Dotacje

Dotacje – Konsultuj z nami swój projekt.

Zastanawiasz się czy masz szanse pozyskania dotacji?

Jesteśmy firmą doradczą działającą na rynku od 1999 r. Mamy wieloletnie doświadczenie w zdobywaniu dotacji unijnych dla różnych branż. Spośród innych firm na rynku wyróżnia nas zakres wsparcia – pomagamy Państwu nie tylko pozyskać środki, ale również zrealizować sam projekt i go rozliczyć.

Nasza oferta to kompleksowa pomoc w procedurze aplikowania o dotacje unijne, oferta zakłada:

 • rozpoznanie potrzeb Klienta
 • dobór odpowiedniego programu i działania,
 • optymalizację projektu pod kątem wymogów programowych i kryteriów oceny
 • przygotowanie kompletu wymaganych dokumentów,
 • zarządzanie projektem, aż po jego rozliczenie.

Naszym założeniem jest profesjonalne i kompleksowe podejście do procesu pozyskiwania dotacji, dlatego zanim podpiszemy ewentualną umowę na realizację usług doradczych, staramy się poznać potrzeby inwestycyjne Klienta tak w obrębie posiadanej infrastruktury, jak i rozwoju zasobów ludzkich.

Oferta dotyczy sporządzania i składania wniosków z Funduszy Europejskich, funduszy odpowiednich ministerstw, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz pozostałych źródeł dofinansowania działalności gospodarczej i statutowej ze źródeł Unii Europejskiej i środków krajowych.

Jeśli chcesz sprawdzić czy masz szanse pozyskania dotacji – skonsultuj z nami swój projekt.

Wyślij niezobowiązujące zapytanie w formularzu Wypełnij formularz

Na Twoje pytania czeka również nasz ekspert.

Zadzwoń + 48/ 608 527 987 

Napisz  dotacje@agm-konsulting.pl

Instrument terytorialny: ZIT Subregionu Centralnego
Oś priorytetowa: 5. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów
Działanie: 5.2. Gospodarka odpadami
Poddziałanie: 5.2.1. Gospodarka odpadami ZIT

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-319/19 w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 5.2 Gospodarka odpadami, Poddziałania 5.2.1 Gospodarka odpadami – ZIT.

KIEDY?
Od 2019-05-31 do 2019-07-31 (do godziny 12:00:00)

KTO?
Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.
Związek Metropolitalny
Podmioty w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej)
Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe
Towarzystwa budownictwa społecznego

CO?
W ramach konkursu przewiduje się realizację następującego typu projektu: Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)

ILE?
Maksymalny poziom dofinansowania: 95,00 %
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie: 8 640 529,43 PLN

Instrument terytorialny: RIT Subregionu Zachodniego
Oś priorytetowa: 5. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów
Działanie: 5.2. Gospodarka odpadami
Poddziałanie: 5.2.2. Gospodarka odpadami RIT

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-318/19 w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 5.2 Gospodarka odpadami, Poddziałania 5.2.2 Gospodarka odpadami – RIT Subregionu Zachodniego.

KIEDY?
Od 2019-05-31 do 2019-09-02 (do godziny 12:00:00)

KTO?
Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.
Związek Metropolitalny
Podmioty w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej)
Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe
Towarzystwa budownictwa społecznego

CO?
W ramach konkursu przewiduje się realizację następującego typu projektu: Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)

ILE?
Maksymalny poziom dofinansowania: 95,00 %
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie: 3 840 235,30 PLN

Instrument terytorialny: ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Oś priorytetowa: 7. Sprawne usługi publiczne
Działanie: 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna
(PI 9a) konkurs poświęcony wsparciu regionalnych podmiotów leczniczych, które realizują szpitalne świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie ginekologii i/lub położnictwa

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pełniąca funkcję Instytucji Organizującej Konkurs:ogłasza jednoetapowy konkurs zamknięty nr: RPSW.07.03.00-IZ.00-26-258/19 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 7 „Sprawne usługi publiczne” Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna (PI 9a) konkurs poświęcony wsparciu regionalnych podmiotów leczniczych, które realizują szpitalne świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie ginekologii i/lub położnictwa

KIEDY?
od 10.06.2019 do 25.06.2019

KTO?
Podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:
samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
przedsiębiorcy, jednostki budżetowe oraz lekarze i pielęgniarki, które wykonują swój zawód w ramach działalności leczniczej i udzielają świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

CO?
a) przeprowadzenie robót budowlanych niezbędnych z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Jednocześnie projekty, których jedynym celem będzie dostosowanie istniejącej infrastruktury do obowiązujących przepisów będą uważane za niekwalifikowalne. Budowa nowych obiektów jest dopuszczona tylko w uzasadnionych przypadkach i powinna wynikać ze zdiagnozowanych potrzeb zdrowotnych w regionie;
b) doposażenia w sprzęt medyczny niezbędny z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych;
c) rozwiązania w zakresie ICT (oprogramowanie, sprzęt) w zakresie w jakim rozwiązania te nie są związane z realizacją działań wskazanych w Narzędziu 26 Policy Paper – upowszechnienie wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej oraz Narzędziu 27 Policy Paper – upowszechnienie wykorzystania telemedycyny (tylko jako element projektu);
d) przeprowadzenia robót budowlanych i doposażenia pracowni diagnostycznych i innych komórek organizacyjnych, które współpracują przy udzielaniu szpitalnych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ginekologii i/lub położnictwa oraz działają w strukturze organizacyjnej podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych z zakresu objętego wsparciem (tylko jako element projektu).

ILE?
Maksymalny poziom dofinansowania: 85%
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie: 6 000 000,00 PLN (środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

Oś priorytetowa: 9. Włączenie społeczne
Działanie: 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałanie: 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice jako Instytucja Zarządzająca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.09.02.06-IZ.01-24-322/19 w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych –konkurs RPO WSL 2014-2020. W ramach konkursu Wnioskodawca wdraża założenia Regionalnego Programu Zdrowotnego Województwa Śląskiego na lata 2017-2020 „Zdrowa Matka i dziecko”.

KIEDY?
Od 30.05.2019 do 18.07.2019

KTO?
O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu, z wyłączeniem:
osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych);
podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
podmiotów, o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

CO?
Wdrażanie regionalnych programów zdrowotnych w zakresie:
poprawy opieki nad kobietą w ciąży w kontekście budowania postaw świadomego rodzicielstwa oraz wczesnego wykrywania i leczenia wad rozwojowych u dzieci w okresie prenatalnym poprzez:
organizację szkół świadomego rodzicielstwa;
działania edukacyjne dla personelu medycznego, w tym POZ.

ILE?
Maksymalny poziom dofinansowania: 93,00 % (85% UE + 8% BP)
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie: 3 994 350,00 PLN
Minimalna wartość projektu: 50 000,00 PLN

GDZIE?
woj. śląskie

Instrument terytorialny: RIT Subregionu Północnego
Oś priorytetowa: 8. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy
Działanie: 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego
Poddziałanie: 8.1.2. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.08.01.02-IZ.01-24-310/19 w ramach Osi Priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działania 8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, Poddziałania 8.1.2 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT (Subregion Północny) Integralną częścią Ogłoszenia o konkursie jest Regulamin konkursu nr RPSL. 08.01.02-IZ.01-24-310/19.

KIEDY?
Od 30.04.2019 do 03.06.2019

KTO?
O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu, z wyłączeniem:
osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),
podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2017 poz. 2077);
podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 r. poz. 769);
podmiotów, o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 703).

CO?
W ramach konkursu Wnioskodawcy mogą składać wnioski na niżej wskazane typy projektu:
Tworzenie i funkcjonowanie podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych), klubów dziecięcych i punktów dziennej opieki;
Tworzenie nowych miejsc opieki w podmiotach opieki nad dzieckiem do lat 3 już istniejących;
Tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi w innych formach opieki wymienionych w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3, obejmujące: a0 sprawowanie opieki przez nianię, b) sprawowanie opieki przez opiekuna dziennego;
Pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, dla których obowiązek opieki nad dziećmi stanowi barierę w dostępie do rynku pracy.
Sprawowanie opieki przez nianię w ramach 3-go typu operacji może być realizowane wyłącznie jako uzupełnienie działań realizowanych w ramach 1-go, 2-go i 4-go typu operacji.

ILE?
Maksymalny poziom dofinansowania: 95,00 %
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie: 8 640 529,43 PLN

Instrument terytorialny: ZIT Subregionu Centralnego
Oś priorytetowa: 9. Włączenie społeczne
Działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałanie: 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice jako Instytucja Zarządzająca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.09.02.01-IZ.01-24-301/19 w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT Subregion Centralny RPO WSL 2014-2020.

KIEDY?
Od 2019-03-31 do 2019-06-28

KTO?
O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu, z wyłączeniem:

 • osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),
 • podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.);
 • podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769);
 • podmiotów, o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 703 z późn. zm.)

CO?

1. Działania w zakresie podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodziny oraz pieczy zastępczej, wspierające proces deinstytucjonalizacji, w tym:

a) tworzenie nowych placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, specjalistycznej i pracy podwórkowej, oferujących wsparcie dzienne dla dzieci i młodzieży; rozwijanie środowiskowych form opieki nad dziećmi i młodzieżą poprzez tworzenie nowych miejsc w funkcjonujących placówkach wsparcia dziennego lub rozszerzenie oferty wsparcia,

b) tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego do 8 dzieci i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno -interwencyjnego do 14 osób; kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, doskonalenie kompetencji osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą,

c) wsparcie i rozwój form pracy z rodziną, asystentury rodzinnej, instytucji rodzin wspierających, pomocowych jako wspierających rodzinę w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

d) zwiększanie dostępności do usług poradnictwa rodzinnego jako wspierającego wypełnienie funkcji opiekuńczo-wychowawczej zgodnie ze zidentyfikowanymi terytorialnie potrzebami.

2. Działania na rzecz rozwoju usług mieszkalnictwa wspomaganego, poprzez zapewnienie dostępu do usług świadczonych w mieszkaniach chronionych, mieszkaniach lub domach treningowych i wspieranych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych wspierających proces ich integracji społecznej lub zawodowej.

3. Działania na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z uwzględnieniem priorytetyzacji w kierunku środowiskowej formuły świadczenia, w tym prowadzone w miejscu zamieszkania, obejmujące m.in.:

a) tworzenie miejsc opieki w istniejących lub nowotworzonych ośrodkach zapewniających opiekę dzienną lub całodobową, w tym miejsc opieki krótkoterminowej w zastępstwie osób na co dzień opiekujących się osobami niesamodzielnymi,

b) wsparcie opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi, w szczególności poprzez: kształcenie, w tym szkolenie i zajęcia praktyczne oraz wymianę doświadczeń dla opiekunów faktycznych, w tym m.in. zwiększające ich umiejętności w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi; poradnictwo, w tym psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne dla sprawowania wysokiej jakości opieki i odciążenia opiekunów faktycznych; sfinansowanie usługi asystenckiej lub opiekuńczej w celu umożliwienia opiekunom osób niesamodzielnych /z niepełnosprawnością podjęcie aktywności społecznej, zawodowej lub edukacyjnej,

c) usługi dziennej opieki środowiskowej, w tym usługi świadczone przez opiekunów dla osób niesamodzielnych, asystentów osób niepełnosprawnych, wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzką i inne formy samopomocowe

d) rozwój usług opiekuńczych w oparciu o nowoczesne technologie, np. teleopieki, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) form samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii

e) usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób niesamodzielnych/z niepełnosprawnością (np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, dowożenie posiłków) – wyłącznie jako wsparcie uzupełniające projekty dotyczące usług asystenckich lub opiekuńczych.

4. Działania w zakresie deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z kierunkami określonymi w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze zdrowia na lata 2014-2020.

ILE?
Maksymalny poziom dofinansowania: 93,00 %
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie: 19 669 185,08 PLN
Minimalna wartość projektu: 100 000,00 PLN
Poziom wkładu własnego: minimalnie 7% wartości wydatków kwalifikowanych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, ogłasza konkurs w ramach: Działania 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, Poddziałania 1.7.3 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w województwie śląskim współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

Termin naboru: 29.03.2019 – 27.05.2019
Zasięg: województwo śląskie

Podmioty uprawnione do dofinansowania:

 • przedsiębiorcy (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124),
 • jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne (forma prawna – kod 403, kod 429, kod 430, kod 431),
 • spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna – kod 140),
 • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami (forma prawna – kod 115).

Przedmiot dofinansowania:

Celem Poddziałania jest wspieranie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej poprzez budowę głównie na cele komunalno-bytowe sieci dystrybucji ciepła i/lub chłodu w celu podłączenia nowych odbiorców (nowych budynków nie posiadających do tej pory źródła ciepła) lub w celu podłączenia przyszłych odbiorców (tereny rozwojowe miasta). Dodatkowo w ramach poddziałania możliwa będzie realizacja kompleksowych projektów dotyczących budowy nowych lub zwiększania mocy (w wyniku rozbudowy) istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji wraz z sieciami
ciepłowniczymi lub sieciami chłodu, dzięki, którym możliwe będzie wykorzystanie ciepła powstałego w danej instalacji- tzw. projekty kompleksowe (źródło wraz z siecią). Istniejący system ciepłowniczy lub chłodniczy (niezależnie od rodzaju projektu) musi w
momencie zakończenia projektu spełniać wymóg efektywnego systemu ciepłowniczego lub chłodniczego, o którym mowa w art. 2 pkt 41 i 42 dyrektywy 2012/27/UE.

Poziom dofinansowania:

Minimalna wartość projektu mogącego ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu:
Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja dokumentu 10.2) nie przewiduje minimalnej kwoty dofinansowania projektu dla poddziałania1.7.3. Maksymalna kwota dofinansowania projektu w ramach konkursu (jeśli dotyczy): Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja dokumentu 10.2) nie przewiduje maksymalnej kwoty dofinansowania projektu dla poddziałania. Niemniej jednak, każdorazowo kwota dofinansowania dla projektu musi być obliczona zgodnie z § 7 Regulaminu konkursu POIS/1.7.3/3/2019. Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej, nie więcej niż 85%, z uwzględnieniem Metodyki wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE dla Poddziałania 1.7.3.

Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej na terenie województwa śląskiego, stanowiącej załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu.

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów w ramach:

Osi Priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej (2 typ projektu: Wdrażanie programów zdrowotnych dot. rehabilitacji leczniczej, uławiających powrót do pracy i utrzymanie zatrudnienia we współpracy z pracodawcami) – konkurs.

Zasięg: woj. śląskie
Termin naboru: 31.03.2019 – 23.05.2019

Podmioty uprawnione do dofinansowania:
O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu, z wyłączeniem:
osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.);
podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r. poz. 769);
podmiotów, o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 703 z późn. zm.).
Ponadto zaznacza się, że warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest niezaleganie z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i innych należności wymaganych odrębnymi przepisami. Powyższy zapis jest integralną częścią Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu (punkt G – Oświadczenia Beneficjenta – wniosku o dofinansowanie projektu).

Przedmiot dofinansowania:
W ramach konkursu Wnioskodawcy/Projektodawcy mogą składać wnioski wyłącznie na jeden typ projektu:
Typ 2: Wdrażanie programów zdrowotnych dotyczących rehabilitacji leczniczej, ułatwiających powroty do pracy i utrzymanie zatrudnienia we współpracy z pracodawcami
– Regionalny pogram rehabilitacji osób chorych na nowotwory układu pokarmowego na lata 2019-2022,
– Regionalny program rehabilitacji oddechowej jako drogi powrotu do aktywności zawodowej i społecznej na lata 2019-2022.

Poziom dofinansowania:
Maksymalny poziom dofinansowania 88,00 %

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice jako Instytucja Zarządzająca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs w ramach:

Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Subregion Zachodni RPO WSL 2014-2020

Termin naboru: 2019-03-31 [00:00:00] do 2019-05-15 [12:00:00]
Zasięg: RIT Subregion Zachodni

Podmioty uprawnione do dofinansowania:
O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu, z wyłączeniem:
UWAGA! Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno komunikacyjnych, np. teleopieki, systemów przywoławczych, jest możliwe wyłącznie jako elementu wsparcia i pod warunkiem zagwarantowania kompleksowości usługi opiekuńczej.

a) osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),

b) podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.);

c) podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 r. poz. 769);

d) podmiotów, o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 703 z późn. zm.).

Jednocześnie o dofinansowanie aplikować mogą wnioskodawcy, których projekty będą realizowane na terenie Subregionu Zachodniego.

Przedmiot dofinansowania:
Działania w zakresie podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodziny oraz pieczy zastępczej, wspierające proces deinstytucjonalizacji, w tym:
a) tworzenie nowych placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, specjalistycznej i pracy podwórkowej, oferujących wsparcie dzienne dla dzieci i młodzieży; rozwijanie środowiskowych form opieki nad dziećmi i młodzieżą poprzez tworzenie nowych miejsc w funkcjonujących placówkach wsparcia dziennego lub rozszerzenie oferty wsparcia,
b) tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego do 8 dzieci i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-interwencyjnego do 14 osób; kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, doskonalenie kompetencji osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą,
c) wsparcie i rozwój form pracy z rodziną, asystentury rodzinnej, instytucji rodzin wspierających, pomocowych jako wspierających rodzinę w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
d) zwiększanie dostępności do usług poradnictwa rodzinnego jako wspierającego wypełnienie funkcji opiekuńczo-wychowawczej zgodnie ze zidentyfikowanymi terytorialnie potrzebami.

Działania na rzecz rozwoju usług mieszkalnictwa wspomaganego, poprzez zapewnienie dostępu do usług świadczonych w mieszkaniach chronionych, mieszkaniach lub domach treningowych i wspieranych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych wspierających proces ich integracji społecznej lub zawodowej. Działania na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z uwzględnieniem priorytetyzacji w kierunku środowiskowej formuły świadczenia, w tym prowadzone w miejscu zamieszkania, obejmujące m.in.:
a) tworzenie miejsc opieki w istniejących lub nowotworzonych ośrodkach zapewniających opiekę dzienną lub całodobową, w tym miejsc opieki krótkoterminowej w zastępstwie osób na co dzień opiekujących się osobami niesamodzielnymi,
b) wsparcie opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi, w szczególności poprzez: kształcenie, w tym szkolenie i zajęcia praktyczne oraz wymianę doświadczeń dla opiekunów faktycznych, w tym m.in. zwiększające ich umiejętności w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi; poradnictwo, w tym psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne dla sprawowania wysokiej jakości opieki i odciążenia opiekunów faktycznych; sfinansowanie usługi asystenckiej lub opiekuńczej w celu umożliwienia opiekunom osób niesamodzielnych /z niepełnosprawnością podjęcie aktywności społecznej, zawodowej lub edukacyjnej,
c) usługi dziennej opieki środowiskowej, w tym usługi świadczone przez opiekunów dla osób niesamodzielnych, asystentów osób niepełnosprawnych, wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzką i inne formy samopomocowe,
d) rozwój usług opiekuńczych w oparciu o nowoczesne technologie, np. teleopieki, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) form samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii,
e) usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób niesamodzielnych/z niepełnosprawnością (np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, dowożenie posiłków) – wyłącznie jako wsparcie uzupełniające projekty dotyczące usług asystenckich lub opiekuńczych.
4. Działania w zakresie deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z kierunkami określonymi w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze zdrowia na lata 2014-2020.

Poziom dofinansowania:
Maksymalny poziom dofinansowania 93,00 %
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie PLN 7 041 467,64

Program: 3.2 POIR

Działanie: 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne, Inteligentny Rozwój

KOMU:

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

NA CO:

Wsparciem objęte są projekty polegające na wdrożeniu innowacji technologicznych – własnych lub nabytych wyników prac badawczo-rozwojowych.
Dofinansowanie w formie dotacji – „premii technologicznej” otrzymuje się celem spłaty części kredytu technologicznego. Dofinansowaniu podlegają wydatki kwalifikowalne przeznaczone na inwestycję technologiczną oraz na zrealizowane przez podmioty zewnętrzne ekspertyzy, studia, koncepcje i projekty związane z inwestycją.

ILE:

Wsparcie dla przedsiębiorcy stanowi premia technologiczna stanowiąca spłatę części kredytu technologicznego, udzielonego przez bank komercyjny na realizację inwestycji technologicznej.

Środki własne przedsiębiorcy muszą stanowić co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych inwestycji technologicznej finansowanej z kredytu technologicznego.

Udział premii technologicznej w odniesieniu do wartości kosztów kwalifikowanych ustalany jest zgodnie z pułapami określonymi w mapie pomocy regionalnej (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014–2020).

KIEDY:

od 08.10.2018 do 26.04.2019

Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy

KOMU:

Wnioski mogą składać osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy, spełniające kryteria regulaminowe

NA CO:

Dotacje można przeznaczyć w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, pozyskanie lokalu, pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa, związanych z podjęciem tej działalności.

ILE:

Dotacja bezzwrotna w wysokości w wysokości określonej w umowie, nie niż wyższej jednak niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia (od 20.000,00 zł do 23.000,00 zł)- wysokość może się różnić w zależności od województwa

KIEDY:

Nabór stały prowadzony przez Urzędy Pracy do wyczerpania środków

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego – projekty pozakonkursowe realizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy

KOMU:

podmioty prowadzące działalność gospodarczą, niepubliczne przedszkola i niepubliczna szkoły lub producenci rolni- spełniający kryteria regulaminowe

NA CO:

a) koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego lub opiekuna;
b) koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, związanego bezpośrednio ze sprawowaniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi lub prowadzeniem dla nich zajęć, dla skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna lub skierowanego poszukującego pracy absolwenta – dotyczy podmiotów będących żłobkiem lub klubem dziecięcym
c) koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, związanego bezpośrednio ze świadczeniem usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania, w tym usług mobilnych, dla skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna lub skierowanego poszukującego pracy absolwenta – dotyczy to podmiotów świadczących usługi rehabilitacyjne

ILE:

Kwota refundacji jest dokonywana w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak od 6 krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia (od 20.000,00 zł do 23.000,00 zł) – wysokość może się różnić w zależności od województwa.

KIEDY:

Nabór stały prowadzony przez Urzędy Pracy do wyczerpania środków

Polska Wschodnia

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II etap w ramach
osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

KOMU:

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy, prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej, którzy prawidłowo wykorzystali pomoc finansową otrzymaną w ramach Etapu I.

NA CO:

W ramach Etapu II działania 1.4 POPW dofinansowanie mogą uzyskać projekty obejmujące realizację działań rekomendowanych do wdrożenia w ramach strategii wzorniczej, opracowanej w Etapie I działania, m.in.:
1. koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych związanych z wdrożeniem strategii wzorniczej opracowanej w ramach I Etapu;
2. koszty realizacji inwestycji początkowej obejmujące:
a) nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości;
b) nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
– będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy otrzymującego pomoc,
– będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
– będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych,
– będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem oraz pozostaną w jego przedsiębiorstwie przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu;
3. Koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki wypłacanej na rzecz MŚP.

ILE:

Pomoc finansowa w ramach działania 1.4 POPW jest udzielana w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego.
Wysokość dofinansowania:
1. na koszty usług doradczych wynosi 50% kosztów kwalifikowanych,
2. na koszty realizacji inwestycji początkowej określa się zgodnie z § 3 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 878)
3. na koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia dla zaliczki, dla projektów, w których jednocześnie występuje regionalna pomoc inwestycyjna intensywność określana jest zgodnie z intensywnością regionalnej pomocy inwestycyjnej, o której mowa w § 3 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 878). W przypadku pozostałych projektów, maksymalna intensywność pomocy na koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia dla zaliczki wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.

KIEDY:

od 30 maja 2018 r. do 31 maja 2019 r., w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00