Szkolenia przeciwpożarowe

Szkolenie przeciwpożarowe dla pracowników / firm

 1. Cel szkolenia ppoż dla pracowników: zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności praktycznych zachowania się w najczęściej spotykanych stanach zagrożenia życia. Szkolenie ppoż. pozwala również na aktualizację oraz uzupełnienie wiedzy pracowników oraz pracodawców, szczególnie z zakresu oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz oceny ryzyka które się z nimi wiąże. Forma kursu i sposób przekazywania wiedzy przez Inspektora ochrony przeciwpożarowej są przystępne i zrozumiałe dla osób, uczestniczących w szkoleniu.
 2. Forma szkolenia ppoż: kurs połączony z ćwiczeniami.
 3. Termin i miejsce: do ustalenia.

* możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych

 1. . Cena szkolenia ppoż dla firm: do uzgodnienia.

cena obejmuje:

 • zaświadczenie,
 • materiały szkoleniowe.

Szkolenie ppoż dla pracowników

 1. Przepisy prawa normujące zagadnienia ochrony przeciwpożarowej w Polsce.
 2. Warunki oraz sposoby ochrony przeciwpożarowej wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania oraz warunków technicznych obiektu.
 3. Źródła powstawania oraz potencjalne drogi rozprzestrzeniania się pożaru w obiekcie.
 4. Zasady postępowania w przypadku powstania pożaru, w tym alarmowanie służb ratowniczych.
 5. Podręczny sprzęt gaśniczy – budowa oraz zasady jego użycia w tym czasookresy poddawania go przeglądom technicznym przez konserwatorów sprzętu ppoż.
 6. Hydranty wewnętrzne oraz inne urządzenia i instalacje przeciwpożarowe – budowa oraz zasady ich użycia,  w tym terminy  poddawania ich przeglądom technicznym przez konserwatorów sprzętu ppoż.
 7. Ewakuacja – warunki oraz zasady ewakuacja osób z obiektu oraz czasookresy próbnych ewakuacji.

Sposoby przeprowadzania szkoleń przeciwpożarowych dla firm

 • w formie samokształcenia kierowanego,
 • seminarium – dostosowanie się do potrzeb klienta.

Po ukończeniu szkolenia ppoż dla pracowników i zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje odpowiednie zaświadczenie.

Szkolenia prowadzone są przez specjalistów ds. PPOŻ.

Szkolenia prowadzimy na indywidualne zlecenie Klienta w sali wykładowej w naszej siedzibie lub w siedzibie Firmy zlecającej, w dogodnym dla Klienta terminie.

Skontaktuj się z nami

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.
  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl