Wymagania normy Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-N 45001:2018

Wymagania normy Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-N 45001:2018

1. Cel szkolenia: 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi wymaganiami i strukturą normy PN-ISO 45001:2018. W trakcie szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę m.in. dotyczącą sposobów monitorowania zagrożeń związanych z bhp, które mogą mieć wpływ na działalność organizacji.

W przypadku Organizacji, które posiadają wdrożone wcześniejsze standardy BHP (np. normy PN-N-18001, PN-N-18004, PN-N-18011 i OHSAS 18001) uczestnicy zapoznają się również z czynności jakie należy podjąć, aby dostosować swój System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy do nowych wytycznych.

2. Profil uczestników:

Pracownicy, którym powierzono zadanie transformacji posiadanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy do wymagań nowej normy ISO 45001. Pracownicy, którym powierzono zadanie wdrożenia i nadzorowania Systemu Zarzadzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Kandydaci na auditorów wewnętrznych Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy przygotowujący się do szkolenia właściwego na auditora wewnętrznego. Szkolenie skierowane jest również do wszystkich innych osób, które jeszcze nie miały styczności, a chcą zapoznać się z wymaganiami normy ISO 45001.

3. Forma szkolenia:

Szkolenie zorganizowane jest w formie kursu połączonego z ćwiczeniami.

4. Termin i miejsce:

Termin – Zgodnie z harmonogramem szkoleń lub też w terminie uzgodnionym z klientem.

Miejsce – sala szkoleniowa Przedsiębiorstwa Konsultingowego „AGM” lub siedziba Zamawiającego (w przypadku szkoleń zamkniętych).

* możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych

5. Cena:

600 zł netto za osobę (w przypadku szkolenia w siedzibie Przedsiębiorstwa Konsultingowego „AGM”)

cena obejmuje:

 • certyfikat/zaświadczenie,
 • materiały szkoleniowe.

6. Program szkolenia:

1. Wprowadzenie

2. Terminy i definicje.

3. Kontekst organizacji.

4. Przywództwo i współudział pracowników.

5. Planowanie, w tym działania odnoszące się do ryzyk i szans, identyfikacja zagrożeń oraz ocena ryzyk i szans, określenie wymagań prawnych i innych wymagań.

6. Wsparcie.

7. Działania operacyjne, w tym eliminowanie zagrożeń i ograniczenie ryzyk dotyczących BHP, zarządzanie zmianą, gotowość i reagowanie na sytuacje awaryjne.

8. Ocena efektów działania, w tym monitorowanie, pomiary, analiza i ocena zgodności.

9. Doskonalenie.

10. Test sprawdzający wiedzę z zakresu Wymagań Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

 

W celu zgłoszenia na szkolenie proszę wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy

  Osoba zamawiająca

  Imię*

  Nazwisko*

  Telefon*
  E-mail*
  Nazwa firmy/instytucji*
  NIP*

  Adres


  Miejscowość*

  Województwo*

  Kod pocztowy*

  Kraj*

  Uczestnik 1:

  Imię*

  Nazwisko*

  Uczestnik 2:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 3:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 4:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 5:

  Imię

  Nazwisko

  Uwagi dodatkowe

  * Jednocześnie upoważniamy firmę Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

  Należność za uczestnictwo w kursie zobowiązujemy się uregulować przed jego
  rozpoczęciem przelewem na konto:
  23 1020 2401 0000 0402 0217 168
  Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl