Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) – informacje

Fundusz Pracy jest funduszem celowym, finansowanym ze składek odprowadzanych przez pracodawców i przez osoby prowadzące działalność gospodarczą. Jego zadaniem jest przede wszystkim aktywizacja osób bezrobotnych oraz merytoryczne wsparcie rynku pracy. Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) stanowi element Funduszu Pracy i służy finansowaniu szkoleń zarówno pracowników, jak i pracodawców.

W 2019 roku na funkcjonowanie Funduszu przeznaczono ponad 228 milionów złotych. Sposób rozdysponowania środków jest uzależniony od tzw. priorytetów, które są określane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz przez Radę Rynku Pracy.

Na jaki cel można przeznaczyć dofinansowanie krajowego funduszu szkoleniowego (KFS)?

Zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia pracodawca może ubiegać się o pokrycie kosztów związanych z:

  • potrzebami przedsiębiorstwa związanymi z kształceniem ustawicznym;
  • kursami oraz studiami podyplomowymi;
  • egzaminami, które umożliwiają zdobycie dyplomów potwierdzających uzyskanie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;
  • badaniami lekarskimi i psychologicznymi, jeśli badania te są niezbędne do podjęcia nauki lub pracy;
  • ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków, które musi zostać wykupione w związku z podjętą nauką.

Wszystkie świadczone przez nas usługi krajowego funduszu szkoleniowego (szkolenia KFS), wykonujemy dla Państwa w sposób kompleksowy i profesjonalny. Wykorzystujemy również rozwiązania charakterystyczne dla nowych technologii, co jest doceniane przez klientów. W obecnej sytuacji mogą Państwo skorzystać z usług realizowanych w formie zdalnej, w tym także wideokonferencji.

Skontaktuj się z nami

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.
    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl