LEAN MANUFACTURING – optymalne zarządzanie potencjałem procesów produkcyjnych

Lean Manufacturing – optymalne zarządzanie potencjałem procesów produkcyjnych

1. Cel szkolenia:

 • praktyczne wytłumaczenie uczestnikom założeń Lean Manufacturing,
 • przyjrzenie się konkretnym przypadkom implementacji metody Lean Manufacturing,
 • poznanie  warunków, które trzeba spełnić dla skutecznego wdrożenia Lean Manufacturing,
 • odpowiednie wykazanie wpływu poziomu komunikacji między partnerami gospodarczymi na jakość funkcjonowania łańcucha dostaw i strumienia wartości,
 • przećwiczenie wykorzystywania i wdrażania poszczególnych technik Lean Manufacturing.

2. Profil uczestników: kadra wyższego i średniego szczebla oraz pracownicy produkcji i działów wsparcia.

3. Forma szkolenia: kurs połączony z ćwiczeniami.

4. Termin i miejsce: do uzgodnienia.

* możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych

5. Cena: 1800 zł netto za osobę

cena obejmuje:

 • zaświadczenie ukończenia szkolenia,
 • materiały szkoleniowe w wersji papierowej,
 • serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).
 • 16h lekcyjnych

6. Program szkolenia:

I. WPROWADZENIE DO WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH:

 • prezentacja trenera i uczestników warsztatów,
 • omówienie głównych elementów warsztatów.

  II. KLUCZOWE TERMINY I POJĘCIA ZARZĄDZANIA MODELOWANIEM PROCESÓW:

 • modelowanie procesu, zarządzanie procesowe, doskonalenie procesów,
 • działania w ramach zarządzania procesowego,
 • model przebiegu pracy,
 • kluczowe korzyści z zarządzania modelowaniem procesów,
 • etapy projektu doskonalenia procesów.

  III. ZRÓWNOWAŻONA KARTA WYNIKÓW W PROCESACH PRODUKCYJNYCH:

 • podstawowe zasady funkcjonowania Zrównoważonej Karty Wyników (ang. Balanced Scorecard – BSC) – perspektywa całej organizacji i działów produkcyjnych i logistyki,
 • wykorzystanie BSC w procesie zarządzania wartością przedsiębiorstwa,
 • budowy systemu miar w organizacji produkcyjnej – czyli jak krok po kroku wdrożyć system wczesnego ostrzegania,
 • zasady ustalania i wyboru celów strategicznych w odniesieniu do różnych perspektyw biznesowych ze szczególnym uwzględnieniem procesów produkcyjnych,
 • etapy procesu wdrażania Kart Wyników w środowisku produkcyjnym.

  IV. PROJEKTOWANIE STRUMIENIA WARTOŚCI – GRA SYMULACYJNA:

 • strumień wartości – a właściwie, co to takiego,
 • mapowanie i definiowanie aktualnych procesów biznesowych,
 • projektowanie stanu przyszłego i definiowanie głównych ról zgodnie ze strumieniem wartości,
 • interdyscyplinarne zespoły obsługujące strumień wartości.

  V. STANDARYZACJA PRACY W PROCESACH GŁÓWNYCH I WSPIERAJĄCYCH:

 • cel standaryzacji pracy – smutna konieczność czy podstawa do właściwych zmian,
 • analiza procesów pod kontem poszukiwania ograniczeń,
 • instrukcja tworzenia standardów w procesach wspierających – czyli krok po kroku w kierunku doskonałości.

  VI. IDENTYFIKACJA PRZEBIEGU WARTOŚCI W PROCESACH PRODUKCYJNYCH I USŁUGOWYCH:

 • wariantowość przepływu aktywności w procesach,
 • techniki grupowania zadań i unifikacja przepływów – eliminacja suboptymalizacji procesów i nieuprawnionego transferowania odpowiedzialności na inne działy w organizacji,
 • określenie zapotrzebowania na zasoby,
 • ocena potrzeb szkoleniowych podczas wdrażania procesów,
 • wybór technik zarządzania wizualnego.

  VII. PROJEKTOWANIE SYSTEMU SSĄCEGO ORAZ ELIMINACJA WĄSKICH GARDEŁ DLA PROCESÓW  PRODUKCYJNYCH:

 • projektowanie sygnałów wizualnych i ustalenie optymalnego typu systemu ssącego dla organizacji,
 • ustalenie zasad podejmowania decyzji – krytyczne spojrzenie na powszechne praktyki,
 • faza 1. identyfikacja ograniczeń,
 • faza 2. zapewnienie widoczności ograniczeń,
 • faza 3. ustalenie limitów,
 • faza 4. monitorowanie systemu.

  VIII. NARZĘDZIA LEAN I TECHNIKI W PROCESACH WSPIERAJĄCYCH:

 • zapobieganie problemom – analiza przyczyn i skutków wad FMEA,
 • analiza Pareto,
 • metoda Why-why,
 • system naprowadzania,
 • listy kontrolne,
 • narzędzia liczące,
 • Poka Yoke,
 • definiowanie sekwencji,
 • wskaźniki istotnych warunków,
 • system wykrywania niewłaściwego miejsca.

  IX. ZARZĄDZANIE ZAPASAMI W NOWOCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM:

 • funkcje i rola zapasu w przedsiębiorstwie – czy zawsze opłaca się redukować zapasy,
 • klasyfikacja zapasów i główne metody ich optymalizacji w organizacji,
 • zarządzanie zapasami jako podstawowy problem logistyki.

  X. ZASTOSOWANIE LEAN W RÓŻNYCH DZIAŁACH NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI – GRA SYMULACJACYJNA:

 • zasady zintegrowanego podejścia do optymalizacji organizacji produkcyjnej,
 • doskonalenie procesów produkcyjnych,
 • doskonalenie procesów sprzedaży i marketingu,
 • doskonalenie procesów w dziale zakupów,
 • doskonalenie procesów w dziale rachunkowości,
 • doskonalenie procesów w dziale obsługi Klienta,
 • doskonalenie procesów w dziale HR,

  XI. PODSUMOWANIE WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH I WNIOSKI KOŃCOWE:

 

Grupa szkoleniowa składa się z minimum 8 osób.

 

W celu zgłoszenia na szkolenie proszę wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy

  Osoba zamawiająca

  Imię*

  Nazwisko*

  Telefon*
  E-mail*
  Nazwa firmy/instytucji*
  NIP*

  Adres


  Miejscowość*

  Województwo*

  Kod pocztowy*

  Kraj*

  Uczestnik 1:

  Imię*

  Nazwisko*

  Uczestnik 2:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 3:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 4:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 5:

  Imię

  Nazwisko

  Uwagi dodatkowe

  * Jednocześnie upoważniamy firmę Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

  Należność za uczestnictwo w kursie zobowiązujemy się uregulować przed jego
  rozpoczęciem przelewem na konto:
  23 1020 2401 0000 0402 0217 168
  Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl