Pełnomocnik/Koordynator Systemu Zarządzania Środowiskiem wg. normy PN-EN ISO 14001:2015

Pełnomocnik/Koordynator Systemu Zarządzania Środowiskiem wg. normy PN-EN ISO 14001:2015

1. Cel szkolenia: zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających pełnienie w firmie funkcji Pełnomocnika/Koordynatora ds. Systemu Zarządzania Środowiskiem wg. normy PN-EN ISO 14001:2015 w odniesieniu do wymagań normy.

2. Profil uczestników: Pełnomocnicy i kandydaci na Pełnomocnika/Koordynatora ds. Systemu Zarządzania Środowiskiem.

3. Forma szkolenia: kurs połączony z ćwiczeniami.

4. Termin i miejsce: do ustalenia.

* możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych

5. Cena: 1200 zł netto za osobę

cena obejmuje:

 • certyfikat/zaświadczenie,
 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek.

6. Program szkolenia:

 1. Wstęp – skrótowe omówienie przedmiotu szkolenia.
 2. Mianowanie Pełnomocnika/Koordynatora – praktyka, zasady wyboru. Cechy charakterologiczne wymagane od Pełnomocnika/Koordynatora.
 3. Zadania Pełnomocnika/Koordynatora – wyciąg z normy. Omówienie.
 4. Ranga Pełnomocnika/Koordynatora w firmie. Jak zdobyć autorytet?
 5. Współpraca Pełnomocnika/Koordynatora z konsultantem.
 6. Nauka własna – znaczenie szkoleń, współpracy z konsultantem, nauka przez doświadczanie i ćwiczenie.
 7. Zadania Pełnomocnika/Koordynatora.
 8. Ogólne wymagania normy PN-EN ISO 14001:2015.
 9. Odpowiedzialność kierownictwa w kontekście polityki środowiskowej.
 10. Identyfikacja i ocena aspektów.
 11. Wymagania prawne i ocena zgodności z wymaganiami.
 12. Monitorowanie i pomiary środowiskowe.
 13. Programy zarządzania przez cele.
 14. Przeglądy systemu zarządzania.

Szkolenie prezentuje dobre praktyki zarządzania dotyczące:

 • kompetencji i uprawnień Pełnomocnika/Koordynatora,
 • nadzorowania Systemu,
 • planowania auditów PN-EN ISO 14001:2015,
 • działań auditowych i poauditowych,
 • nadzorowania spełnienia wymagań prawnych.

Ćwiczenia (przykłady):

 • pytania sprawdzające,
 • interpretacja normy PN-EN ISO 14001:2015 na konkretnych przykładach,
 • sporządzenie mapy procesów,
 • opracowanie przykładowej procedury.

W celu zgłoszenia na szkolenie proszę wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy

Osoba zamawiająca

Imię*
Nazwisko*
Telefon*
E-mail*
Nazwa firmy/instytucji*
NIP*
Adres


Miejscowość*
Województwo*
Kod pocztowy*
Państwo*
Uczestnik 1:

Imię*
Nazwisko*
Uczestnik 2:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 3:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 4:

Imię
Nazwisko
Uczestnik 5:

Imię
Nazwisko
Uwagi dodatkowe
* Jednocześnie upoważniamy firmę Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.


Należność za uczestnictwo w kursie zobowiązujemy się uregulować przed jego
rozpoczęciem przelewem na konto:
23 1020 2401 0000 0402 0217 168
Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl