ISO/IEC 17025:2018

Oferujemy następujące szkolenia dotyczące ISO/IEC 17025:2018:

System Zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018 promuje zaufanie do działalności laboratoriów.

Szkolenia związane z System Zarządzania zapoznają z wymaganiami normy ISO/IEC 17025:2018, m.in. dotyczącymi:

 • kompetencji, bezstronności oraz spójnego działania laboratoriów,
 • zasobów (w postaci wyposażenia czy zasobów ludzkich)
 • pobierania próbek,
 • postępowania z obiektami do badań lub wzorcowań,
 • zapisów technicznych,
 • potwierdzania ważności wyników,
 • raportowania wyników,
 • ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania.

Celem szkolenia na Auditora wewnętrznego jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat wytycznych dotyczących przeprowadzania auditów wewnętrznych systemu zarządzania zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 19011:2018 oraz ich zastosowania w odniesieniu do przeprowadzania auditu zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018.

Szkolenia skierowane są do:

 • wszystkich osób chcących zapoznać się z wymaganiami normy ISO/IEC 17025:2018,
 • pracownikami, którym powierzono zadanie wdrożenia i nadzorowania Systemu Zarzadzania,
 • auditorom wewnętrznym, celem odnowienia posiadanej wiedzy,
 • kandydatom na auditorów wewnętrznych Systemu Zarzadzania.

Skontaktuj się z nami

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.
  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl