Dokumentacja wypadków w drodze do i z pracy

Dokumentacja wypadków w drodze do i z pracy

Uznanie zdarzenia za wypadek w drodze do lub z pracy ma istotne znaczenie dla Pracownika. Jeżeli jest on niezdolny do pracy z powodu takiego wypadku, może otrzymać od Pracodawcy
i z Zakładów Ubezpieczeń Społecznych świadczenia na korzystniejszych zasadach niż przy niezdolności do pracy z większości innych przyczyn.

Zgłaszając zdarzenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w odpowiednim terminie i zgodnie z przyjętymi współcześnie zasadami, możemy liczyć na sprawne, bezpośrednie rozliczenie z ubezpieczycielem. Wypełnienie karty wypadku w drodze do pracy działa korzyść pracownika, umożliwiając mu skorzystanie z odpowiednich świadczeń.

Jak zdefiniować wypadek w drodze do pracy lub z pracy?
Za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do
lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza
i nie została przerwana.

Jednakże uważa się, że wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy, mimo iż droga ta została przerwana, jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby,
a także wówczas, gdy droga, nie będąc drogą najkrótszą, była dla ubezpieczonego, ze względów komunikacyjnych, najdogodniejsza.
Za drogę do pracy lub z pracy uważa się, oprócz drogi z domu do pracy lub z pracy do domu, drogę do miejsca lub z miejsca:

  1. innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego,
  2. zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych,
  3. zwykłego spożywania posiłków,
  4. odbywania nauki lub studiów.

Postępowanie po wypadku

Pracownik, który uległ wypadkowi w drodze do lub z pracy ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Pracodawcę.

Pracodawca powinien sporządzić kartę wypadku w drodze do lub z pracy, po ustaleniu okoliczności i przyczyn zdarzenia, nie później jednak niż w terminie 14 dni od uzyskania zawiadomienia o wypadku.

Karta wypadku w drodze do pracy lub z pracy –  najważniejsze informacje

Karta wypadku to dokument, który poza podstawowymi danymi dotyczącymi pracownika (tj. np. imię, nazwisko, PESEL etc.), zawiera także istotne informacje o czasie, miejscu, okolicznościach i skutkach zdarzenia mającego miejsce w drodze do pracy lub podczas powrotu z miejsca zatrudnienia. Warto podkreślić, że jest to podstawa do wnioskowania o odszkodowanie u ubezpieczyciela.

Dokument wypełnia się zwykle wraz z przełożonym, ale istnieje również możliwość sporządzenia karty wypadku samodzielnie. Niezależnie od wybranej formy niezwykle istotne są szybka reakcja osoby poszkodowanej i terminowe zgłoszenie zdarzenia u pracodawcy.

Co powinna zawierać dokumentacja wypadku w drodze do pracy lub z pracy?

Dokumentacja wypadku w drodze do pracy lub z pracy jest kluczowym elementem w procesie zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem pracowników. W przypadku zdarzenia tego typu prawidłowo przygotowana dokumentacja umożliwia skuteczne zidentyfikowanie okoliczności, analizę przyczyn oraz podjęcie odpowiednich działań prewencyjnych.

Poprawne wykonawstwo wszystkich czynności natury formalnej i sporządzenie kompletnej dokumentacji wypadku (w drodze do pracy lub z pracy) pozwala na sprawne nawiązanie ścieżki korespondencyjnej z danym biurem ubezpieczeń.

Informacje zawarte w karcie wypadku w drodze do pracy

W dokumentacji wypadku w drodze do pracy lub z pracy musi znajdować się oświadczenie pracownika (osoby poszkodowanej), członków jego rodziny lub świadków zdarzenia. Ponadto niezbędne są także informacje uzyskane od podmiotów badających okoliczności zdarzenia (np. osób udzielających pierwszej pomocy, wzywających służby ratunkowe etc.).

Warto podkreślić, że kartę wypadku wypełnia się w dwóch egzemplarzach – jeden trafia do osoby poszkodowanej, a drugi stanowi podstawę dokumentacji powypadkowej.

Karta wypadku w drodze do pracy lub z pracy – nasze wsparcie

Przedsiębiorstwo konsultingowe może odegrać istotną rolę w zakresie zarządzania dokumentacją wypadku w drodze do pracy, zapewniając wsparcie w kilku kluczowych obszarach. W AGM Konsulting oferujemy kompleksowe doradztwo w zakresie przygotowywania karty.

Pomagamy klientom w zrozumieniu i wdrożeniu aktualnych przepisów prawa dotyczących dokumentacji wypadku, a także w samym procesie jej kompletowania. Ponadto zajmujemy się przeprowadzeniem audytu wewnętrznego w celu oceny skuteczności procedur. Proponujemy różne formy optymalizacji, jeśli to konieczne.

 

Pomoc w dostosowaniu procesów do specyfiki danej firmy to nasza specjalność. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do opisywanej kwestii serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się z nami

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.
    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl