Zarządzanie środowiskiem

Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie

1. Cel szkolenia: zwiększenie konkurencyjności firmy – poprawa wizerunku firmy w oczach potencjalnych klientów i inwestorów

2. Profil uczestników: właściciele przedsiębiorstw, osoby odpowiedzialne za sprawy środowiskowe w firmie

3. Forma szkolenia: seminarium z przykładami praktycznymi

4. Termin i miejsce: harmonogram szkoleń

możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych

5. Cena: 400 zł netto za osobę

cena obejmuje:

 • zaświadczenie
 • materiały szkoleniowe
 • poczęstunek

6. Program szkolenia:

1. Traktowanie zarządzania środowiskowego, jako jednego z priorytetów działalności firmy

2. Nawiązywanie i utrzymywanie stałego kontaktu z przedstawicielami stron zainteresowanych ochroną i polepszeniem stanu środowiska

3. Ustalenie wymogów i regulacji prawnych w zakresie środowiskowych aspektów działalności przedsiębiorstwa

4. Wzbudzenie i rozwinięcie zainteresowania pracowników problemami ochrony środowiska poprzez wyraźny podział obowiązków
i zakresu odpowiedzialności, szkolenia, samokształcenia itp.

5. Planowanie środowiskowe obejmujące cały cykl życia produktu

6. Opracowanie procedury dążenia do wyznaczonych poziomów działania

7.Zapewnienie koniecznych środków na cele organizacyjne, szkoleniowe, a także inwestycyjne

 

W celu zgłoszenia na szkolenie proszę wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy

  Osoba zamawiająca

  Imię*

  Nazwisko*

  Telefon*
  E-mail*
  Nazwa firmy/instytucji*
  NIP*

  Adres


  Miejscowość*

  Województwo*

  Kod pocztowy*

  Państwo*

  Uczestnik 1:

  Imię*

  Nazwisko*

  Uczestnik 2:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 3:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 4:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 5:

  Imię

  Nazwisko

  Uwagi dodatkowe

  * Jednocześnie upoważniamy firmę Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

  Należność za uczestnictwo w kursie zobowiązujemy się uregulować przed jego
  rozpoczęciem przelewem na konto:
  23 1020 2401 0000 0402 0217 168
  Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl