SUS 2.0

STANDARD SUS 2.0 DLA PODMIOTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI SZKOLENIOWO-ROZWOJOWE

Nowy Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0 określa normy i zasady świadczenia usług oraz zarządzania nimi przez podmioty szkoleniowo-rozwojowe.

Został opracowany przez Polską Izbę Firm Szkoleniowych (PIFS) przy pomocy ekspertów z branży szkoleniowo-rozwojowej, bazując na rynkowym doświadczeniu całego środowiska. Stanowi rozszerzenie standardu SUS, znanego na polskim rynku edukacyjnym od 2011 roku, który z sukcesem wdrożyło ponad 1000 organizacji.

Określa wymagania wobec przedsiębiorstw specjalizujących się w usługach szkoleniowych, doradczych, coachingowych, e-learningowych, itp., w zakresie przygotowania, wykonania i weryfikacji świadczonych usług. Wyznacza także standardy zarządzania kompetencjami osób odpowiedzialnych za realizację ww. usług.

Posiadanie certyfikatu SUS 2.0 upoważnia do zamieszczania swoich usług szkoleniowo-rozwojowych w Bazie Usług Rozwojowych (BUR), czyli realizacji szkoleń, doradztwa, coachingu, egzaminów, studiów podyplomowych itp., z dofinansowaniem do 80% dla podmiotów korzystających z owych szkoleń.

 

SUS 2.0 stawia przed firmami świadczącymi usługi szkoleniowo-rozwojowe wymagania w czterech kluczowych obszarach:

 • zarządzanie firmą specjalizującą się w usługach szkoleniowo-rozwojowych
 • usługi szkoleniowo-rozwojowe
 • kompetencje kadry szkoleniowo –rozwojowej
 • organizacja i logistyka usług

składające się na proces udzielania świadczeń szkoleniowych czyli kompleksowość prowadzonych działań, poprawę jakości, kompetencje, zespół specjalistów, stosowną dokumentację, organizację jednostki oraz logistykę.

Wdrożenie i utrzymanie standardów wymaga zaangażowania całego personelu firmy.

 

Co gwarantuje przedsiębiorstwom szkoleniowo-rozwojowym wdrożenie Standardu SUS 2.0?

 • Przynależność do prestiżowego grona dostawców usług szkoleniowych na najwyższym poziomie.
 • Uzyskanie nowych rekomendacji, które przyczynią się do rozwoju firmy.
 • Wzmocnienie wizerunku i konkurencyjności przedsiębiorstwa.
 • Wpis do Bazy Usług Rozwojowych (BUR) co umożliwi świadczenie usług szkoleniowych, które będą w całości lub częściowo finansowane ze środków UE dla klienta.

 

Współpraca dotycząca opracowania niezbędnej dokumentacji i wdrożenia Standardu SUS 2.0 jest podzielona na etapy.

Przybliżony podział zadań realizowanych w ramach poszczególnych etapów opisano niżej.

 

ETAP  I

 • Ocena spełnienia przez Organizację wymagań Standardu SUS 2.0, w tym ocena stosowanej dokumentacji dotyczącej działalności firmy (audit zerowy) wraz z przedstawieniem wyników w formie pisemnej (Raport z auditu zerowego lub Lista kontrolna);
 • Zdefiniowanie zakresu (Zamknięte usługi szkoleniowo – rozwojowe / Otwarte usługi szkoleniowo – rozwojowe / obie formy).

 

ETAP  II

 • Omówienie planowanych celów na dany rok.
 • Sporządzenie wymaganej dokumentacji systemowej (m.in.: polityk i procedur wraz z formularzami).

 

ETAP  III

 • Przeprowadzenie, przy współudziale konsultanta, auditu wewnętrznego w przedsiębiorstwie oraz pomoc w opracowaniu Arkusza samooceny/Listy kontrolnej.

 

Przedstawiona oferta dotycząca opracowania niezbędnej dokumentacji i wdrożenia standardu SUS 2.0 obejmuje:

 • audit zerowy, polegający na rzetelnej analizie organizacji pod względem spełnienia wymagań wraz z przedstawieniem wyników w formie pisemnej (Raport lub Lista kontrolna),
 • szczegółowe przedstawienie propozycji zmian, jakie powinny zostać wprowadzone w celu zapewnienia zgodności funkcjonowania podmiotu szkoleniowego ze standardami SUS 2.0 (Raport z auditu zerowego lub Lista kontrolna),
 • opracowanie niezbędnej dokumentacji (przykładowy zakres: polityki i procedury),
 • audit wewnętrzny, pomoc w opracowaniu Arkusza samooceny/Listy kontrolnej,
 • maksymalnie 3 wyjazdy do klienta podczas trwania umowy (w tym audit wewnętrzny).