczych wynosi 50% kosztów kwalifikowanych,
2. na koszty realizacji inwestycji początkowej określa się zgodnie z § 3 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 878)
3. na koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia dla zaliczki, dla projektów, w których jednocześnie występuje regionalna pomoc inwestycyjna intensywność określana jest zgodnie z intensywnością regionalnej pomocy inwestycyjnej, o której mowa w § 3 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 878). W przypadku pozostałych projektów, maksymalna intensywność pomocy na koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia dla zaliczki wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.

KIEDY:

od 30 maja 2018 r. do 31 maja 2019 r., w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00