Dotacje

Dotacje – Konsultuj z nami swój projekt.

Zastanawiasz się czy masz szanse pozyskania dotacji?

Jesteśmy firmą doradczą działającą na rynku od 1999 r. Mamy wieloletnie doświadczenie w zdobywaniu dotacji unijnych dla różnych branż. Spośród innych firm na rynku wyróżnia nas zakres wsparcia – pomagamy Państwu nie tylko pozyskać środki, ale również zrealizować sam projekt i go rozliczyć.

Nasza oferta to kompleksowa pomoc w procedurze aplikowania o dotacje unijne, oferta zakłada:

 • rozpoznanie potrzeb Klienta
 • dobór odpowiedniego programu i działania,
 • optymalizację projektu pod kątem wymogów programowych i kryteriów oceny
 • przygotowanie kompletu wymaganych dokumentów,
 • zarządzanie projektem, aż po jego rozliczenie.

Naszym założeniem jest profesjonalne i kompleksowe podejście do procesu pozyskiwania dotacji, dlatego zanim podpiszemy ewentualną umowę na realizację usług doradczych, staramy się poznać potrzeby inwestycyjne Klienta tak w obrębie posiadanej infrastruktury, jak i rozwoju zasobów ludzkich.

Oferta dotyczy sporządzania i składania wniosków z Funduszy Europejskich, funduszy odpowiednich ministerstw, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz pozostałych źródeł dofinansowania działalności gospodarczej i statutowej ze źródeł Unii Europejskiej i środków krajowych.

Jeśli chcesz sprawdzić czy masz szanse pozyskania dotacji – skonsultuj z nami swój projekt.

Wyślij niezobowiązujące zapytanie w formularzu Wypełnij formularz

Na Twoje pytania czeka również nasz ekspert.

Zadzwoń + 48/ 608 527 987 

Napisz  dotacje@agm-konsulting.pl

Oferujemy Państwu usługi doradcze w zakresie opracowywania i kompletowania dokumentacji aplikacyjnej w ramach dotacji
z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

ZUS  dofinansowuje działania skierowane na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzonej przez płatników składek realizowanej na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r.
o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Program jest skierowany do wszystkich Mikro, Małych, Średnich i Dużych przedsiębiorców, którzy są płatnikami składek ZUS.

Maksymalne dofinansowanie wynosi aż 90% od całkowitej kwoty projektu.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych dofinansowuje:

 • projekty inwestycyjne, które odnosić się będą przede wszystkim do aspektu bezpieczeństwa technicznego (rozwoju, modyfikacji i usprawnienia stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych),
 • projekty doradcze, zorientowane na poprawę zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym na realizację oceny ryzyka zawodowego, wprowadzenie procedur bezpiecznej pracy oraz planowanie i monitorowanie działań prewencyjnych w zakresie BHP,
 • projekty inwestycyjno – doradcze, łączące wyżej opisane działania.

 W ramach projektu doradczego przedsiębiorstwo może uzyskać dofinansowanie na:

 1. Przeprowadzenie identyfikacji zagrożeń w miejscy pracy i ocenę ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami.
 2. Wykonanie pomiarów stężeń i natężeń szkodliwych czynników, występujących w miejscu pracy, takich jak:
 • czynniki fizyczne (hałas, ogólne i miejscowe drgania, pole i promieniowanie elektromagnetyczne, promieniowanie optyczne, mikroklimat, itp.),
 • czynniki chemiczne i pyły,
 • czynniki uciążliwe (oświetlenie, nadmierne obciążenie wysiłkiem fizycznym dynamicznym i/lub statycznym, itp.),
 • czynniki biologiczne.
 1. Dokonanie doboru środków ochrony indywidualnej do zidentyfikowanych zagrożeń (bez uwzględniania kosztów zakupu tych środków).
 2. Przeprowadzenie analizy i oceny ergonomiczności miejsc pracy.
 3. Wykonanie oceny bezpieczeństwa maszyn i instalacji technicznych.
 4. Opracowanie projektów technicznych środków ochrony zbiorowej lub instalacji innego sprzętu ochronnego na stanowiskach pracy.
 5. Opracowanie projektów technicznych instalacji sprzętu ochronnego na stanowiskach pracy.
 6. Działania doradcze mogą być wykonywane lub koordynowane przy wsparciu jednostki organizacyjnej świadczącej kompleksowe usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Czas realizacji projektu doradczego to max. 4 miesiące.

W ramach projektu inwestycyjnego przedsiębiorstwo może uzyskać dofinansowanie na:

 1. Zakup i instalację:
 • osłon do niebezpiecznych stref maszyn i urządzeń (stałych, ruchomych, blokujących, i blokujących z urządzeniem ryglującym, itp.),
 • optoelektrycznych urządzeń ochronnych (kurtyn świetlnych, skanerów laserowych, itp.),
 • urządzeń ochronnych czułych na nacisk (mat, podłóg, obrzeży, krawędzi, itp.),
 • elementów systemów sterowania realizujących funkcje bezpieczeństwa (oburęcznych urządzeń sterujących, urządzeń blokujących zezwalających, wyłączników krańcowych, urządzeń wyłączania awaryjnego, itp., odnoszących się bezpośrednio do maszyn),
 • kabin i obudów dźwiękoizolacyjnych lub dźwiękochłonno-izolacyjnych,
 • obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem optycznym, hałasem oraz polami elektromagnetycznymi,
 • tłumików akustycznych oraz materiałów i ustrojów dźwiękochłonnych,
 • wyrobów i ustrojów przeciw-drganiowych (wibroizolatorów, amortyzatorów itp.),
 • neutralizatorów elektryczności statycznej,
 • urządzeń oczyszczających powietrze (np.: filtrów, filtropochłaniaczy, itp.),
 • urządzeń i elementów wentylacji nawiewnej oraz miejscowej wywiewnej oraz nawiewnej (obudowy, okapy, ssawki, itp.),
 • urządzeń i elementów wentylacji ogólnej nawiewno-wywiewnej,
 • urządzeń i elementów sygnalizacji, ostrzegania i informacji o zagrożeniach, odnoszących się bezpośrednio do maszyn,
 • urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości (np.: podestów, platform, podnośników, z wyłączeniem rusztowań i urządzeń samojezdnych),
 • urządzeń służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo – szkieletowego przy pracach ręcznych związanych
  z przemieszczaniem ciężkich ładunków (z wyłączeniem samojezdnych wózków widłowych i innych urządzeń samojezdnych),
 • urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne,
 • środków ochrony indywidualnej (wyłącznie dla firm zatrudniających do 49 pracowników pod warunkiem przedstawienia i pozytywnej oceny dokumentacji potwierdzającej prawidłowe przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego oraz dokonanie na jej podstawie właściwego doboru środków ochrony indywidualnej).
 1. Modernizacja linii technologicznej mająca na celu poprawę bezpieczeństwa pracy z wyłączeniem zakupu maszyn produkcyjnych i ich części oraz narzędzi pracy.
 2. Działania inwestycyjne nie mogą dotyczyć zakupu maszyn produkcyjnych i ich części oraz narzędzi pracy.

Czas realizacji projektu inwestycyjnego to max. 18 miesiące.

Działania inwestycyjne nie mogą dotyczyć zakupu maszyn produkcyjnych i ich części, szkoleń, działań z zakresu ppoż.

Forma wsparcia:

Bezzwrotne wsparcie finansowe dla uczestników programu.

Poziom dofinansowania został zróżnicowany ze względu na wielkość podmiotu, mierzony liczbą osób, za które odprowadzana jest składka na ubezpieczenie wypadkowe.

Rodzaj przedsiębiorstwa

Liczba pracowników

Procent budżetu projektu podlegający dofinansowaniu

Maksymalna kwota dofinansowania
dla projektów

doradczych
(w PLN)

inwestycyjnych
(w PLN)

inwestycyjno-doradczych*
(w PLN)

1

Mikro przedsiębiorstwo

1-9

90%

40 000

100 000

140 000

2

Małe przedsiębiorstwo

10-49

80%

60 000

150 000

210 000

3

Średnie przedsiębiorstwo

50-249

60%

80 000

260 000

340 000

4

Duże przedsiębiorstwo

250 i więcej

20%

100 000

400 000

500 000

*W projektach inwestycyjno-doradczych kwota przeznaczona na:

 • dofinansowanie działań inwestycyjnych nie może przekroczyć kwoty dofinansowania z kolumny 6 powyższej tabeli
 • dofinansowanie działań doradczych nie może przekroczyć kwoty dofinansowania z kolumny 5 powyższej tabeli

 Nabór wniosków jest ciągły

Poddziałanie 3.1.2 Rozwój MŚP – Działanie 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu

DLA KOGO:

 • MŚP
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • organizacje pozarządowe
 • powiązania kooperacyjne
 • porozumienia/konsorcja beneficjentów
 • Samorząd Województwa Mazowieckiego
 • proinnowacyjne instytucje otoczenia biznesu – ośrodki innowacyjności

REGION Mazowieckie

CEL DZIAŁANIA 3.1.2

Dotacja na zakup usług doradczych służących rozwojowi przedsiębiorstwa. W ramach tego programu przedsiębiorca będzie mógł otrzymać tzw. bon na doradztwo.

POZIOM DOFINANSOWANIA

Wsparcie do 110 000 PLN

Refundacja do 80% kosztów projektu

Zaliczka tak

Budżet konkursu 21 654 000 PLN

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

OD 31 MARCA 2017 (NABÓR JEST PROWADZONY W SPOSÓB CIĄGŁY DO WYCZERPANIA ALOKACJI LUB DO ZAMKNIĘCIA KONKURSU PRZEZ DYREKTORA MJWPU).

Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

DO KOGO:

−    przedsiębiorcy,
−    jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
−    Wsparcie będą mogły uzyskać również projekty partnerskie zawiązane przez jednostkę samorządu terytorialnego
z podmiotami publicznymi, PGL Lasami Państwowymi i ich jednostkami organizacyjnymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz osobami prawnymi kościołów i związków wyznaniowych, LGD.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE

−    budowa, przebudowa infrastruktury turystycznej,
−    prace budowlane w celu przystosowania istniejących obiektów do pełnienia funkcji turystycznych,
−    inwestycje przyczyniające się do tworzenia lub rozwoju produktów regionalnych.
W ramach ww. typów projektów, wyłącznie jako element projektu zgodnego z celem działania VI.2, mogą być realizowane:
−    inwestycje związane z zakupem wyposażenia i sprzętu niezbędnego do realizacji projektu,
−    inwestycje polegające na zagospodarowaniu bezpośredniego otoczenia funkcjonalnie powiązanego z realizowanym projektem,
−    inwestycje odnoszące się do dziedzictwa kulturowego i infrastruktury kulturalnej (w tym zakup sprzętu i wyposażenia),
−    kampanie promujące ofertę turystyczną.

FINANSE

 1. Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 89% (środki UE
  oraz ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznane Beneficjentowi przez właściwą instytucję) kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku projektów rewitalizacyjnych oraz 85% (środki UE)
  w przypadku pozostałych typów projektów.
 2. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis poziom dofinansowania wynikać będzie
  z odrębnych przepisów prawnych, jednak nie może być wyższy niż 85%.
 3. W przypadku projektów, w których wszystkie wydatki kwalifikowalne objęte są pomocą publiczną lub pomocą de minimis lub odnoszą się do generowania dochodu w rozumieniu art. 61 rozporządzenia ogólnego dofinansowanie udzielone będzie wyłącznie ze środków UE na poziomie nie wyższym niż 85%  i z uwzględnieniem odrębnych przepisów prawnych.
 4. Minimalny udział wkładu własnego Wnioskodawcy wynosi 11% wydatków kwalifikowanych w przypadku projektów rewitalizacyjnych oraz 15% w przypadku pozostałych typów projektów  (w przypadku projektów objętych pomocą publiczną, pomocą de minimis lub projektów generujących dochód poziom wkładu własnego beneficjenta zależny będzie od poziomu dofinansowania ustalonego z uwzględnieniem odrębnych przepisów prawnych i zapisów w pkt. 24
  i 25 SZOOP RPO WŁ na lata 2014-2020) oraz 100 % wydatków niekwalifikowanych projektu.
 5. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 2 000 000 EUR, co odpowiada kwocie 8 662 000,00 zł liczonej po kursie Europejskiego Banku Centralnego z dnia 30 stycznia 2017 r. (1 EUR = 4,3310 zł).

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

3 kwietnia 2017 r. do dnia 14 kwietnia 2017 r. (w godz. 08:00-15:00).

1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach KONKURS II, Infrastruktura i Środowisko

DO KOGO:

Duzi przedsiębiorcy (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124, kod 140)

 • kod 019 – spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym
 • kod 023 – spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż Kodeks spółek handlowych i Kodeks cywilny lub formy prawne,
  do których stosuje się przepisy o spółkach
 • kod 115 – spółki partnerskie
 • kod 116 – spółki akcyjne
 • kod 117 – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • kod 118 – spółki jawne
 • kod 120 – spółki komandytowe
 • kod 121 – spółki komandytowo-akcyjne
 • kod 124 – przedsiębiorstwa państwowe

RODZAJE PROJEKTÓW, KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ OBJĘTE DOFINANSOWANIEM

W ramach Działania 1.2 wsparcie mogą uzyskać przedsięwzięcia wynikające z przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa, zgodne z obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych, w tym m.in.:
1) przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie,
2) głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach,
3) zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach, poprzez przebudowę lub wymianę na energooszczędne urządzenia i instalacje technologiczne,
oświetlenie, oraz ciąg i transportowe linii produkcyjnych;
4) budowa lub przebudowa lokalnych źródeł ciepła (w tym wymiana źródła na instalację OZE),
5) zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa.

Integralną częścią projektu powinno być wprowadzenie inteligentnych systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie (o ile : beneficjent nie posiada już takiego systemu dotyczącego zarządzania danym komponentem gospodarki energetycznej przedsiębiorstwa, jest to uzasadnione ekonomicznie i wynika z audytu energetycznego).

Projekty z zakresu modernizacji energetycznej budynków zwiększające efektywność energetyczną w wyniku realizacji projektu poniżej 25% (w przeliczeniu na energię końcową) nie będą kwalifikowały się do dofinansowania.

MAKSYMALNY POZIOM DOFINANSOWANIA PROJEKTU

75% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu

ŚRODKI PRZEZNACZONE NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW

300 000 000 PLN

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

od 31.03.2017 do 29.05.2017

Działanie 1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w działania i innowacje/ 1.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw, woj. łódzkie

DO KOGO:

– przedsiębiorcy,
– konsorcja przemysłowe z rolą wiodącą przedsiębiorcy.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE

– inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej, wykorzystywanej do prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa.

FINANSE

Maksymalny poziom dofinansowania projektu środkami EFRR w ramach RPO WŁ 2014-2020 wynosi 35% całkowitych wydatków kwalifikowalnych i może ulec zwiększeniu: – o 10 punktów procentowych – w przypadku ubiegania się o dofinansowanie średniego przedsiębiorstwa, – o 20 punktów procentowych – w przypadku ubiegania się o dofinansowanie mikro- i małego przedsiębiorstwa.

PLANOWANY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

od 18.04.2017 do 28.04.2017

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020

DZIAŁANIE:  3.3 Technologie informacyjno – komunikacyjne w działalności gospodarczej

 

DLA KOGO:

 • mikroprzedsiębiorstwa – firmy zatrudniające do 10 pracowników, których roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln EUR
 • małe przedsiębiorstwa – firmy zatrudniające do 50 pracowników, których roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln EUR
 • średnie przedsiębiorstwa – firmy zatrudniające do 250 pracowników, których roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR
  a całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln EUR

WYDATKI KWALIFIKOWANE:

art.14 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014

 • koszty nabycia nowych środków trwałych- sprzętu informatycznego
 • koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych
 • koszty nabycia nowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w formie leasingu finansowego

art.18 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014

 • koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych

art.29 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014

 • koszty personelu

Pomoc de minimis

 • koszty szkoleń
 • pozostałe koszty kwalifikowane

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

ART.14

 • do 45% kosztów kwalifikowalnych dla mikro i małych przedsiębiorstwdo
 • do 35% dla średnich przedsiębiorstw

ART.18 i ART. 29

 • do 50% kosztów kwalifikowalnych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Pomoc de minimis

 • do 50% kosztów kwalifikowalnych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

MAX KWOTA WSPARCIA:

 • minimalna wartość dofinansowania to 50 000,00 PLN-
 • maksymalna wartość dofinansowania to 500 000,00 PLN-
 • maksymalny poziom dofinansowania w oparciu o rozporządzenie dot. pomocy de minimis, zgodnie z art. 3 ust. 2 Rozporządzenia
 • 1407/2013 nie może przekroczyć 200 000,00 EUR w okresie trzech lat podatkowych, a przedsiębiorstwu prowadzącemu działalność
 • zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów nie może przekroczyć 100 000,00 EUR w okresie trzech lat
 • podatkowych.SKŁADANIE wniosków:od 29 sierpnia b.r. do 06 października b.r.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

 • 29.08.2016- 06.10.2016

Projekt: „Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw – poprzez udzielanie bonów na doradztwo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Działanie: 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu

Poddziałanie: 3.1.2 Rozwój MŚP

DLA KOGO:

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

PROGRAM DOFINANSOWANIA:

Wsparcie będzie miało na celu podniesienie konkurencyjności sektora MŚP poprzez bony na doradztwo przeznaczone na zakup zewnętrznych usług doradczych o charakterze prorozwojowym (świadczone przez IOB), mające na celu:

 • wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw polegające na udzielaniu bonów na doradztwo m.in.
  w zakresie opracowania strategii, monitorowania biznesu, transferu technologii i prognozowania,
 • przedsiębiorcy w szczególności będą korzystali z zaawansowanych, wyspecjalizowanych usług doradczych,
  w szczególności wdrożenie nowego produktu/usługi, w tym specjalistyczne usługi laboratoryjne, pomiarowe, diagnostyczne, certyfikacyjne, testowanie produktu, testowanie technologii, usługi usprawniające zarządzanie (optymalizacja procesów logistycznych, automatyzacja obiegu dokumentów), analizy marketingowe, analizy finansowo – ekonomiczne, opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie lub innowacyjne rozwiązania.

Wsparcie nie będzie dotyczyło bieżącej działalności MŚP

MAX POZIOM DOFINANSOWANIA:

 • 60 % kosztów kwalifikowanych projektu

MINIMALNA WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA PROJEKTU:

 • 10 000,00 PLN

MAKSYMALNA WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA PROJEKTU:

 • 70 000,00 PLN

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

 • 31.08.2016 – 02.11.2016

Oś Priorytetowa II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.3  Zwiększenie konkurencyjności MŚP, Poddziałanie II.3.1 Innowacje w MŚP

 

TYP PROJEKTU:

Dofinansowaniem mogą zostać objęte projekty polegające na:

 • Wdrożenie lub zakup i wdrożenie wyników prac B + R,
 • Wdrożenie innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacje.

BENEFICJENT:

Konkurs skierowany jest do typów beneficjentów wymienionych w pkt. 10 opisu Poddziałania II.3.1 zamieszczonego w SZOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 6 ust. 1 Regulaminu konkursu, tj.:

 • Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo (MŚP).

RIS (Regionalne Inteligentne Specjalizacje):

 • Innowacyjne rolnictwo ii przetwórstwo rolno-spożywcze,
 • Medycyna, farmacja, kosmetyki,
 • Nowoczesny przemysł włókienniczy i mody (w tym wzornictwo),
 • Zaawansowane materiały budowlane,
 • Energetyka, w tym odnawialne źródła energii,
 • Informatyka i telekomunikacja.

WARTOŚĆ PROJEKTU:

 • Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych: 9.000.000 zł,
 • Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi: 200 000,00 zł,
 • Maksymalna kwota dofinansowania projektu: 3.500.000 zł,
 • Maksymalna wartość projektu ogółem –  nie została określona.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 20 000 000 EUR (słownie: dwadzieścia milionów euro), co na dzień ogłoszenia konkursu wynosi 87 272 000 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące złotych).

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych wynosi 35% całkowitych wydatków kwalifikowanych.
Poziom dofinansowania może ulec zwiększeniu:

 • o 10% – w przypadku ubiegania się o dofinansowanie średniego przedsiębiorstwa,
 • o 20% – w przypadku ubiegania się o dofinansowanie mikro- i małego przedsiębiorstwa.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 30.09.2016 – 10.11.2016

5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna;

Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw

 

TYP PROJEKTU:

 • Dotacje na głęboką termomodernizację obiektów w przedsiębiorstwach,
 • Wsparcie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa,
 • Wsparcie na zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach, w tym przebudowa lub wymiana na energooszczędne urządzenia i instalacje technologiczne, oświetlenie oraz ciągi transportowe linii produkcyjnych,
 • Wsparcie unijne na budowę i przebudowę/wymianę źródeł ciepła, w tym zastosowanie systemów grzewczych opartych na odnawialnych źródłach energii (o ile wynika to z przeprowadzonego audytu energetycznego),
 • Dofinansowanie na przebudowę linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie,
 • Dofinansowanie na budowę/rozbudowę jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji oraz budowę i przebudowę instalacji OZE (o ile wynika to z przeprowadzonego audytu energetycznego),
 • Dotacje na wprowadzenie systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie (o ile wynika to z audytu energetycznego).

DLA KOGO:

 • spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki,
 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

 

ŚRODKI PRZEZNACZONE NA DOFINANSOWANIE:

 • 118 310 734,67 PLN

 

WARTOŚĆ PROJEKTU:

Minimalna wartość projektów: brak ograniczeń kwotowych.

Maksymalna wartość projektów realizowanych przez duże przedsiębiorstwa, w których większość udziałów lub akcji posiada jednostka samorządu terytorialnego: 2 mln EUR.

 

LIMITY:

 • Dofinansowany projekt musi być realizowany na terenie województwa lubelskiego.
 • Projekty z zakresu głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej oraz projekty kompleksowe obejmujące zarówno termomodernizację jak i instalacje wytwarzania energii z OZE zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25% nie będą kwalifikowały się do dofinansowania.
 • Projekty z zakresu budowy wyłącznie nowych instalacji kogeneracji zwiększające efektywność energetyczną poniżej 10% nie będą kwalifikowały się do dofinansowania. Warunek ten będzie spełniony, gdy Wnioskodawca wykaże, że osiągnięty zostanie wzrost efektywności energetycznej o co najmniej 10% w porównaniu do rozdzielonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej przy zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii.

 

TERMIN KONKURSU: 18 listopada 2016 – 31 stycznia 2017.

Działanie 3.4 Efektywność energetyczna w MSP

TYP PROJEKTU:

 • głęboka modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach,
 • zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa, wprowadzanie systemów zarządzania energią,
 • zastosowanie energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii,
 • zastosowanie energooszczędnych technologii w przedsiębiorstwach,
 • instalacje służące do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania oraz przesyłu energii ze źródeł odnawialnych, jako uzupełniający element projektu;6) audyt energetyczny dla MSP jako element kompleksowy projektu.

BENEFICJENT:

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

POZIOM DOFINANSOWANIA:

mikro i małe przedsiębiorstwa: 65 %

średnie przedsiębiorstwa: 55 %

maksymalny poziom dofinansowania projektu: 2 000 000,00 PLN

ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie: 15 952 000,00 PLN

PLANOWANY NABÓR WNIOSKÓW: od 09.12.2016 do 16.12.2016

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: CZERWIEC 2017

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020
Priorytet: III Konkurencyjność MŚP

Działanie: 3.2. Innowacje w MŚP

 

W ramach działania 3.2 realizowane będą działania przyczyniające się do rozwoju innowacyjności w MŚP. Wsparcie uzyskają projekty koncentrujące się na pozyskaniu i implementacji innowacji produktowych i procesowych z możliwością zastosowania innowacji nietechnologicznych jako wspomagające wraz z możliwością ich promocji na arenie krajowej i międzynarodowe. Wspierane będą projekty obejmujące wprowadzenie na rynek produktu/usługi lub procesów innowacyjnych co najmniej w skali regionu. Innowacja wdrażana w wyniku realizacji projektu musi być stosowana w województwie śląskim nie dłużej niż 3 lata.

Działanie 3.2 obejmuje rozwój/rozbudowę przedsiębiorstwa, w szczególności inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług. Inwestycje w rozwój przedsiębiorstw, zwiększające skalę ich działalności, spowodują wzrost zasięgu oferty firm (nowe rynki zbytu).

W ramach działania 1.2 przedsiębiorstwa będą mogły opracować nowy, innowacyjny produkt natomiast w ramach działania
3.2 przedsiębiorstwo będzie mogło wprowadzić powyższy produkt na rynek.

Beneficjent:

O dofinansowanie mogą ubiegać się Wnioskodawcy posiadający status mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zgodnie
z załącznikiem I Rozporządzenia 651/2014, posiadający wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji, które na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie prowadzą działalność gospodarczą.

Przeznaczenie:

Wnioskodawcy mogą składać wnioski o wsparcie w ramach typu projektu „Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych”. Dofinansowanie może zostać przyznane tym projektom, które mają na celu wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji technologicznej (produktowej lub procesowej) stosowanej co najmniej w skali regionu (Województwa Śląskiego) przez okres nie dłuższy niż 3 lata.

Dokumentem potwierdzającym, że planowana przez Wnioskodawcę inwestycja spełnia powyższe warunki jest opinia
o innowacyjności projektu (dostarczenie takiej opinii jest konieczne na etapie wnioskowania), natomiast dokumentem potwierdzającym poprawną realizację projektu zgodnie z opinią
o innowacyjności jest opinia o wdrożeniu (stanowiąca integralną część opinii o innowacyjności dostarczana na etapie rozliczenia projektu).

Wśród wydatków kwalifikowanych do refundacji znajdą się w szczególności:

 

(art. 14 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014)

 • koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych w szczególności zakup licencji i oprogramowania; zakup wartości niematerialnych i prawnych dedykowanych/wytworzonych bezpośrednio dla wnioskodawcy lub powszechnie niedostępnych, powinien być dokonany bezpośrednio od wytwórcy/producenta lub wyłącznego/autoryzowanego dystrybutora,
 • koszty nabycia nowych środków trwałych,
 • koszty nabycia nowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w formie leasingu finansowego poniesione w okresie realizacji projektu; kwalifikowalne są jedynie raty kapitałowe leasingu finansowego z obowiązkiem zakupu aktywów przez beneficjenta po wygaśnięciu umowy leasingu.

 

(pomoc de minimis)

 • koszty szkoleń związanych z realizacją projektu, w tym m.in. szkolenia pracowników korzystających z produktu projektu, szkolenia dla osób zaangażowanych we wdrażanie projektu, szkolenia dla użytkowników oprogramowania i sprzętu,

do 5% wartości pozostałych rzeczywiście poniesionych wydatków kwalifikowalnych nieobjętych limitami procentowymi.

 

 • koszty usług doradczych – w tym m.in. zakup usług doradczych związanych z zastosowaniem i wykorzystaniem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, usługi doradcze niezbędne do wdrożenia zakupionych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, usługi doradcze dotyczące opracowania dokumentacji źródłowej/konstrukcyjnej nowego systemu, usługi doradcze związane z planowanym wprowadzeniem produktów,

do 5% wartości pozostałych rzeczywiście poniesionych wydatków kwalifikowalnych nieobjętych limitami procentowymi.

 • koszty promocji projektu z zastrzeżeniem, że zamieszczona treść będzie w całości dotyczyć efektu realizacji projektu; warunkiem kwalifikowalności działań związanych z promocją jest zamieszczenie informacji o współfinansowaniu projektu zgodnie z wytycznymi horyzontalnymi w zakresie informacji i promocji,

do 10% wartości pozostałych rzeczywiście poniesionych wydatków kwalifikowalnych nieobjętych limitami procentowymi.

Forma wsparcia:

Wysokość dofinansowania

w oparciu o art. 14 rozporządzenia dot. regionalnej pomocy inwestycyjnej:

 • do 45% kosztów kwalifikowalnych dla mikro i małych przedsiębiorstw,
 • do 35% dla średnich przedsiębiorstw.

w oparciu o rozporządzenie dot. pomocy de minimis:

 • do 50% kosztów kwalifikowalnych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Dotacja wypłacana jest w formie refundacji poniesionych kosztów.

Maksymalna kwota wsparcia:

 • maksymalna wartość dofinansowania to 2 000 000,00 PLN,
 • minimalna wartość dofinansowania to 100 000,00 PLN,
 • maksymalny poziom dofinansowania w oparciu o rozporządzenie dot. pomocy de minimis, zgodnie z art. 3 ust. 2 Rozporządzenia 1407/2013 nie może przekroczyć 200 000,00 EUR w okresie trzech lat podatkowych, a przedsiębiorstwu prowadzącemu działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów nie może przekroczyć 100 000,00 EUR w okresie trzech lat podatkowych.

Okres realizacji projektu:

Realizacja inwestycji musi zostać zakończona w okresie do 2 lat od podpisania umowy.

Rozpoczęcie realizacji projektu musi nastąpić po złożeniu wniosku o dofinansowanie.

Termin naboru wniosków: 29.12.2016r. – 28.02.2017r

Poddziałanie 3.4.5 Bony na doradztwo realizowane jest w ramach osi priorytetowej 3. Przedsiębiorcza Małopolska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020).

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

O dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu, mogą ubiegać się wyłącznie Wnioskodawcy posiadający status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa działający na rynku dłużej niż 24 miesiące, prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych Wnioskodawcy tj. informacja o posiadaniu np. siedziby lub oddziału, ewentualnie miejsca prowadzenia działalności na terenie województwa małopolskiego.

Warunek, dotyczący potwierdzenia w odpowiednim rejestrze faktu prowadzenia działalności na terenie województwa małopolskiego musi zostać spełniony najpóźniej na dzień podpisania umowy, co Wnioskodawca potwierdzi oświadczeniem
we wniosku o dofinansowanie.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE?

W ramach niniejszego konkursu wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia służące zwiększeniu dostępności do wysokiej jakości, specjalistycznych usług doradczych, dostosowanych do potrzeb MŚP działających na rynku dłużej niż 24 miesiące. Pomoc udzielana w ramach bonów na doradztwo prowadzić powinna do zwiększenia konkurencyjności oraz produktywności MŚP tj. nabywana usługa/usługi doradcza przyczyni się do poprawy konkurencyjności oraz produktywności np. poprzez wejście na nowe rynki zbytu lub rozszerzenie oferty produktowej/usługowej przedsiębiorstwa lub zdobycie nowych klientów, lub rozwiązanie problemu wahań sezonowych w sprzedaży, lub poprawę efektywności kosztowej działalności przedsiębiorstwa.

Wsparcie w ramach bonu na doradztwo zostanie przeznaczone na zakup specjalistycznych usług doradczych o charakterze prorozwojowym (analizy i ekspertyzy prawne, ekonomiczne, marketingowe, techniczne), zgodnie ze zdiagnozowanym zapotrzebowaniem przedsiębiorstwa. Usługi będą dotyczyć następującego zakresu:

 • monitorowania i prognozowania trendów rynkowych, mających na celu określenie kierunków dalszego rozwoju przedsiębiorstwa,
 • organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, warunkujących dalszy rozwój działalności lub efektywności przedsiębiorstwa,
 • uzyskiwania certyfikatów zgodności wydawanych przez notyfikowane jednostki certyfikujące zgodnie z Umową z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, dla wyrobów, usług, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej, testowania produktu lub testowania technologii w związku z planowanym wprowadzeniem na rynek nowego produktu lub usługi lub rozwiązań procesowych lub rozszerzeniem działalności, w tym również uzyskiwaniem ww. certyfikatów,
 • optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej poprzez stosowanie nowoczesnych rozwiązań umożliwiających redukcję kosztów działalności rynkowej, wynikających z mniejszego zużycia energii lub bardziej efektywnego wykorzystania surowców,
 • projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego, w tym również uzyskiwania certyfikatów z zakresu zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego,
 • wykorzystywania zaawansowanych technologii informatycznych lub technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwie, np. systemów zarządzania relacjami z klientami (tzw. CRM), systemów wspomagania zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (tzw. ERP),
 • instrumentów zarządzania i mapowania ryzyka/ryzyk w przedsiębiorstwie (np. w zakresie ryzyka rynkowego, ryzyka transakcyjnego) oraz tworzenia strategii zarządzania ryzykiem,
 • wydatków związanych z uzyskiwaniem ochrony własności intelektualnej w związku z przygotowywaniem zgłoszenia lub postępowania w tym zakresie.

KWOTA PRZEZNACZONA NA DOFINANSOWANIE:

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 8 661 400 PLN.

MAKSYMALNY POZIOM DOFINANSOWANIA PROJEKTU:

 • w przypadku wydatków objętych pomocą na usługi doradcze  maksymalny poziom dofinansowania wynosi 50 %,
 • w przypadku wydatków objętych pomocą de minimis maksymalny poziom dofinansowania wynosi 90 %.

MINIMALNY WKŁAD WŁASNY WNIOSKODAWCY:

 • 50 % w stosunku do kosztów kwalifikowanych objętych pomocą na usługi doradcze,
 • 10 % w stosunku do kosztów kwalifikowanych objętych pomocą de minimis.

PLANOWANY TERMIN NABORU WNIOSKÓW: od 31.12.2016 do 28.02.2017

Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

W ramach niniejszego konkursu wsparcie kierowane będzie dla projektów charakteryzujących się wysokim poziomem innowacyjności oraz zakładających znaczący wzrost zatrudnienia. Projekty realizowane przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa powinny zakładać wprowadzanie zmian produktowych lub procesowych o charakterze innowacyjnym, uzupełniająco zmian marketingowych i/lub organizacyjnych. W ramach Działania 2.5 przewiduje się następujące rodzaje projektów:

 • dofinansowanie inwestycji związanych z rozwojem przedsiębiorstwa, wprowadzeniem nowych produktów i/lub usług,
  a także unowocześnieniem wyposażenia związanego z działalnością gospodarczą,
 • dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmian w sposobie świadczenia usług za pośrednictwem zakupu zaawansowanych nowych technologii lub w wyniku wdrożenia wyników prac B+R.

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW:

Wspierane będą projekty obejmujące wprowadzenie na rynek produktu/usługi lub procesu, innowacyjnego co najmniej w skali krajowej.

Wspierane będą wyłącznie projekty dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej związanej z przetwórstwem przemysłowym, wpisującej się w zakres kodów PKD 2007 Sekcji C – Przetwórstwo przemysłowe – działy od 10 do 32 włącznie
(z zastrzeżeniem przepisów o pomocy publicznej określających rodzaje działalności gospodarczej wykluczone z możliwości ubiegania się o dofinansowanie). Projekty dotyczące działalności w sektorach innych niż sektor przetwórstwa przemysłowego nie kwalifikują się do dofinansowania.

Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie musi funkcjonować na rynku nie krócej niż 1 pełny rok obrotowy. Jednocześnie, Wnioskodawca musi spełniać warunek osiągnięcia przychodów ze sprzedaży nie mniejszych niż 1 mln PLN netto przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym, trwającym co najmniej 12 miesięcy, w okresie 3 lat poprzedzających rok,
w którym złożył wniosek o udzielenie wsparcia. Kryterium to będzie weryfikowane na podstawie przedstawionych we wniosku danych finansowych.

Pozostałe preferencje i kryteria znajdują się w karcie oceny merytorycznej oraz w kryteriach wyboru projektów, stanowiących załączniki do Regulaminu.

MAKSYMALNY POZIOM DOFINANSOWANIA:

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:

 • do 55% wydatków kwalifikowanych w ramach projektu dla mikro i małych przedsiębiorstw,
 • do 45% wydatków kwalifikowanych w ramach projektu dla średnich przedsiębiorstw.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 10 000 000,00 PLN.

W ramach konkursu Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie jednego projektu. Maksymalny poziom dofinansowania dla projektów realizowanych w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej, w okresie trwania RPOWŚ na lata 2014-2020 nie może przekroczyć kwoty 10 000 000 PLN.

OGÓLNA PULA ŚRODKÓW NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW:  100 000 000,000 PLN

PLANOWANY TERMIN NABORU WNIOSKÓW: od 30.12.2016 do 20.01.2017

3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP /3.4.5 Bony na doradztwo, RPO Małopolskiego

DLA KOGO:

O dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu, mogą ubiegać się wyłącznie Wnioskodawcy posiadający status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa działający na rynku dłużej niż 24 miesiące, prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych Wnioskodawcy
tj. informacja o posiadaniu np. siedziby lub oddziału, ewentualnie miejsca prowadzenia działalności na terenie województwa małopolskiego.

Warunek, dotyczący potwierdzenia w odpowiednim rejestrze faktu prowadzenia działalności na terenie województwa małopolskiego musi zostać spełniony najpóźniej na dzień podpisania umowy, co Wnioskodawca potwierdzi oświadczeniem we wniosku o dofinansowanie.

NA CO:

W ramach niniejszego konkursu wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia służące zwiększeniu dostępności do wysokiej jakości, specjalistycznych usług doradczych, dostosowanych do potrzeb MŚP działających na rynku dłużej niż 24 miesiące. Pomoc udzielana w ramach bonów na doradztwo prowadzić powinna do zwiększenia konkurencyjności oraz produktywności MŚP tj. nabywana usługa/usługi doradcza przyczyni się do poprawy konkurencyjności oraz produktywności np. poprzez wejście na nowe rynki zbytu lub rozszerzenie oferty produktowej/usługowej przedsiębiorstwa lub zdobycie nowych klientów, lub rozwiązanie problemu wahań sezonowych w sprzedaży, lub poprawę efektywności kosztowej działalności przedsiębiorstwa.

Wsparcie w ramach bonu na doradztwo zostanie przeznaczone na zakup specjalistycznych usług doradczych o charakterze prorozwojowym (analizy i ekspertyzy prawne, ekonomiczne, marketingowe, techniczne), zgodnie ze zdiagnozowanym zapotrzebowaniem przedsiębiorstwa. Usługi będą dotyczyć następującego zakresu:

 • monitorowania i prognozowania trendów rynkowych, mających na celu określenie kierunków dalszego rozwoju przedsiębiorstwa,
 • organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, warunkujących dalszy rozwój działalności lub efektywności przedsiębiorstwa,
 • uzyskiwania certyfikatów zgodności wydawanych przez notyfikowane jednostki certyfikujące zgodnie z Umową z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, dla wyrobów, usług, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej, testowania produktu lub testowania technologii w związku z planowanym wprowadzeniem na rynek nowego produktu lub usługi lub rozwiązań procesowych lub rozszerzeniem działalności, w tym również uzyskiwaniem ww. certyfikatów,
 • optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej poprzez stosowanie nowoczesnych rozwiązań umożliwiających redukcję kosztów działalności rynkowej, wynikających z mniejszego zużycia energii lub bardziej efektywnego wykorzystania surowców,
 • projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego, w tym również uzyskiwania certyfikatów z zakresu zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego,
 • wykorzystywania zaawansowanych technologii informatycznych lub technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwie, np. systemów zarządzania relacjami z klientami (tzw. CRM), systemów wspomagania zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (tzw. ERP),
 • instrumentów zarządzania i mapowania ryzyka/ryzyk w przedsiębiorstwie (np. w zakresie ryzyka rynkowego, ryzyka transakcyjnego) oraz tworzenia strategii zarządzania ryzykiem,
 • wydatków związanych z uzyskiwaniem ochrony własności intelektualnej w związku z przygotowywaniem zgłoszenia lub postępowania w tym zakresie.

MAKSYMALNY POZIOM DOFINANSOWANIA PROJEKTU:

 • W przypadku wydatków objętych pomocą na usługi doradcze maksymalny poziom dofinansowania wynosi 50 %.
 • W przypadku wydatków objętych pomocą de minimis maksymalny poziom dofinansowania wynosi 90 %.

ŚRODKI PRZEZNACZONE NA DOFINANSOWANIE:

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 8 661 400 PLN.

 

PLANOWANY TERMIN NABORU WNIOSKÓW: od 31.12.2016 do 28.02.2017

1.4 Wsparcie MŚP, 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu: Rozwój MŚP

DLA KOGO:

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie w ramach Działania 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające wymogi określone w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz Regulaminie konkursu.

NA CO:

Wsparcie obejmowało będzie projekty mające na celu rozwój MŚP poprzez inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług.

Wsparcie w ramach konkursu będzie udzielane w formie pomocy de minimis na podstawie Rozporządzenia MIiR oraz Rozporządzenia nr 1407/2013.

MAKSYMALNY POZIOM DOFINANSOWANIA:

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 60% wydatków kwalifikowanych.

 • Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 100 000 zł.
 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 4 000 000 zł.

ŚRODKI PRZEZNACZONE NA DOFINANSOWANIE:

Ogólna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w ramach niniejszego konkursu – 85 000 000 zł.

 

PLANOWANY TERMIN NABORU WNIOSKÓW: od 30.01.2017 do 21.02.2017