Szkolenia przeciwpożarowe

Szkolenie przeciwpożarowe dla pracowników / firm

 1. Cel szkolenia ppoż dla pracowników: zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności praktycznych zachowania się w najczęściej spotykanych stanach zagrożenia życia. Szkolenie ppoż. pozwala również na aktualizację oraz uzupełnienie wiedzy pracowników oraz pracodawców, szczególnie z zakresu oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz oceny ryzyka które się z nimi wiąże. Forma kursu i sposób przekazywania wiedzy przez Inspektora ochrony przeciwpożarowej są przystępne i zrozumiałe dla osób, uczestniczących w szkoleniu.
 2. Forma szkolenia ppoż: kurs połączony z ćwiczeniami.
 3. Termin i miejsce: do ustalenia.

* możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych

 1. . Cena szkolenia ppoż dla firm: do uzgodnienia.

cena obejmuje:

 • zaświadczenie,
 • materiały szkoleniowe.

Szkolenie ppoż dla pracowników

 1. Przepisy prawa normujące zagadnienia ochrony przeciwpożarowej w Polsce.
 2. Warunki oraz sposoby ochrony przeciwpożarowej wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania oraz warunków technicznych obiektu.
 3. Źródła powstawania oraz potencjalne drogi rozprzestrzeniania się pożaru w obiekcie.
 4. Zasady postępowania w przypadku powstania pożaru, w tym alarmowanie służb ratowniczych.
 5. Podręczny sprzęt gaśniczy – budowa oraz zasady jego użycia w tym czasookresy poddawania go przeglądom technicznym przez konserwatorów sprzętu ppoż.
 6. Hydranty wewnętrzne oraz inne urządzenia i instalacje przeciwpożarowe – budowa oraz zasady ich użycia,  w tym terminy  poddawania ich przeglądom technicznym przez konserwatorów sprzętu ppoż.
 7. Ewakuacja – warunki oraz zasady ewakuacja osób z obiektu oraz czasookresy próbnych ewakuacji.

Sposoby przeprowadzania szkoleń przeciwpożarowych dla firm

 • w formie samokształcenia kierowanego,
 • seminarium – dostosowanie się do potrzeb klienta.

Po ukończeniu szkolenia ppoż dla pracowników i zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje odpowiednie zaświadczenie.

Szkolenia prowadzone są przez specjalistów ds. PPOŻ.

Szkolenia prowadzimy na indywidualne zlecenie Klienta w sali wykładowej w naszej siedzibie lub w siedzibie Firmy zlecającej, w dogodnym dla Klienta terminie.

Jednym z najważniejszych obowiązków przedsiębiorcy jest zapewnienie bezpieczeństwa swoim pracownikom. Z tego powodu każda z zatrudnionych osób powinna przejść szkolenie BHP, jednak jak prawo normuje szkolenia przeciwpożarowe. Jak często powinny się odbywać i czy w ogóle są obowiązkowe? Zapraszamy do lektury.

Bezpieczeństwo w zakładzie pracy jest bardzo ważne, dlatego każdy przedsiębiorca ma obowiązek zorganizowania dla swoich pracowników szkolenia BHP, które zapewni im podstawową wiedzę w odniesieniu do zagrożeń w zakładzie pracy oraz zalecanych czynności w kryzysowych sytuacjach (np. proces resuscytacji). Jednak czy prawo nakazuje także zapewnić szkolenia przeciwpożarowe?

Szkolenia przeciwpożarowe – obowiązkowe czy nie?

W myśl Ustawy o ochronie przeciwpożarowej właściciel lub użytkownik obiektu ma obowiązek zabezpieczenia przed zagrożeniem pożarowym. Działanie takie musi obejmować zarówno dbanie o to, by budynek spełniał odpowiednie normy oraz wymagania przeciwpożarowe, np. za sprawą instalacji odpowiednich przegród ppoż. czy drzwi o odpowiedniej wytrzymałości ogniowej, jak i był wyposażony w sprawne urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice. Niezbędne jest także zagwarantowanie możliwości ewakuacji oraz przygotowanie budynku do prowadzenia akcji gaśniczej. Do poprawnego funkcjonowania całego systemu będzie jednak potrzebne zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi, a także ustalenie metody postępowania w sytuacji zagrożenia.

Szkolenia przeciwpożarowe – jak często je organizować?

Co prawda obecnie obowiązujące prawo określa, w jakim czasie od zatrudnienia powinno się odbyć szkolenie BHP zawierające instrukcje przeciwpożarowe, jednak nie normuje już regularności ich miejsca. Może to więc oznaczać, że powtarzanie wspomnianego szkolenia nie jest konieczne. Z drugiej strony wielu ekspertów sugeruje, żeby organizować je cyklicznie, ponieważ dzięki temu starsi pracownicy będą w stanie odświeżyć swoją znajomość czynności związanych z ochroną PPOŻ oraz ją zaktualizować, jeśli od poprzedniego kursu zmieniły się oficjalne zalecenia. Dzięki temu można zwiększyć bezpieczeństwo w całym zakładzie pracy.

Szkolenia przeciwpożarowe – zasady ich przeprowadzenia

Niestety przepisy prawne nie regulują tego w sposób jasny i jednoznaczny. Przyjmuje się więc, że należy je dostosować do specyfiki zakładu pracy. Poza tym powinny być również częścią szkolenia wstępnego podstawowego oraz instruktażu ogólnego, w ramach których należy zapoznać wszystkich pracowników z przepisami oraz instrukcjami przeciwpożarowymi obowiązującymi w danym miejscu pracy, a także z zasadami postępowania w razie wystąpienia pożaru.
Szkolenia przeciwpożarowe składają się z części teoretycznej oraz praktycznej. Zakres tematyki szkolenia PPOŻ powinien obejmować:

 • przeprowadzenie sprawnej ewakuacji;
 • przeszkolenie z zakresu sposobu używania obowiązkowego sprzętu i akcesoriów PPOŻ, znajdujących się na wyposażeniu zakładu pracy i dostosowanych do jego specyfiki;
 • oznakowanie przeciwpożarowe oraz procedury alarmowe;
 • sporządzenie instrukcji pożarowej;
 • omówienie przyczyn i źródeł pożarów oraz sposoby ich zapobieganiu;
 • szkolenie z zakresu udzielania pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru.

Szkolenia PPOŻ przeprowadzane są przez wykwalifikowanych oraz doświadczonych instruktorów, którzy w sposób profesjonalny przygotowują wszystkich uczestników szkolenia do skutecznej ochrony w sposób teoretyczny i praktyczny, uwzględniając specyfikę danego miejsca pracy.

Zatroszcz się o szkolenia przeciwpożarowe dla pracowników

Zajmujemy się prowadzeniem szkoleń BHP oraz PPOŻ dla przedsiębiorstw dowolnej branży. Przygotowujemy potrzebne zaświadczenia oraz materiały szkoleniowe.

Skontaktuj się z nami

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.
  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl