Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Informujemy, że wszystkie nasze usługi doradcze wykonywane są dla Państwa w sposób tradycyjny tj. w trakcie bezpośredniego spotkania z Klientem, jednakże z uwagi na dynamiczny rozwój technologiczny oraz wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów w związku z m.in. sytuacją epidemiczną w kraju wszystkie usługi wykonujemy również w formie e-learningowej oraz w formie wideo konferencji z wykorzystaniem najnowszych technologii.

W 2016 roku rusza kolejna tura Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Krajowy Fundusz Szkoleniowy, w skrócie KFS, został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników.

Od 2016 roku z Krajowego Funduszu Szkoleniowego może skorzystać każdy pracodawca i pracownik – bez względu na wiek. Na ten cel przeznaczone jest aż 12.000 zł na każdego pracownika. Z dofinansowania będą mogły skorzystać osoby, które poprzez studia, warsztaty, rożnego typu szkolenia chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Skorzystanie z KFS pozwoli zwiększyć inwestycję
w potencjał kadrowy, co wpłynie na poprawę pozycji firmy, a także sytuacji samych pracowników na rynku pracy.

Środki KFS można przeznaczyć na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, na które składają się:

  • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
  • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności,
  • kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  • badanie lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończeniu kształcenia,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym wykształceniem.

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić w rozumieniu przepisów ustawy pracodawcy, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie kompetencji osób pracujących w firmie oraz swoich własnych.

 
Wysokość dofinansowania z KFS:

1. Mikroprzedsiębiorstwa: 100% kosztów

(Uwaga: mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln. EUR.)

2. Małe, Średnie i Duże przedsiębiorstwa: 80 % kosztów

Pracodawca planujący skorzystanie ze szkolenia musi złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy (właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności) wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego. Ze względu na to,
że środki udzielane są na zasadach pomocy de minimis, należy złożyć dodatkowo formularz pomocy de minimis, wraz z odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi jej ewentualne otrzymanie w latach ubiegłych.

 
W przedmiotowym temacie nasza firma oferuje Państwu:
  • pomoc podczas pisania wniosku do Powiatowego Urzędu Pracy,
  • przeprowadzenie szkoleń – propozycja szkoleń w zakładce Szkolenia – kliknij.

Szkolenia prowadzone są przez doświadczonych wykładowców firmy „AGM”. Prowadzący szkolenia są dobierani zgodnie ze specjalizacją i doświadczeniem zawodowym do indywidualnych potrzeb Klienta.

Szkolenia mogą być przeprowadzone w naszym biurze w Zabrzu lub w miejscu dogodnym dla Klienta. Czas ich trwania ustalany jest
z Klientem, w zależności od wybranego tematu szkolenia.

Każdorazowo potwierdzeniem ukończonego szkolenia jest wydanie certyfikatu dla jego uczestników (w przypadku pozytywnego zaliczenia testu), lub zaświadczenie potwierdzające udział w kursie.