Doskonalenie kompetencji kierowniczych

Doskonalenie kompetencji kierowniczych

1. Cel szkolenia:

 • kształtowanie umiejętności zarządzania zespołem produkcyjnym,
 • doskonalenie kompetencji komunikacyjnych,
 • podnoszenie efektywności grupowych form pracy,
 • zwiększanie motywacji indywidualnej i zespołowej,
 • rozwój kompetencji własnych i współpracowników,
 • kształtowanie proaktywnej postawy wobec problemów,
 • wypracowanie konstruktywnych propozycji zmian w obszarze funkcjonowania zawodowego.

2. Profil uczestników:  kadra zarządzająca średniego i niższego szczebla w zakładach produkcyjnych.

3. Forma szkolenia: kurs połączony z ćwiczeniami.

4. Termin i miejsce: do uzgodnienia

*możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych

5. Cena: 1600 zł netto za osobę

cena obejmuje:

 • zaświadczenie ukończenia szkolenia,
 • materiały szkoleniowe w wersji papierowej,
 • serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).
 • 16h lekcyjnych

6. Program szkolenia:

  I. WPROWADZENIE – SPECYFIKA PRACY KIEROWNICZEJ:

 • funkcje kierownika,
 • role kierownicze,
 • kompetencje kierownicze,
 • kierownicy efektywni, efektowni i przeciętni,
 • dobrzy i źli kierownicy w ocenie podwładnych.

  II. ORGANIZACJA PRACY WŁASNEJ:

 • określanie zakresu obowiązków i wymagań wobec kierownika,
 • zasada Pareto i kluczowe umiejętności,
 • zachowania wychodzące poza zakres obowiązków,
 • indywidualny plan doskonalenia – kierownik.

  III. ZARZĄDZANIE CZASEM:

 • „złodzieje czasu” – wykrywanie i eliminowanie,
 • zasada Eisenhowera – ważność i pilność zadań,
 • zasada ABC – stosunek do realizowanych zadań,
 • planowanie czasu pracy,
 • zyski na czasie – poszukiwanie oszczędności czasowych.

  IV. INTEGRACJA PODWŁADNYCH – „SWOI” I „OBCY”:

 • zasady podziału,
 • charakterystyka podgrup,
 • kryteria merytoryczne i pozamerytoryczne,
 • sposoby przeciwdziałania.

  V. RELACJE Z PODWŁADNYMI:

 • identyfikacja preferowanego stylu kierowania,
 • oczekiwania podwładnych wobec kierownika,
 • dopasowanie podejścia do pracownika.

  VI. PODNOSZENIE MOTYWACJI PODWŁADNYCH:

 • demotywowanie – czego unikać?
 • „dobre słowo” – rola pochwał i doceniani,a
 • wydawanie poleceń,
 • delegowanie zadań.

  VII. PODNOSZENIE KOMPETENCJI PODWŁADNYCH:

 • współpraca z podwładnymi,
 • metody i techniki kształcenia,
 • dzielenie się wiedzą i umiejętnościami,
 • indywidualny plan doskonalenia – podwładny.

 

Grupa szkoleniowa składa się z minimum 8 osób.

 

W celu zgłoszenia na szkolenie proszę wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy

  Osoba zamawiająca

  Imię*

  Nazwisko*

  Telefon*
  E-mail*
  Nazwa firmy/instytucji*
  NIP*

  Adres


  Miejscowość*

  Województwo*

  Kod pocztowy*

  Kraj*

  Uczestnik 1:

  Imię*

  Nazwisko*

  Uczestnik 2:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 3:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 4:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 5:

  Imię

  Nazwisko

  Uwagi dodatkowe

  * Jednocześnie upoważniamy firmę Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

  Należność za uczestnictwo w kursie zobowiązujemy się uregulować przed jego
  rozpoczęciem przelewem na konto:
  23 1020 2401 0000 0402 0217 168
  Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl