Wymagania normy Wyroby medyczne – Systemy Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 13485:2016

Wymagania normy Wyroby medyczne – Systemy Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 13485:2016

 1. Cel szkolenia: 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi wymaganiami i strukturą normy PN-EN ISO 13485:2016.

 1. Profil uczestników: 

Pracownicy, którym powierzono zadanie wdrożenia i nadzorowania Systemu Zarzadzania Jakością (wyroby medyczne). Kandydaci na auditorów wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością przygotowujący się do szkolenia właściwego na auditora wewnętrznego. Szkolenie skierowane jest również do wszystkich innych osób, które jeszcze nie miały styczności, a chcą zapoznać się z wymaganiami normy ISO 13485.

 1. Forma szkolenia: 

Szkolenie zorganizowane jest w formie kursu połączonego z ćwiczeniami.

 1. Termin i miejsce:

Termin – Zgodnie z harmonogramem szkoleń lub też w terminie uzgodnionym z klientem.

Miejsce – sala szkoleniowa Przedsiębiorstwa Konsultingowego „AGM” lub siedziba Zamawiającego (w przypadku szkoleń zamkniętych).

* możliwość zorganizowania szkoleń zamkniętych

 1. Cena:

1 100 zł netto za osobę (w przypadku szkolenia w siedzibie Przedsiębiorstwa Konsultingowego „AGM”)

cena obejmuje:

 • certyfikat/zaświadczenie,
 • materiały szkoleniowe.
 1. Program szkolenia:
 2. Wprowadzenie.
 3. Podstawowe pojęcia, terminy i definicje.
 4. Wymagania ogólne dotyczące Systemu Zarządzania.
 5. Odpowiedzialność kierownictwa, w tym orientacja na klienta, odpowiedzialności i uprawnienia w organizacji.
 6. Zarządzanie zasobami, w tym zasoby ludzkie, infrastruktura, środowisko pracy i nadzorowanie zanieczyszczeń.
 7. Realizacja wyrobu, w tym planowanie, procesy związane z klientem, projektowanie i rozwój, zakupy, nadzorowanie produkcji i dostarczania usług, czystość wyrobu, instalowanie, serwisowane, walidacja, identyfikacja.
 8. Pomiary, analiza i doskonalenie.
 9. Test sprawdzający wiedzę z zakresu Wymagań Systemu Zarządzania Jakością.

W celu zgłoszenia na szkolenie proszę wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy

  Osoba zamawiająca

  Imię*

  Nazwisko*

  Telefon*
  E-mail*
  Nazwa firmy/instytucji*
  NIP*

  Adres


  Miejscowość*

  Województwo*

  Kod pocztowy*

  Kraj*

  Uczestnik 1:

  Imię*

  Nazwisko*

  Uczestnik 2:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 3:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 4:

  Imię

  Nazwisko

  Uczestnik 5:

  Imię

  Nazwisko

  Uwagi dodatkowe

  * Jednocześnie upoważniamy firmę Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

  Należność za uczestnictwo w kursie zobowiązujemy się uregulować przed jego
  rozpoczęciem przelewem na konto:
  23 1020 2401 0000 0402 0217 168
  Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl