Kontrola NFZ w placówce medycznej, aspekty komunikacyjne i prawne

Kontrola NFZ w placówce medycznej, aspekty komunikacyjne i prawne

1. Cel szkolenia: uporządkowanie wiedzy z zakresu procedury kontroli prowadzonych przez pracowników NFZ oraz rozwój umiejętności w zakresie skutecznych negocjacji i asertywnej komunikacji, podczas kontroli pracowników NFZ.

2. Profil uczestników: szkolenie skierowane jest do aktualnych i przyszłych świadczeniodawców NFZ, zarówno SPZOZ, NZOZ oraz indywidualnych, jak i grupowych praktyk lekarskich i pielęgniarskich.

3. Forma szkolenia: kurs połączony z ćwiczeniami.

4. Termin i miejsce: do ustalenia.

* możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych

5. Cena: 1000 zł netto za osobę

cena obejmuje:

 • zaświadczenie,
 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek.

6. Program szkolenia:

1. Profil kompetencyjny kontrolującego – wiedza, umiejętności, postawa.

2. Przygotowanie do kontroli – mapa empatii świadczeniodawców i kontrolujących (obawy, oczekiwania).

3. Procedura kontroli – aspekty prawne.

4. Rozpoczęcie kontroli sposoby budowania relacji z kontrolującymi (na czym polega komunikacja, wpływ przekonań świadczeniodawców i kontrolujących na sposób komunikacji, bariery komunikacyjne).

5. Trudne sytuacje w trakcie kontroli – jak im zapobiegać oraz jak je rozwiązywać (rodzaje i zasady zadawania pytań, sposoby i etapy prowadzenia negocjacji, gromadzenie materiału dowodowego).

6. Prawa i obowiązki kontrolowanego świadczeniodawcy oraz etyka i procedury w pracy urzędnika– czego może wymagać kontrolujący i kontrolowany.

7. Przedmiot kontroli – jaka jest granica pomiędzy wyjaśnianiem, a doradzaniem przez kontrolujących.

8. Emocje w czasie i po przeprowadzonej kontroli (metody pozwalające dystansować się od negatywnych emocji, zasady rozmowy ze zdenerwowaną, agresywną osobą, zasady zapobiegania i radzenia sobie ze stresem).

9. Zakończenie kontroli – aspekty komunikacyjne i prawne.

 

W celu zgłoszenia na szkolenie proszę wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy

  Osoba zamawiająca

  Imię*

  Nazwisko*

  Telefon*
  E-mail*
  Nazwa firmy/instytucji*
  NIP*

  Adres


  Miejscowość*

  Województwo*

  Kod pocztowy*

  Państwo*

  Uczestnik 1:

  Imię*

  Nazwisko*

  Uczestnik 2:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 3:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 4:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 5:

  Imię

  Nazwisko

  Uwagi dodatkowe

  * Jednocześnie upoważniamy firmę Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

  Należność za uczestnictwo w kursie zobowiązujemy się uregulować przed jego
  rozpoczęciem przelewem na konto:
  23 1020 2401 0000 0402 0217 168
  Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl