Oferta Doradztwa Środowiskowego

Doradztwo środowiskowe kierujemy przede wszystkim do firm, które same realizują obowiązki wynikające z prawa ochrony środowiska, ale mają zapytania i wątpliwości przy ich wdrażaniu (wypełnianiu).

Kompleksowe doradztwo środowiskowe

Pragniemy być dla Państwa doradcą, który kompleksowo pomoże przy rozwiązywaniu problemów związanych z ochroną środowiska. Prawo ciągle się zmienia, wchodzą w życie nowe ustawy i rozporządzenia – nakłada to na firmy szereg obowiązków. Korzystając z doradztwa środowiskowego prowadzonego przez naszą firmę w zakresie zagadnień związanych z ochroną środowiska zyskujecie Państwo pewność, że wszystkie aspekty funkcjonowania firmy w tym zakresie będą Państwu znane, co pozwoli na terminowe i rzetelne wywiązywanie się z obowiązków formalno-prawnych. Współpracujemy z ekspertami i wybitnymi konsultantami z różnych dziedzin, zarówno w kraju, jak i za granicą. Czas poświęcany dotąd na śledzenie zmian prawnych, doszkalanie pracowników, wyjaśnianie kwestii spornych związanych z zagadnieniami ochrony środowiska, mogą Państwo przeznaczyć na zwiększenie efektywności swojej podstawowej działalności.

Doradztwo środowiskowe – co oferujemy?

 • Analizę poprawności prowadzenia miesięcznej ewidencji w zakresie gospodarki odpadami (karty przekazania odpadów oraz karty ewidencji odpadów, oświadczenia przekazania odpadów osobom fizycznym, dokumenty potwierdzające unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych i weterynaryjnych).
 • Weryfikację poprawności sporządzania oraz terminowości składania rocznych zbiorczych zestawień danych o ilości i rodzaju wytworzonych w danym roku kalendarzowym odpadów wraz z informacjami o sposobach gospodarowania odpadami poddanymi odzyskowi, unieszkodliwianiu, zbieraniu.
 • Pomoc w zidentyfikowaniu obszarów wymagających uwzględnienia w zbiorczym zestawieniu informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz naliczenia dla nich opłaty za korzystanie ze środowiska. Weryfikację poprawności
  i terminowości sporządzanych przez firmę sprawozdań z korzystania ze środowiska.
 • Wsparcie merytoryczne przy rejestracji podmiotu w Krajowej Bazie KOBIZE oraz wprowadzaniu raportu o emisji gazów cieplarnianych i innych substancji.
 • Wsparcie merytoryczne przy rejestracji podmiotu w BDO oraz podczas wystawiania kart przekazania odpadów, prowadzenia ewidencji poprzez bazę BDO.
 • Analizę prowadzonej gospodarki opakowaniami (prowadzenie ewidencja opakowań wprowadzanych na rynek krajowy, osiąganie wymaganych poziomów odzysku i recyklingu opakowań, rozliczanie opłaty produktowej, posiadanie umowy
  z Organizacją Odzysku, sporządzanie sprawozdania o gospodarowaniu opakowaniami, rozliczanie kampanii edukacyjnych).
 • Doradztwo środowiskowe w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie (identyfikacja i klasyfikacja odpadów zgodnie
  z katalogiem odpadów, selektywna zbiórka odpadów, właściwe ich magazynowanie, przekazywanie uprawnionym podmiotom, posiadanie stosownych pozwoleń i zezwoleń na gospodarowanie odpadami).
 • Analizę obowiązków dotyczących substancji zubożających warstwę ozonową oraz niektórych gazów cieplarnianych (rejestracja i prowadzenie karty urządzeń i systemów ochrony p.poż., serwis tych urządzeń i systemów przez certyfikowane podmioty, sprawozdawczość dotycząca importu, eksportu i stosowania substancji kontrolowanych i f-gazów).
 • Analizę spełniania wymagań wynikających z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz ustawy
  o bateriach i akumulatorach.
 • Weryfikację zakładu pod kątem posiadania wymaganych pozwoleń z zakresu ochrony środowiska oraz wywiązywania się z obowiązków nałożonych posiadanymi decyzjami administracyjnymi (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, pozwolenie zintegrowane, pozwolenie na wytwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów, pozwolenie na emisję zanieczyszczeń/zgłoszenie instalacji, pozwolenie wodnoprawne).
 • Analizę poprawności postępowania z wykorzystywanymi substancjami i mieszaninami niebezpiecznymi (właściwe ich przechowywanie, prowadzenie rejestru stosowanych substancji i mieszanin niebezpiecznych, udostępnianie aktualnych kart charakterystyki, stosowanie odpowiednich zabezpieczeń).

Skontaktuj się z nami

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.
  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl