Dokumentacja wypadków w drodze do i z pracy

Dokumentacja wypadków w drodze do i z pracy

Uznanie zdarzenia za wypadek w drodze do lub z pracy ma istotne znaczenie dla Pracownika. Jeżeli jest on niezdolny do pracy z powodu takiego wypadku, może otrzymać od Pracodawcy
i z Zakładów Ubezpieczeń Społecznych świadczenia na korzystniejszych zasadach niż przy niezdolności do pracy z większości innych przyczyn.

Jak zdefiniować wypadek w drodze do pracy lub z pracy?
Za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do
lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza
i nie została przerwana.

Jednakże uważa się, że wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy, mimo iż droga ta została przerwana, jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby,
a także wówczas, gdy droga, nie będąc drogą najkrótszą, była dla ubezpieczonego, ze względów komunikacyjnych, najdogodniejsza.
Za drogę do pracy lub z pracy uważa się, oprócz drogi z domu do pracy lub z pracy do domu, drogę do miejsca lub z miejsca:

  1. innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego,
  2. zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych,
  3. zwykłego spożywania posiłków,
  4. odbywania nauki lub studiów.

Postępowanie po wypadku

Pracownik, który uległ wypadkowi w drodze do lub z pracy ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Pracodawcę.

Pracodawca powinien sporządzić kartę wypadku w drodze do lub z pracy, po ustaleniu okoliczności i przyczyn zdarzenia, nie później jednak niż w terminie 14 dni od uzyskania zawiadomienia o wypadku.

Skontaktuj się z nami

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.
    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl