Ochrona Danych Osobowych (RODO)

Wymagania zgodne z rozporządzeniem ochrony danych osobowych (RODO)

 

1. Cel szkolenia:

Zapoznanie się z wymaganiami dot. przepisów prawnych związanych z ochroną danych osobowych (RODO).

2. Profil uczestników:

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób chcących zapoznać się przepisami prawnymi dot. ochrony danych osobowych (RODO).

3. Forma szkolenia: kurs połączony z ćwiczeniami.

4. Termin i miejsce: do ustalenia.

* możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych
5. Cena: 700 zł netto za osobę
cena obejmuje:

 • materiały szkoleniowe,
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia,
 • poczęstunek,
 • 8 h lekcyjnych

 6. Program szkolenia:

 1. Ustawa o ochronie danych osobowych – definicja.
 2. Podmiotowy i przedmiotowy zakres stosowania ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Obowiązki przedsiębiorstwa/instytucji jako Administratora Danych Osobowych.
 4. Prawa osób, których dane dotyczą.
 5. Udostępnianie danych a powierzenie przetwarzania danych.
 6. Inspektor danych osobowych i jego obowiązki.
 7. RODO – aspekty teoretyczne i praktyczne.
 8. Uprawnienia kontrolne, procedura kontroli i kompetencje egzekucyjne Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 9. Zmiany przepisów unijnych dotyczących obszaru ochrony danych osobowych.
 10. Ćwiczenia;
 11. Dyskusja.

W celu zgłoszenia na szkolenie proszę wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy

Osoba zamawiająca

Imię*
Nazwisko*
Telefon*
E-mail*
Nazwa firmy/instytucji*
NIP*
Adres


Miejscowość*
Województwo*
Kod pocztowy*
Państwo*
Uczestnik 1:

Imię*
Nazwisko*
Uczestnik 2:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 3:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 4:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 5:

Imię
Nazwisko
Uwagi dodatkowe
* Jednocześnie upoważniamy firmę Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.


Należność za uczestnictwo w kursie zobowiązujemy się uregulować przed jego
rozpoczęciem przelewem na konto:
23 1020 2401 0000 0402 0217 168
Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl